Narviksenteret driver svært viktig kunnskapsformidling om krigen i Nord-Norge. Det må ikke oppstå noen som helst tvil om statens bidrag til sentret.

I en tid da fred, frihet og demokrati settes på prøve, og vi er vitne til et Russland brutale krig mot sitt nabofolk i Ukraina, ser vi med all tydelighet at fred og demokrati ikke kan tas for gitt. Det er disse verdiene Narviksenteret dypest sett er en sterk formidler av.

Regjeringen skriver i sitt forslag til forsvarsbudsjett for 2023, følgende:

«Som nasjonalt og internasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter utvikler og formidler Stiftelsen Narviksenteret kunnskap om krigen 1940– 1945, med særlig vekt på Nord-Norge. Formålet med Forsvarsdepartementets (FD) tidligere tilskudd har vært å bidra til at Narvik Krigsmuseum ved Stiftelsen Narviksenteret viderefører museets formidling av norsk krigshistorie, med spesielt fokus på krigen i Nord-Norge.

Regjeringen har besluttet å redusere antall enkeltstående tilskudd fra 2023-budsjettet, gjennom blant annet å innlemme enkeltstående tilskudd under andre etablerte ordninger.

Regjeringen foreslår derfor å rammeoverføre tilskuddet på 0,628 millioner kroner til Stiftelsen Narviksenteret til Kunnskapsdepartementet (KD) på kap. 224, post 70.

FD har ingen etablerte tilskuddsordninger for tilskudd til stiftelser eller museer, mens KD har en etablert tilskuddsordning for tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre, som omfatter tilskudd til Narviksenteret. FDs formål med støtten til Stiftelsen Narviksenteret og Narvik Krigsmuseums virke som nasjonalt og internasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter om andre verdenskrig, med særlig vekt på Nord-Norge foreslås fulgt opp gjennom tildeling av tilskudd til stiftelsen fra KD.»

Spørsmål til statsråden: Kan statsråden garantere at hele tilskuddet for 2023, på 628.000 kroner , vil bli tildelt Stiftelsen Narviksenteret?