Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet i Narvik er nødt til å våkne

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På Hamarøy skal 75 kvadratkilometer av allmenningen gjøres om fra område for natur, friluft, ferdsel og fiske til område avsatt fiske, farled og akvakultur ved bruk av dispensasjon fra den gamle arealplanen. Den nødvendige grunnforskinga er ikke gjort. Det skal heller ikke skal gjøres målinger og undersøkelser i området ut over allerede kjent kunnskap, i forkant av den kommende regionale kystsoneplanen. Dette er ikke en rekkefølgen som er hensiktsmessig i forhold til prosessen, all den tid en har et igangsatt arbeid med overordnet plan.

Rødt i Narvik mener at det å gå i gang med en områderegulering som vil resultere i et avvik fra arealformålet i gjeldende arealplan og vil som være inngripende i overordnet interkommunal kystsoneplan, er svært problematisk.

Havfarmen utgjør åtte utviklingskonsesjoner (6240 tonn), som etter fem år sannsynligvis vil bli omgjort til konvensjonelle konsesjoner. Ettersom havfarmen dimensjoneres for til sammen 10.000 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), regner vi med at det er tenkt å søke om 10.000 tonn for lokaliteten. I full drift vil en da kunne se for seg en produksjon på opp mot 15.000 tonn laks, noe som vil utgjøre et utslipp av fiskeskit og fôrrester tilsvarende en befolkning på mellom 200.000 og 250.000 mennesker om en legger til grunn en halv kilo utslipp per produsert kilo laks.(Høringsuttalelse Naturvernforbundet i Narvik)

Hovedovervintringsområdet for raudåta er indre del av Vestfjordbassenget. Raudåta følger kyststraumen oppover og senker seg ned på dypet. Når våren kommer og lyset kommer tilbake, stiger den opp i overflaten og gyter. Larven til raudåta er startforet til skreien. Så gyter skreien med sammenfall i tid. Skreilarven begynner å beite på raudåtelarven. Denne symbiosen foregår i samme område som det er planlagt stor organisk belastning uten at det er gjort målinger på selvrenselsesevnen på fjordsystemene. For eksempel i Hamarøy-Sagfjorden er det ikke gjort tilsvarende miljøundersøkelser lik undersøkelsene som er gjort i øvrig område som skal reguleres gjennom kommende regional kystsoneplan. -Likevel er områdereguleringa satt i gang for å tilrettelegge for utplassering av havfarm 3(2), med lettere forankringsløsninger.


Dette skjer samtidig som at Arbeiderpartiet i Evenes har vedtatt å ikke gir dispensasjon fra gjeldende arealplan for å starte fiskeoppdrett i kommunen. Begrunnelsen er at kommunen har startet arbeidet med å revidere arealplanen, og Evenes Ap påpeker at spørsmålene må tas i riktig rekkefølge og mener det vil være galt å gi dispensasjoner nå som legger føringer på arbeidet med ny arealplan.


Vestfjorden er definert som SVO, særlig verdifullt og sårbart område, i rapport M-1303/2019: Faglig forum for norske havområder (2019) Særlig verdifulle og sårbare områder - Faggrunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for norske havområder. Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) er områder [..] som har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i havområdet, ofte også utenfor områdene selv. De særlig verdifulle og sårbare områdene er identifisert ved hjelp av forhåndsdefinerte kriterier, hvor betydning for biologisk mangfold og biologisk produksjon er de viktigste. (M-1303/2019, s. 6) Sårbarhet er definert som områdets evne til å tåle og eventuelt restitueres etter menneskelige aktiviteter eller endringer i miljøforholdene, og at et område er definert SVO signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet.(Høringsuttalelse Naturvernforbundet i Narvik)

Rødt er i særlig grad bekymret for om en konsekvensutredning blir god nok.

Kommentarer til denne saken