I går aksjonerte vi både på Evenes flystasjon og ved Ramsund orlogstasjon, mot baseavtalen med USA, som skal til behandling i Stortinget 3.juni i år.

Med folk fra både Rødt og SV, fra sør-Troms og nordre Nordland og lokalbefolkning tilstede, forlanger vi at Stortinget avviser baseavtalen!

Appell: Solbergregjeringen signerte april 2021 en bilateral tilleggsavtale mellom Norge og USA om etablering av 4 amerikanske baser i Norge. De amerikanske basene som fordekt kalles for «omforente områder» skal ligge i Rygge, Sola, og her i vårt område Evenes og Ramsund orlogsstasjon. Vi gir ikke bort en millimeter av vårresjord til USA og Pentagon.

Stortinget skal behandle avtalen 3.juni.

Vårt krav er at Stortinget må avvise baseavtalen!

Aksjon mot baseavtalen med USA ble etablert høsten 2021.

En rekke organisasjoner, fagorganisasjoner og politiske partier støtter

aksjonen.

Baseavtalen har en mange negative konsekvenser som først og fremst gjelder disse områdene:

• Øker faren for bruk av atomvåpen, øker opprustning, svekker sikkerhet

• Skader natur, miljø og klima

• Svekker demokrati og norsk suverenitet

Disse påstandene er riktige fordi:

• Amerikanske baser i Norge er brudd på den norsk baseerklæringen

• Amerikansk lovgivning og jurisdiksjon gjelder på de amerikanske

basene

• Basene gir USA rettigheter som Norge ikke kan kontrollere

• Amerikansk basepersonell kan unndras straffeforfølgning for

lovovertredelser

• Baseavtalen innebærer tap av norsk selvråderett i strid med

Grunnlovens § 25

• Baseavtalen åpner for at USA kan opprette nye baser uten

Stortingsbehandling

Amerikanske baser i Norge bidrar til opprustning og øker spenningen i Norge og Nordområdene.

• Russerne vil se på de amerikanske basene som en trussel

• De amerikanske basene i Norge vil være aktuelle bombemål i tilfelle

krig

• Norge og USA har ikke felles sikkerhetsbehov i Nordområdene

• Norge mister kontroll over militær virksomhet på norsk jord

• De amerikanske basene i Norge svekker norsk trygghet og sikkerhet og er et brudd med tidligere «baseerklæring» om ikke å tillate utenlandske baser i fredstid

BASENE ØKER FAREN FOR BRUK AV ATOMVÅPEN,

ØKER OPPRUSTNING, SVEKKER SIKKERHET

Baseavtalen må kort og godt stoppes!