Viser til innlegg fra Gratangens ordfører Eva Ottesen i Fremover den 26. juni 2019.

Jeg kan garantere at hele kontrollutvalget respekterer kommunestyrets vedtak i omtalte sak i siste kommunestyremøte i Gratangen.

I den såkalte «fjøssaken» har kontrollutvalget ikke fått lenge etterspurt dokumentasjon fra administrasjonen, og sendte en innstilling til kommunestyret der vi ber om ekstern revisjon. At ordføreren behandler saken uten at nødvendige dokumenter forefinnes og mener å ha «sett disse dokumentene», sier kanskje noe om hvor tilfeldig noen politiske saker blir behandlet i Gratangen kommune. Det må tillegges at kontrollutvalget IKKE har stilt kritikk til fjøsbyggeren, men til saksbehandlingen som skal følge opp de vedtak som kommunestyret har fattet. Også når disse er upopulær.

Videre er det bare å beklage at undertegnede må utøve sitt arbeide i en annen kant av landet mens kommunestyret hadde sitt møte. Men jeg tar gjerne imot en invitasjon til neste møte for å imøtegå ordførerens insinuasjoner samt informere om behandling av pågående saker.

Det kan opplyses at kontrollutvalget har vært fulltallig og beslutningene, som ordføreren referer til, er gjort enstemmig under utvalgets behandling. I tillegg er undertegnedes og et av de øvrige medlemmenes habilitet vært behandlet av samme fulltallige utvalg der man ble funnet habil til saksbehandling.

Tidligere har jeg, grunnet inhabilitet, trukket meg fra behandling av saker som kunne skape spørsmål ved legitimiteten av et eventuelt vedtak. I en av disse sakene ble luften så betent at jeg ba kommunestyret om tillatelse til å trekke meg, noe kommunestyret ikke innvilget.

At ordføreren stiller spørsmålstegn ved de øvrige medlemmenes i kontrollutvalgets integritet i sitt leserinnlegg er ikke bare betenkelig, men også oppsiktsvekkende sett ut fra utvalgets funksjon og tilhørighet.

Når det gjelder utsagnet om at jeg er kritisk til ordførerens oppførsel og utspill i ved tidligere anledninger er disse vel begrunnet og kan dokumenteres. Men det absolutte lavmål er ved siste kommunestyremøte, der ordføreren og hennes partikollega tyr til kommunestyresalen og media for å sverte personer med saker og påstander av privat karakter som ikke har sannhetsgehalt. At ordføreren lyver og underslår sannheter i kommunestyresalen er bare som komma i helhetsbildet.

Jeg ser frem til fylkesmannens vurdering og beslutning om min habilitet i kontrollutvalgets vedtak om en forvaltningsrevisjon som skal avklare om organisering og rollefordeling tilknyttet omstillingsprogrammet SPIRE har vært i samsvar med kommunestyrets vedtak, rammesøknad og tilsagnsbrevene fra Troms Fylkeskommune. At ordføreren mener denne revisjonen har med programmets ansatte å gjøre sier mer om ordføreren enn om utvalget.

Å blande inn i dette en pågående sak mellom kommunen og en ansatt er bare med på å spikre kisten godt igjen for så å begrave ordførerens resterende anstendighet.