– USA er Norges viktigste allierte, og vi har hatt et nært og godt forsvarssamarbeid i mer enn 70 år. Avtalen er en modernisering og videreutvikling av avtalene og samarbeidet som vi allerede har med USA. Den er viktig for norsk sikkerhet i rammen av NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som fredag kunngjorde en tillegsavtale om forsvarssamarbeid med USA. Avtalen oppdaterer og regulerer praktiske forhold ved amerikansk militær aktivitet i Norge og utfyller de avtalene Norge allerede har med USA, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.

Stortinget skal behandle avtalen på vanlig måte før den kan tre i kraft.

– Vi jobber hele tiden med å videreutvikle samarbeidet med våre allierte. Avtalen bekrefter Norges nære forhold til USA og den viktige posisjonen Norge har som NATO i nord. For at allierte skal kunne operere sammen i en krisesituasjon under krevende forhold i Norge, må de øve og trene jevnlig hos oss, sammen med norske styrker. Avtalen innebærer ingen endringer i viktige norske sikkerhetspolitiske prinsipper. Base-, atom- og anløpspolitikken ligger fast, uttaler utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Gjennom avtalen blir det opprettet omforente områder på flystasjonene på Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund orlogsstasjon. Valget av steder har sammenheng med ønsket om styrket samarbeid med USA innen luftdomenet og det maritime domenet i kommende år. Det kan komme investeringer i infrastruktur på alle fire stedene. Prosjekter innenfor de omforente områdene vil bli utviklet i dialog med USA, men oppstart forutsetter at midler blir tildelt over det amerikanske forsvarsbudsjettet. Det vil derfor ta tid før eventuelle prosjekter kan bli realisert. Avtalen åpner for å opprette flere omforente områder på et senere tidspunkt, dersom Norge og USA ønsker det. Det vil i tilfelle kreve godkjenning av regjeringen og Stortingets samtykke.

  • Avtalen regulerer og legger til rette for amerikansk tilstedeværelse, trening og øving i Norge. Den vil bidra til at Norge raskere kan motta forsterkning fra USA ved krise eller krig.
  • Avtalen omhandler et bredt spekter av regler som er viktige for den praktiske gjennomføringen av amerikansk aktivitet, som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenester, samt eventuelle infrastrukturinvesteringer.
  • Avtalen legger opp til et nært samarbeid og løpende konsultasjoner mellom norske og amerikanske myndigheter om aktiviteter, operasjonelle og sikkerhetsmessige spørsmål. Avtaleteksten sier uttrykkelig at avtalen ikke endrer den norske basepolitikken.
  • Avtalen introduserer konseptet omforente områder, som er steder som vil være sentrale i utviklingen av det praktiske forsvarssamarbeidet. Gjennom avtalen blir det opprettet omforente områder på flystasjonene på Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund orlogsstasjon. Utgangspunktet er det militære området, med tillegg av flyoperative flater som rullebaner og taksebaner. Områdene skal brukes i fellesskap av norske, amerikanske og andre allierte styrker, og det kan bli aktuelt med amerikanske infrastrukturinvesteringer på disse stedene.
  • Det legges opp til utstrakt dialog med USA om bruk av de omforente områdene og den fremtidige aktiviteten som ønskes gjennomført der. Bygninger og annen infrastruktur som USA eventuelt oppfører i fremtiden, vil bli norsk eiendom med amerikansk bruksrett. Amerikanske investeringer vil bli betalt av USA. Det er for tidlig å si nøyaktig hvilke utgifter avtalen vil innebære for Norge, men det vil for eksempel kunne bli utgifter til sikringstiltak og eventuelt leie av privat grunn til øvingsformål. Dersom aktivitetene under avtalen medfører økte norske utgifter vil det bli håndtert i de vanlige budsjettprosessene.
  • Avtalen er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset, men etter en innledende periode på ti år kan den sies opp med ett års varsel.