Arbeiderpartiet mener satsing på bærekraft kan gi nye muligheter i Nord-Norge.

De fleste er enige om at folketallsutviklingen i nord er en stor utfordring, og at vi raskt har behov for å skape et mer bærekraftig nærings- og samfunnsliv. Mange unge er engasjerte i å være med å skape en mer bærekraftig verden. En verden med mindre utslipp der vi tar vare på omgivelsene våre.

Hva om Nord -Norge inviterte dem med i en satsning for å skape den mest bærekraftige regionen i Norge, i Europa, i verden?

Nord-Norge – eller Arktis som vi er en del av - er mulighetenes region.

Vi har overskudd av vannkraft, og noe av det kan ikke transporteres ut, noe bare med store overføringstap. Det gir muligheter i landsdelen som bør benyttes. Produksjon i Norge er ofte bedre for klimaet enn produksjon i andre land fordi vi har stilt miljøkrav og lagt avgifter på utslipp.

Skal vi gjøre noe for verden, må derfor mer av produksjonen flyttes til nord!

Sårbar natur og store fornybare ressurser er viktige særtrekk ved Nordområdene. En infrastruktur som på mange felter henger etter mer sentrale strøk, er det samme.

Det er ingen naturlov som sier at vår nordlige landsdel skal være sist med telefondekning, bredbånd, elektrisk jernbane og ladeinfrastruktur. Tvert imot! Vår landsdels sårbarhet blir i flere sammenhenger brukt mot industriutvikling i nord. Med vår rikdom på kraft og andre naturressurser ligger det til rette for å gjøre vår region om til det beste vertskapet for grønn industri.

Hva om vi valgte å la staten ta ansvar for å bygge ut kraftinfrastruktur fram til industri, havner og annen virksomhet? Samtidig som virkemiddelapparatet skulle bidra ved mulige bedriftsetableringer til at Norge blir mer attraktivt som vertskap for nye bedrifter. Med en klar politisk bestilling om å etablere grønne virksomheter i Nordområdene, er det ingen annen grunn til at datalagring og batterifabrikker skal fortsette å etablere seg i Sverige heller enn i Norge.

Snart produseres halvparten av all oppdrettsfisk i Norge i nord. Vi frakter en tredel til markedet med elektrifisert tog fra Narvik. Grovfjord Mekaniske Verksted har produsert en elektrisk røkterbåt som vil kunne gjøre nytten i de fleste daglige gjøremål i næringen.

Hvis vi sørger for elektriske vogntog fra fiskemottak og slakteri inn til jernbaneterminalene våre, vil vi kunne realisere en verdikjede uten negativ innvirkning på klima.

Det produseres hydrogen flere steder i nord, som i Båtsfjord og Meløy. Dette kan være en god løsning for skip som ikke kan gå bare på elektrisitet, og vi kan få en utslippsfri nærskipsflåte. Alle kommunale og private havner i nord bør pålegges og gis støtte til å sikre landstrøm.

Kortbanenettet i nord egner seg utmerket som testområde for elektriske fly, og dette kan være teknisk mulig om få år.

Slik kan vi skape verdikjeder av å bygge infrastruktur for fornybar transport internt og ut av regionen.

En offentlig utbygd infrastruktur for lading til lands og til vanns og i lufta med - kan legge til rette for et bærekraftig norsk Arktis. I hele Arktis har vi de beste forutsetningene, i vår region er vi er tettest befolket, vi har infrastruktur, bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner. En visjon for nord gjør at vi må satse på kompetanse og forskning i nord.

Vi må også styre statens selskaper og virkemidler slik at de bidrar til den samfunnsutvikling vi ønsker. En visjon om en bærekraftig framtid i nord kan bidra til den nye optimismen og gi det løftet vi trenger.

Det vil lønne seg! Til gjengjeld kommer vi til å skape enda større verdier for Norge.