Fylkesrådet har høye ambisjoner for å skape en bærekraftig utvikling. FNs 17 bærekraftsmål skal være styrende for fylkesrådets politikk. Kjernen er at vi vil overlate noe mer verdifullt til neste generasjon, enn det vi selv overtok.

Helt sentralt står bærekraftsmål nummer 17 – Samarbeid. Dette målet er sentralt i fylkeskommunens samfunns-utviklerrolle. Vi skal gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, mobilisere og vi skal samordne. Dette fordrer samarbeid. For å støtte opp rundt samarbeid har fylkesrådet blant annet bevilget midler til opprettelsen av tre bærekraft-laber. I både Narvik, Bodø og Rana skal disse labene være arenaer for samarbeid og samskaping.

Nordland fylkeskommune har nettopp søkt om å bli tatt opp i det nasjonale bærekraftsnettverket. Dette er en lærings- og samarbeidsarena for norske kommuner og fylkeskommuner, med mål om å samarbeide nasjonalt, og handle regionalt og lokalt. Nettverket samarbeider med FNs program for smart og bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn. Nordland fylkeskommune bidrar i flere internasjonale og nasjonale innovasjonsprosjekter i utviklingen av praktiske verktøy til bærekraftsarbeidet. Her er også Nordlandsforskning langt fremme nasjonalt.

Også vårt eget planverk har bærekraft som et førende element. I juni vil fylkestinget behandle regional planstrategi, som skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer. Det er en klar forventning også fra regjeringen om at bærekraftsmålene skal legges til grunn for arbeidet med den regionale planstrategien.

Fylkestinget vedtok allerede ved oppstart av planarbeidet at bærekraftsmålene skulle være sentrale. Derfor er det innhentet og systematisert mye kunnskap om status for Nordland, innen alle de 17 bærekfraftsmålene. Nordland ligger rimelig godt an i måloppnåelsen for økonomisk bærekraft. Også knyttet til begrepet sosial bærekraft, er det slik at de fleste har det godt og trives i Nordland. Utfordringene er likevel minkende folketall og ujevn fordeling av helse og trivsel, målt i sosioøkonomiske grupper.

Økologisk bærekraft er imidlertid en av våre store utfordringer. Fylkesrådets ambisjon er å redusere klimagassutslippene, samtidig som vi bygger velfungerende samfunn. Vi skal ta en aktiv rolle overfor myndigheter på alle politiske nivåer, i næringslivet og overfor den enkelte innbygger. Nordland skal lede an i det grønne skiftet, og i å skape en sirkulær økonomi.

Klimaendringene kan fortsatt stoppes. Men det krever bruk av grønn teknologi, det krever nye måter å organisere byer, lokalsamfunn og næringsliv på. Vi må skape en utvikling som bringer oss nærmere et klimavennlig samfunn, men også bygge opp under folks engasjement for miljøet. For at klimamålene skal nås, både globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, må fylker og kommuner være aktive parter med konkrete tiltak. Tiltakene må imidlertid ikke resultere i at det er de med dårligst råd som må bære byrdene. En god dugnadsånd tilsier at vi må bære etter evne.

For å imøtekomme noen av utfordringene vi står foran, vil fylkestinget i april få en ny regional plan for klima og miljø til vedtak. Målet er at klimagassutslippene skal reduseres med 60 % mot 2030. Visjonen er at Nordland i 2050 er et klimatilpasset lavutslippssamfunn. Det er allerede igangsatt er rekke initiativ. I løpet av første kvartal nå i år, vil trolig alle de videregående skolene i fylket være Miljøfyrtårnsertifisert.

Men miljømessig bærekraft handler ikke bare om klimaendringene. Omfanget av marin plastforurensing er enormt. Men også her er det flere tiltak på gang i fylket. Nordland var faktisk det fylket i Norge som hadde flest frivillige ryddeaksjoner i 2019. Omfanget av plastforurensning er imidlertid så stort at det trengs mer enn frivillig rydding. Jeg er derfor veldig glad for at vi samarbeider tett med Handelens Miljøfond som skal rydde 40 prosent av ytre kyst i Norge innen 2023. Dette arbeidet er foreløpig startet i Vesterålen og Lofoten.

Til slutt en liten oppfordring til alle nordlendinger; Bli med på miljødugnaden du også. Det er nå det brister eller bærer.