Nordlys: Nord-Troms og Senja tingrett mener kapteinen og skipslegen om bord på MS Roald Amundsen brøt henholdsvis smittevernloven og helsepersonelloven under en seilas i juli 2020. Det kommer fram i en dom avsagt tirsdag.

Kaptein Torry Sakkariassen er idømt en bot på 36.000 kroner samt sakskostnader. Skipslege Terje Erlid er idømt en bot på 46.000 kroner, men slipper sakskostnader.

De to ble opprinnelig ilagt bøter på henholdsvis 30.000 og 40.000 kroner, noe ingen av dem vedtok.

Bøtene ble gitt for manglende varsling til norske myndigheter. Skipslegen ble i tillegg bøtelagt for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell. Hurtigruten har tidligere vedtatt en bot på én million kroner for brudd på skipssikkerhetsloven og smittevernloven.

386 personer ble satt i karantene og 71 ble smittet i utbruddet på Hurtigrutens MS Roald Amundsen i juli 2020. Det førte også til store konsekvenser da skipet la til kai uten at Tromsø kommune var varslet, og passasjerene ble sendt hjem.

– Handlet ikke i tråd med sine forpliktelser

Tingretten mener ingen av de to fulgte varslingsplikten.

«I den aktuelle situasjonen med en verdensomspennende og alvorlig pandemi var overholdelse av varslingsplikten særdeles viktig for å redusere smittetrykket», heter det i dommen.

Det påpekes at på det daværende tidspunkt ikke var utviklet en vaksine mot covid-19. Nasjonale helsemyndigheter hadde også iverksatt inngripende tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset.

De tiltalte handlet ikke i tråd med sine forpliktelser som kaptein og skipslege, mener tingretten. De burde ha sørget for at det var et apparat i beredskap som tok imot syke passasjerer da MS Roald Amundsen la til kai i Tromsø.

«Det gjorde de ikke, hvilket førte til at smittede passasjerer og mannskap gikk i land med den fare dette medførte for videre smitte ut i samfunnet», heter det i dommen.

Dette er saken

På morgenen den 31. juli 2020 la hurtigruteskipet MS Roald Amundsen til kai i Tromsø etter et seilas til Svalbard.

Flere av passasjerene om bord var på tidspunktet smittet av covid-19.

Både kapteinen og skipslegen om bord ble senere ilagt bøter for overtredelse av smittevernloven og helsepersonelloven. Ifølge påtalemyndigheten handlet ikke de to i tråd med sine forpliktelser i håndteringen av smitteutbruddet.

Begge har nektet å vedta bøtene. De peker på at ansvaret for den mangelfulle håndteringen av smitteutbruddet ligger hos Hurtigrutens toppledelse.

Nord-Troms og Senja tingrett konkluderte denne uka med at både kapteinen og skipslegen er skyldig etter tiltalen.

– I grenseland

Tingretten mener tidsbruken i saken gjør at det er tilstrekkelig med bøter til de to domfelte.

I dommen heter det at:

Allmennprevensjon tilsier at det reageres strengt ved slike klare brudd på varslingsplikten som de tiltalte her dømmes for, og retten er enig med aktor at straffen, ut fra alvorligheten og det faremoment som forelå, vil ligge i grenselandet mellom bot og betinget fengsel.