Det har Riksantikvaren bestemt.

Den midlertidige fredningen omfatter alle spor etter kamphandlinger fra perioden 9. april til kapitulasjonen 10. juni 1940. Det fredete området er nesten 33 kvadratkilometer stort.

Vedtaket innebærer at det ikke er tillatt å flytte på eller ta med seg gjenstander som kan stamme fra krigshandlingene i 1940. Det må søkes om tillatelse til å sette i gang alle typer tiltak som er i konflikt med fredningsbestemmelsene innenfor fredningsområdet. Søknad om tillatelse skal sendes Nordland fylkeskommune.

Gjelder ikke reindrift og friluftsliv

Den midlertidige fredningen er ikke til hinder for reindriftsnæringa, hytteeierne i området eller ordinært friluftsliv, jakt og fiske.

Riksantikvaren kan fatte vedtak om midlertidig fredning inntil permanent fredning er gjennomført. Et slikt vedtak kan fattes når kulturminnet står i fare for ødeleggelse eller skade. Vedtaket har umiddelbar gyldighet, og gjelder inntil området er fredet ved endelig fredningsvedtak, eller inntil det eventuelt er opphevet skriftlig, skriver Riksantikvaren i en pressemelding.

Saken fortsetter under bildet:

 

Økende tendes til at folk flytter på eller fjerner krigsminner

Riksantikvaren freder nå et område i Narvikfjella midlertidig, fordi det er en økende tendens til at folk flytter på eller fjerner krigsminner fra området. Når området nå er midlertidig fredet, er slik aktivitet ulovlig. Samtidig starter Riksantikvaren også opp ordinær fredningssak, som vil legges ut på høring i løpet av 2019. 

– Vi ønsker økt bevissthet rundt at dette er kulturminner av nasjonal og internasjonal betydning. Dette er et kampområde fra andre verdenskrig med unike og svært sårbare kulturminner, sier riksantikvar Jørn Holme.

Saken fortsetter under bildet:

 

Mye er borte

Oddmar Fedreheim kan bekrefte at krigsminner forsvinner. Han har gått mye i fjellene og har flere ganger vært guide for grupper og militære avdelinger.

- I mange områder var det for 10-15 år siden mange krigminner etter andre verdenskrig. I den senere tid er mye fjernet, bekrefter Fedreheim.

Saken fortsetter under bildet:

 

Han tror folk tar med seg gjenstandene som suvernirer, og avviser at gjenstandene er rustet bort.

- Det ligg mest tomhylser, men også enkelte militære gjenstander i landskapet. Når jeg har guidet grupper har jeg bedt de la tingene ligge. De skal vise hva som skjedde her i 1940, sier han.

Fedreheim er derfor glad for fredningsvedtaket.

Saken fortsetter under bildet:

 

Mange spor bevart

Krigshandlingene i Narvikfjella pågikk helt frem til 8. juni 1940. Innenfor dette høyfjellsområdet er det bevart omfattende spor og rester etter de siste kamphandlingene mellom ordinære norske forsvarsstyrker og tyske invasjonsstyrker, særlig fra perioden 22. mai til 8. juni 1940.

Her er det bevart forsvars- og skytestilinger, hvile- og kommandoplasser, våpen- og utstyrsdeler, ammunisjon med mer. Stillingene består av svært enkle steinkonstruksjoner som i all hovedsak har fått ligge urørt i nesten 80 år.

– Kombinasjonen av enkle konstruksjoner og løse gjenstander som ammunisjon, granat- og bombesplinter, gir et unikt innblikk i krigens brutale virkelighet. De senere årene har erkjennelsen av at dette er nasjonalt viktige kulturminner som må ivaretas for fremtidige generasjoner, økt. Når de siste tidsvitnene fra krigen etter hvert er borte, utgjør de fysiske krigsminnene sentrale historiske kilder, sier riksantikvar Jørn Holme i pressemeldingen.

Saken fortsetter under bildet:

 

Freder også Henningsvær fyrlykt

Kystverkets fyrlykt på Henningsvær fyr i Vågan kommune blir midlertidig fredet av Riksantikvaren.

Kystverkets fyrlykt på Henningsvær fyr utgjør en viktig signatur for Norges best bevarte fiskevær Henningsvær. Fyrlykten fra 1935 står rett ved siden av det gamle fyret fra 1857, og forteller en viktig og nasjonal fyrhistorie gjennom 160 år.

Fyrlykten er nå tatt ut av drift, og Kystverket har siden 2015 hatt planer om å rive fyrlykten. Grunnen lykten står på er i privat eie, og grunneierne har sterkt motsatt seg riving.

Riksantikvaren har bedt Kystverket om en garanti innen 3. oktober for at fyrlykten ikke blir revet, ikke minst fordi det utredes en større kulturmiljøfredning av deler av Henningsvær. Da Riksantikvaren ikke har mottatt svar innen fristen, iverksettes den midlertidige fredningen. Den innebærer at det er forbudt å rive fyrlykten eller foreta endringer av lykten, uten tillatelse fra Riksantikvaren. Fyrlykten må også sikres et forsvarlig vedlikehold.

2