PÅ torsdag vedtok Narvik kommunestyret at det skal legges ned flere kommunale barnehager i By1 og opprette en ny stor. Administrasjonen leverer en merkelig saksfremstilling i Barnehagesaken, den viser at det skal spares ca 8 mill på noe som hverken er budsjettert i årets budsjett eller i hele økonomiplanen.

Jeg oppfatter at posisjonspartiene, Ap, H og SV, leser saksutredningen med filter, noe som medfører at de ikke evner å se de faktiske forhold. Undertegnede poengterte det i kommunestyremøtet, uten at disse partiene reagerer på det. Administrasjonen sa og i sitt siste svar på spørsmå det samme. Det er ikke budsjettert med vedlikehold i de nevnte barnehager, hverken i år eller i økonomiplanperioden over 4 år. ( se youTube 5.04.20)

For å forklare det til de som ikke er helt oppdatert. Administrasjonen påstår at det er ca 8 millioner å spare pr år fremover i Narvik Kommunes driftsbudsjett ved å avvikle dagens barnehagestruktur, og sentralisere i større barnehager. Store deler av denne Besparelsen vil være ved at man slipper å vedlikeholde gamle bygg. Så vet vi som har vært med en stund at kommunen ikke vedlikeholder bygg, de kun driver med “brannslukking”.

Det er slik at det ikke er budsjettert med slikt vedlikehold hverken i budsjett for i år eller i økonomiplanen de nærmeste 4 år, vi har dermed ikke planlagt å gjøre vedlikehold på disse barnehagene de nærmeste 4 år.. Det er jo da ikke noe å spare på noe som ikke er planlagt som utgift. Forstå det den som vil.

I dag har vi ca 30 millioner i renteutgifter på lån i Narvik Kommune. Renten er nå bare ca 1,5 %. På torsdag vil Norges bank heve renten, det er varslet 4 hevinger i år. Min påstand er at med de signaler som Norges Bank kommer med, vil Narvik Kommune i løpet av få år ha dobbelt så store renteutgifter, og når nye barneskoler er etablert bortimot 100 mill i renteutgifter pluss avdrag på lån.

I Fremover kan vi lese at administrasjonen mener at inntil 8% rente kan komme før det er røde tall i regnskapet. Jeg oppfatter det som en merkelig uttalelse. Med de investeringene vi har fremfor oss medfører det nærmere 200 mill i renteutgifter! Røde tall har vi i Narvik i dag, da det er over 40 mill i overforbruk på driften for 2021.

Jeg har opplevd Narvik på Robek ved en par anledninger, med dette vedtaket nærmer vi oss nå Robek på nytt.

Administrasjonen sammenligner Narvik med andre kommuner når det gjelder % vis lånebelastning av frie inntekter. Vi har vedtatt en lånebelastning på max 80% av frie inntekter. Administrasjonen hevder at vi har en lånebelastning på ca 100%. Men det merkelige er at administrasjonen ikke tar med lån til Vann og Avløp? slik kommuner vi sammenligner oss med gjør, vi har dermed en lånebelastning på ca 120 %. Med lån til nye barnehager og fremtidig nye barneskoler vil vi ha en lånebelastning på over det doble av hva Kommunestyret har satt som maksimal % vis belastning. Administrasjonen sier det er bare å fatte nytt vedtak om lånebelastning, og det vil nok posisjonspartiene si ja til?

Robek neste?