Kjenner du til Norges lover og Norges forpliktelser, Erna Solberg?

I fjor på denne tiden uttalte du offentlig, Erna Solberg: «Vi har ikke lover som skiller på etnisitet her i Norge.» Videre sa du: «Vi skal ha et felles lovverk for alle oss her i landet.» Og i tillegg skrev du i en avis: "I et moderne velferdssamfunn er det en selvfølge at vi ikke bruker etnisitet som kriterium for tildeling av velferdsytelser.»

Men hva mente du, Erna Solberg? Kjenner du til Norges lover, eller gjorde du et forsøk på å underslå fakta? Visste du ikke bedre, eller var det en bevisst feil, det du svarte, Erna Solberg? Uansett er det nokså oppsiktsvekkende at du som landets øverste politiske leder, uttaler til pressen og det norske folk, at vi ikke har lover som skiller på etnisitet her i Norge.

Om du ikke vet, eller bevisst prøver å unndra fakta, Erna Solberg, bør du påminnes om at vi i den senere tid har fått en rekke lover og lovendringer som skiller på etnisitet her i Norge. Lover og lovendringer som innebærer diskriminering, og som skaper stadig større etnisk skille blant befolkningen i Norge. Dette må da du - som landets øverste politiske leder – kjenne til, Erna Solberg. Du kan da ikke være ukjent med den etnisk baserte Finnmarksloven, og at Offentlighetsloven gir en gruppe av en bestemt ætt, rett til særskilte forhandlinger med myndighetene. Forhandlinger hvor offentligheten ikke får innsyn. Offentlighetsloven har bestemmelser, § 19, om taushetsplikt i saker som omhandler kun denne ene etniske gruppen av nordmenn. Kjenner du Offentlighetsloven, og § 19, Erna Solberg? Og kjenner du til paragrafene i Reindriftsloven som klart og tydelig skiller på etnisitet? Reindriftsloven, som stiller en betingelse om etnisitet, at en må være «av samisk ætt» for å kunne eie reinmerke i Norge?

Her har jeg nevnt tre norske lover som skiller på etnisitet. Lover som du neppe er ukjent med, Erna Solberg. Og for ordens skyld, vi har i tillegg en rekke andre norske lover som også skiller på etnisitet. Jeg nevner:

• Saksbehandlings- og konsultasjonsloven med avtaleprosedyrer

• Plan- og bygningsloven

• Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold

• Naturmangfoldloven

• Kulturminneloven

• Lov om erverv og utvinning av mineralressurser'

• Lov om retten til å delta i fiske og fangst

• Lov om fiskerett i Tanavassdraget

• Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

• Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

Og vi har flere samisk- og etniskrelaterte forskrifter som kommer i tillegg. Og som om ikke det var nok, har vi som følge av at sametinget ble opprettet, også fått et etnisk skille blant fiskerne i Norge. Fiskere som bor i kommuner som er gått inn i sametingets virkeområde, får betydelig større torskekvoter enn andre norske fiskere. Det er diskriminering, Erna Solberg, etnisk og økonomisk diskriminering, og slik diskriminering bryter med grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon.

Har du også glemt – eller forholder du deg ikke til – at Norge, i 1970, ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon? Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN. Og med det har norske myndigheter skrevet under på og forpliktet seg til å avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse.

Har du forstått hva som var bakgrunnen for at FN ble dannet i 1945, etter siste verdenskrig, etter år med fokus på rase og etnisk tilhørighet? Har du forstått at en hel verden så hva som ble følgene av å skille, og å sortere og registrere mennesker etter rase? Vet du at etniske registre ble forbudt etter siste verdenskrig, Erna Solberg?

Da sametinget ble opprettet i 1989, ble det innført et etnisk register her i Norge. Mennesker som er «av samisk ætt» kan registrere seg inn i sametingets valgmanntall. Ektefeller og alle andre som ikke har denne etniske tilhørigheten, er utestengt fra å kunne delta.

Da FN ble dannet ble etniske registre forbudt, Erna Solberg. Hva gjør du som landets øverste politiske leder med at vi har et ulovlig etnisk register i Norge?

Du uttaler offentlig at vi i Norge ikke har – eller skal ha – lover som skiller på etnisitet, men hva tenker du å gjøre med alle de etniske skillene vi har fått i den senere tid her i landet, og alle de norske lovene som skiller på etnisitet? Og hva tenker du - som landets øverste politiske leder - å gjøre med de forpliktelsene du har i henhold til at Norge ratifiserte FNs konvensjon i 1970, Erna Solberg?