NHO Nordland deltar i planlegging for en bærekraftig næringsutvikling i kystsonen.

NHO Nordland er partner i EU prosjektet SeeRRI, som har fokus på bærekraftig og ansvarlig regionplanlegging. Det er viktig å koble kompetanse, næringsliv og forvaltning sammen slik at det fremmer forskning, kunnskapsdeling og innovasjon. Planleggingen skal skje etter modeller basert på bærekraft og ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI).

Prosjektet ledes av Nordlandsforskning. En av hensiktene med prosjektene er å sammenligne regionale planprosesser mellom regioner i Nedre Østerrike, Katalonia i Spania og Nordland. I Nordland er det tatt utgangspunkt i prosessen med å utvikle en ny strategisk næringsplan for kystsonen. Et viktig perspektiv er hvordan en kan koble sammen kunnskapsmiljøer, næringsliv, samfunnsaktører og samfunnsplanlegging for å oppnå bedre planprosesser (såkalte Quadruple Helix modeller).

Endringene i næringslivet skjer fort. Dette som en konsekvens av endringer i internasjonale markeder og teknologisk utvikling. Framtidsnæringer må også være bærekraftige i den forstand at miljøbelastningen må være minimal og hensynet til klima, natur og miljø må ha prioritet. FNs bærekraftsmål setter mål og rammer for framtidssamfunnet.

Vi ser også at ulike interessers arealbehov ofte kommer i konflikt med hverandre. Det være seg behovene for ulike næringer som akvakultur, tradisjonelt fiskeri, farleder og utvinning av naturressurser som olje og mineraler. Reiselivsnæringen samt behovet for friluftsliv og rekreasjon for egen befolkning, er også viktige faktorer som må hensyntas.

Nordland fylkeskommune utvikler nå scenarier sammen med SeeRRI prosjektet basert på analyser av hvilke krefter og trender som vil påvirke utviklingen mot framtidssamfunnet. Scenariene skal brukes i arbeidet med regional strategi for bærekraftig næringsutvikling i kystsonen. NHO Nordland deltar aktivt i denne prosessen. For oss som næringsorganisasjon er det viktig å forstå og påvirke denne prosessen. Det er også viktig å kunne vurdere de norske planprosessene sammenlignet med internasjonale. Det er mulig og ønskelig å lære av og delta i samfunnsplanlegging sammen med andre lands regioner. For et internasjonalt eksportrettet næringsliv er kunnskap om og medvirkning i internasjonale planprosesser viktig. Uten slik kunnskap kan en fort komme bakpå når verden endrer seg.