Nasjonalisme lønner seg – i hvert fall om man primært tenker pris, og ikke forsyningssikkerhet, co2-utslipp eller kraftprodusentenes muligheter til å investere i ny produksjon. I den andre enden vil økt overføringskapasitet mellom landsdelene svi voldsomt i nord.

Likheter mellom Norge og Sverige

Det er blant funnene i en fersk analyse som konsulentselskapet Sweco har gjort av det svenske elmarkedet. Selv om analysen ikke er direkte overførbar, er likhetene mellom Sverige og Norge mange. Ikke minst henger det norske og svenske strømnettet godt sammen.

I tillegg har begge landene utlandskabler som brukes for krafthandel med utlandet. Begge landene har videre flaskehalser mellom nord og sør, og kraftoverskudd i nord. Sverige er akkurat som Norge delt opp i ulike prisregioner. Det er tidvis tydelige prisforskjeller mellom nord og sør, der prisene er lavere i nord.

Akkurat som i Norge har det vært diskusjoner både om hva som vil skje om utlandskablene kuttes, og om man fjerner flaskehalsene mellom nord og sør.

Dette har Sweco sett på i sin analyse. Til sammen åtte ulike scenarioer er vurdert, og prispåvirkningen er tallfestet for alle kraftregionene.

Åtte scenarier

Følgende er vurdert:

  • 12 TWh mer kjernekraft lokalisert til elområde SE3 i Midt- og Sør-Sverige
  • 12 TWh mer vindkraft (hav) i elområdene SE3 og SE4 i Midt- og Sør-Sverige
  • 12TWH mer solkraft
  • Ett Sverige der det er ubegrenset overføringskapasitet mellom de ulike prisområdene
  • Energinasjonslisme – Ingen import- og eksportkapasitet til øvrige Norden og Europa
  • Et flatt energiforbruk – altså at man får fjernet alle forbrukstopper
  • Normale brenselspriser – altså at prisene på gass og kull igjen blir de samme som de var i perioden 2010-2020.
  • Makse utnyttelsen av varmekraft – altså fjernvarmeproduksjon

Nasjonalisme

Analysen viser at all ny kraftproduksjon med 12 TWh, enten det er kjernekraft, havvind eller solkraft, vil bidra til lavere el-priser med mellom 26 og 29 øre per kilowattime. Prispåvirkningen blir størst i de områdene som i dag har de høyeste prisene, i Sør- og Midt-Sverige.

Energinasjonalisme, altså at alt av utenlandskabler – også til Norge – kuttes, er det som i desidert størst grad vil ha en prispåvirkning med 1 krone og 16 øre per kilowattime. Effekten blir marginalt høyere enn snittet sør i Sverige, mens den blir merkbart mindre i de nordlige prisområdene, med «bare» 85 øre.

Nest mest innflytelse på prisene er noe som i liten grad er i hendene til verken Sverige eller Norge å definere. Det er prisene på gass og kull. Kommer disse tilbake på det som tidligere var et normalt nivå vil svenske el-priser synke med 76 øre per kilowattime. På nytt vil utslaget bli litt sterkere jo lenge sør du kommer i Sverige, mens effekten igjen blir merkbart mindre i nord med bare 42 øre.

Ikke alt som senker prisen – over alt

Å samle hele landet til ett kraftrike – uten flaskehalser får en uventet effekt. Det vil gjøre at gjennomsnittsprisen for hele Sverige vil stige med 5 øre. Helt sør i landet vil prisen riktignok synke noe, men i nord, som i Kiruna, vil den dundre i været med 53 øre. For en enebolig med et årsforbruk på 20.000 kilowattimer vil det eksempelvis koste mer enn 10.000 kroner på årsbasis.

Å maksimere bruken av varmekraftverk vil med 27 øre i redusert kraftpris gi like god eller bedre uttelling som det å bygge ut 12TWh ny kraftproduksjon.

Å flate ut forbrukskurven vil gi en liten gevinst, 10 øre per kilowattime for Sverige sett under ett, men gi en liten prisforhøyelse på 8 øre i nord.

Tiltak påvirker hverandre

Alle tallene presentert over er for ett og ett tiltak isolert. Analysen til Sweco ser også på hvordan kombinasjon av tiltak vi påvirke hverandre. Eksempelvis kombinasjon av ulik ny elproduksjon forsterke prispåvirkningen, mens energinasjonalisme eler normale gass- og kullpriser vil redusere effekten av ny kraftproduksjon.

Mer solkraft slår litt mer positivt ut på kraftprisene enn mer havbasert vindkraft. Sweco påpeker imidlertid at for å kunne produsere 12 TWh solkraft vil dette kreve et areal på 16.000 hektar. Dette er tilsvarende hele Malmø kommune, eventuelt 22.900 fotballbaner.

Presiserer

Når det gjelder energinasjonalisme finner Sweco det nødvendig på påpeke at dette vil innebære en radikal endring sammenlignet med hvordan markedet fungerer i dag, og et slikt grep vil medføre negative konsekvenser både i Sverige og i det øvrige Europa.

Det trekkes blant annet frem at et sammenkoblet marked er viktig for å øke andelen fornybar elekstrisitet, det er viktig for den svenske leveransesikkerheten. Uten mulighet for import fra utlandet vil det oppstå kraftmangel i perioder.

For Europa betyr svensk krafteksport på 25 TWh redusert behov for gass- og kullkraft i Europa. Det vil medføre reduserte utslipp og gir mulighet til å bygge opp gasslagre før vinteren.

«Et kutt i eksporten vil også ramme svenske strømprodusenter hardt, og påvirke investeringer i ny produksjon. For et velfungerende strømmarked er det viktig at det er langsiktige forutsetninger for strømpriser som fungerer både for strømprodusenter og strømforbrukere.», skriver Sweco om effekten av energinasjonalisme.