Å holde lys i “husan” blir mer og mer utfordrende i grisgrendte bygde-Norge. Bygdene sliter med fraflytting og forgubbing, men noen plasser prøver vi bygdetullinger faktisk å snu denne trenden - da blir det ekstra vanskelig når en byråkratisk krangel slukker lys etter lys langs veiene.

Det var nok for flere i gamle Ballangen og Tysfjord kommune en skrekkblandet fryd å skulle bli innlemmet i Stor-Narvik Kommune. Hva vil skje nå, hvordan blir det offentlige tilbudet? Elitene i Narvik, med deg Rune i spissen, forsikret oss om at bygdene, fra Elvegård til Kjeldebotn, fra Beisfjord til Kjøpsvik, var en viktig del av nye Narviks fremtidsstrategi - og skulle bli satset på. Den potensielle Aker satsingen i Ballangen gir næring til dette, men helt elementære innbygger-behov kan ikke neglisjeres av den grunn.

For oss i Kjeldebotn har det på mange måter ikke blitt så ille som mange dommedagsprofeter kanskje skulle ha det til. Etter mange år med oversvømming av vei og mørklagte gater ble både gamle grøfter utbedret og nye lys montert på nabolagets kommunale vei. Veien som tidligere var et mørklagt Mordor, til skrekk og advarsel både for unge og gamle, er nå opplyst av vakre LED-lys, visstnok så sterke at lokale flyvninger fra Widerøe til og med tar dem for å være flystripen på nordsiden av fjorden. Utbedringen viser at Narvik Kommune tar gammelt vedlikeholdsetterslep på alvor, men jobben er ikke gjort.

Mange i Narvik kjenner godt til hvordan det er å leve uten gatelys, etter at Terra-skandalen førte til mørklegging av Narviks gater. Nå skjer denne mørkleggingen lys etter lys i kommunens mange utkantsbygder - langs de fylkeskommunale veiene. For de fylkeskommunale veiene fungerer nemlig også som hovedfartsåre i flere bygder, slik som Kjeldebotn, Hekkelstrand, Bøstrand mfl. Problemene kommer når ingen av de ansvarlige ønsker å ta på seg drift- og vedlikeholdskostnadene for disse livsviktige lyspunktene. For livsviktig er de.

For er det en ting vi ikke er bortskjemt med i utkantstrøkene, så er det gang- og sykkelvei. Ikke er det noen kollektivtransport heller. All ferdsel, til fots eller med sykkel, med bil eller traktor foregår nemlig på de samme smale veiene. Nå er de også mørklagte. Ved en nylig telling, viste det seg at 36 av 86 lyspunkter i Kjeldebotn sentrum er uten lys. Kanskje er det flere, men på grunn av stummende mørke var det disse jeg fant. Dette er uten tvil en systemfeil vi også finner i våre nabobygder. Hvorfor er det slik?

Problemet er at Nordland Fylkeskommune og Narvik Kommune krangler om hvem som skal ta regningen. For snart ett år siden kunne Fremover melde at Narvik kommune har bedt fylkeskommunen ta ansvar for 349 lyspunkter langs fylkesveier i det som tidligere var Tysfjord og Ballangen Kommune. Resultatet var at Fylkeskommunen tok over ansvaret der de var lovpålagte. Det vil si over de 18 lyspunktene som er på den opparbeidet gang- og sykkelveien på Bøstrand. Resten vil de ikke ta ansvar for. Fylket opplyser at de kan gjøre skjønnsvurderinger etter henvendelser fra kommunen. Ingen slike henvendelser for denne delen av den nye kommunen er kommet til fylket på dagens dato. Hvorfor er ikke vi i gamle Ballangen og Tysfjord prioritert?

Enhetsleder i Narvik Kommune, Trond Solberg, uttalte til Fremover i november 2021 at Narvik Kommune ikke kommer til å gjøre noen utbedringer på disse lyspunktene langs fylkesveiene. Dette er de derimot nødt til å gjøre for å bevare sikkerheten til oss som ferdes på veiene. Vi har ingen alternativer. Fylket er heller ikke nådige. Hvis en lyktestolpe ikke har fungerende lys i seg, så vil Fylkeskommunen stille ultimatum til kommunen om at disse skal demonteres straks, for å ironisk nok, ikke være en trussel mot bilkjøring langs mørklagte veier. En fjerning av lyktestolpene vil faktisk medføre betydelige merkostnader enn nye lyspunkter for kommunen, da dette også krever en omlegging av telefon og strømnett til andre installasjoner enn dagens stolper.

Dagens belysning i Kjeldebotn ble i sin tid satt opp, slik som i sikkert mange av de andre bygdene, på dugnad etter hardt arbeid og innsamling blant bygdas innbyggere. Etter at installeringen ble ferdigstilt, ble disse gitt til Ballangen kommune, som på tross av sine mangler og pengeproblemer, i hvert fall har holdt de noenlunde intakte og i drift. Nå ber vi deg Rune, om at Narvik Kommune også tar sitt samfunnsansvar og fortsetter sitt gode arbeid med å fornye de verdifulle og høyt skattede veilysene vi har.

Så skal vi her ute, fortsette kampen vår om å holde lys i husene.