Rundt 600 nye arbeidsplasser etableres når Forsvaret ferdigstiller utbyggingen som skjer på Evenes. Hvor mange av de nye ansatte som faktisk vil flytte til regionen som følge av etableringen i Evenes, er litt usikkert.

Hvor mange vil pendle? Hvor mange vil flytte, og hvor mange vil ta med seg ett eller flere familiemedlemmer?

En rapport laget av konsulentselskapet Agenda Kaupang konkluderer med at det vil være snakk om i overkant av 500 tilflyttere i to bølger med tilflyttere, den første bølgen allerede i 2022.

Seniorrådgiver i Futurum sier til Fremover at man i løpet av de neste seks årene i beste fall kan se at så mange som mellom 1.500 og 2.000 mennesker kan komme til å bosette seg her, dersom alle ansatte velger å flytte hit. Som vi nok må anta at de ikke gjør, men likevel kan vi si at antallet ligger et sted mellom 500 og 2.000. Det er uansett hvordan vi vrir og vender på det vekstmuligheter for Evenes og kommunene rundt.

Og helt fra Evenes ble valgt som ny fremskutt kamflybase, har man i de omkringliggende kommunene snakket om denne muligheten for vekst, hva som må til for å sikre at tilflytterne velger å bosette seg i deres kommune. I ulik grad har også kommunene jobbet med å gjøre seg attraktive som kommuner de ansatte kan bosette seg alene eller med sine familier.

Evenes kommune har tatt godt grep om mulighetene som ligger i satsingen på Evenes flystasjon, og det er veldig bra. En tilflytter til Evenes er en tilflytter til regionen, og ringvirkningene kan være store og er viktige. Det var Evenes som engasjerte Agenda Kaupang for å danne seg et bilde av hva som kreves av dem og de andre kommunene. Det som kom tydelig fram den gangen var at det er behov for flere boliger, noe Evenes har jobbet systematisk og godt med siden.

LES OGSÅ:

Så kom det ikke overraskende fram at tilflytterne vil komme til å ha ulike ønsker og behov. Noen vil bosette seg landlig, andre nærmere en by. Vil du bo i eller i nærheten av en by har du to valg: Harstad eller Narvik. Vi kan anta at tyngdekraften dessverre går mot Harstad for dem med urbane ønsker og behov. Altså; dessverre for Narvik.

For Narviks del er Hålogalandsbrua i veien. Skal du bosette deg i Narvik sentrum får du en ekstra kostnad hvis du vil pendle til og fra Evenes. Du har bompenger også i Harstad, men det blir ikke snakk om den samme belastningen som å passere en bru med over 140 kroner i bompenger per dag med rabatt. For Narvik ligger derfor nøkkelen til vekst ene og alene i hva vi får til i Bjerkvik.

Nettopp derfor er det prisverdig at Narvik kommunes næringsutviklingsselskap Futurum og Narvikregionen næringsforening nå kommer på banen. Sammen med Riktig spor har de iverksatt «Operasjon Bjerkvik», som har som mål å markedsføre Bjerkvik som en bydel det er attraktivt å bosette seg i.

Initiativet fortjener honnør. Det er viktig å markedsføre de mulighetene som finnes i regionen, og strengt tatt burde man ha lagt en lignende innsats i alle deler av Narvik kommune og regionen. Men nå er det i dette tilfellet Forsvarets etablering i Evenes som er bakgrunnen og tilflytterne her som er målet, og da er det helt riktig å settet støtet inn i Bjerkvik.

For Bjerkvik er bydelen som kan sikre at Narvik får en del av den veksten satsingen i Evenes vil gi, men da må vi løfte fram fordelene. De er mange, og Bjerkvik trenger hjelp til å løfte fram alt som faktisk er veldig bra med å bo og leve i Bjerkvik.

LES OGSÅ:

Nylig ble ungdomsskolen vedtatt lagt ned. Kanskje var det forhastet, kanskje var det unødvendig, kanskje gikk man glipp av et fortrinn Bjerkvik kunne hatt i kampen om tilflytterne? Vi vet ikke, men det er uansett for sent og alle er tjent med at man går videre og fokuserer på det som er og blir bra.

Hvis vi holder oss til skole er det faktisk bestemt at det skal bli ny barneskole og barnehage i Bjerkvik. For tilflyttere med barn finnes det trolig ikke noe viktigere enn at det er en god barnehage og barneskole dit du flytter. Her får Bjerkvik etter hvert et stort fortrinn som vi må utnytte til fulle.

Det er veldig bra at det nå tas tak i å vise fram Bjerkvik fra sin beste side, men markedsføringen er ikke nok. Det må også jobbes med innholdet, og tiden fram til tilflytterne må bestemme seg for hvor de vil bo er knapp. Og mulighetene er mange. Skal vi peke på én mulighet til må det være å se på hvilke gevinster som finnes i å etablere et fylkeskommunalt kollektivtilbud mellom Narvik og Evenes.

Her finnes det muligheter for spenstige satsinger innenfor grønne buss-alternativer, som også går rett inn i det gode arbeidet som gjøres i Narvik med smart city-konsepter. En smart by trenger ikke bare være selve sentrum. En smart by kan også dreie seg om hvordan bydelen Bjerkvik inkluderes og hvordan man legger til rette for rimelig eller kanskje til og med gratis kollektivtilbud til og fra sentrum, og til og fra arbeidsplassen i Evenes. Det er mange spor å jobbe etter, og jobben er viktig. Vi har ingen tid å miste.

Les også

Ofoten må bli busspilot

LES OGSÅ: