Gå til sidens hovedinnhold

Kontrollutvalgets oppgaver

Artikkelen er over 14 år gammel

Kontrollutvalget er ett av svært få utvalg som er lovpålagt, og som skal finnes i alle kommuner.

At utvalget er lovpålagt, kan sees som et uttrykk for den viktige rollen kontrollutvalget (KU) har i det kommunale systemet.

KU er kommunestyrets eget redskap for å sikre at den kommunale virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler, kommunale planer og vedtak.

Valg av medlemmer til kontrollutvalget

Kommunestyret velger selv kontrollutvalg og kan ikke delegere dette til andre organer.

Kommuneloven har strenge regler for valg av medlemmer til KU, og enkelt sagt kan medlemmene ikke ha andre verv enn vervet som KU-medlem og som medlem av kommunestyrett. I nye forskrifter fra 1. nov. 07 heter det at minst et av medlemmene bør være i kommunestyret. Et KU-medlem kan heller ikke være ansatt i kommunen.

Følgende forhold bør vektlegges når medlemmer til KU velges:

¿ Kontrollutvalget skal være et objektivt organ

¿ Kontrollutvalget skal være et fritt og uavhengig organ

¿ Kontrollutvalget må ha kunnskap og innsikt i kommunal virksomhet

¿ Kontrollutvalget må ha autoritet

¿ Kontrollutvalget skal selv kunne ta opp saker

Hvilke oppgaver har kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er et redskap for kommunestyret til å få innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonssjefen/rådmannen løser sine oppgaver.

Kommunens virksomhet kontrolleres ved at det utføres:

¿ Regnskapsrevisjon

¿ Forvaltningsrevisjon

¿ Selskapskontroll

Det er bare kommunestyret som kan gi KU instrukser og konkrete oppdrag (aldri administrasjonen).

Kommuneloven gir KU et vidtgående mandat. KU kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument, og foreta de undersøkelser de finner nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver.

Innsynsretten gjelder også heleide kommunale selskaper.

Ordfører har møte- og talerett. Utvalget kan også innkalle administrasjonssjef/rådmann eller andre fra administrasjonen etter ønske.

Kontrollutvalget skal ha sitt eget sekretariat (uavhengig av kommunen og revisjonen) som tilfredsstiller utvalgets behov. Dets oppgave er å påse at de saker som behandles av utvalget, er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Møtene er lukket.

Offentlighet

Innbyggernes tillit til kommunens folkevalgte og de ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet.

Offentlighet, innsyn og åpenhet utgjør viktige bærebjelker i et velfungerende demokrati.

Kontrollutvalget kan spille en viktig rolle, både ved å være kommunestyrets ”vaktbikkje”, men også gjennom å sørge for å sette etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid på dagsorden i forebyggende hensikt.

I Kommunenes sentralforbunds (KS) brosjyre som vi har hentet dette innlegget fra, vises det også til en påstand som enkelte har møtt på og som KS hevder er et uttrykk for manglende kjennskap og forståelse for KUs rolle og oppgaver, nemlig:

«Kontrollutvalget er et organ som blander seg opp i saker som de egentlig burde holde seg unna!»

Dette utsagnet er heller ikke ukjent for oss.

Svertekampanje

Var det noen som hadde interesse av å så mistillit til Kontrollutvalget?

I vår tid som medlemmer av kontrollutvalget fra 2003 til 2007, opplevde vi en viss svertekampanje mot daværende sekretær, som nå er rådmann i Ballangen. Denne svertekampanjen rammet også kontrollutvalget. I ettertidens lys lurer vi på hvem som egentlig startet det, og hvorfor det ble fulgt opp fra enkelte profilerte politikere i bystyret.

I 2006 var det personer i administrasjonen pluss enkelte politikere som ville endre reglementet for KU som var vedtatt i 2004. Det ble nedsatt et utvalg som besto av Svenn Ole Wiik (sekr. for KU), Bror Martin Hansen, Paul Rosenmeyer (bystyremedlemmer), Finn Magne Simonsen (leder i KU og bystyremedlem), og en advokat fra Kommunenes Sentralforbund (KS) i Oslo ble innhentet.

Utvalget og advokaten møttes i et arbeidsmøte på Evenes Flyplass.

Resultat: Kostnad ca 50.000 kroner og reglementet ble av bystyret vedtatt å opprettholdes i nøyaktig den form som tidligere var vedtatt!

Må få status

Avtalen med daværende sekretær i KU utgikk i august 2007. Kontrollutvalgets anmodning (enstemmig) til Narvik kommune ved ordfører om at han måtte bli engasjert inntil nytt sekretariat kom på plass, ble avslått i en e-post til KUs leder.

Nytt sekretariat (Hålogaland revisjon) er vel knapt kommet på plass?

Våren 2005 opphørte KUs møteprotokoll i sakskartet til Bystyret uten at det ble diskutert eller vedtatt i bystyret. «Noen bare bestemte det».

Vi ønsker at Kontrollutvalget må få den status det er ment å ha - også i Narvik kommune.

Vi oppfordrer til at sakskart og møteprotokoll for KU igjen kan legges ut på web-siden til Narvik kommune.

Vi beklager den misnøyen som av enkelte ble rettet mot Svenn Ole Wiik som var en dyktig og engasjert sekretær for kontrollutvalget i forrige bystyreperiode.

Vi viser til Kommunelovens kap. 12 med forskrifter, og reglement for Narvik Kontrollutvalg

Finn Magne Simonsen

for Høyre (leder i KU 2003-2006)

Dagny Pettersen

for SV (leder i KU 2006-2007)

(Vi ønsket ikke gjenvalg)