For tiden går debatten i Gratangen om plassering av ny brannstasjon. I dag ligger brannstasjonen/branngarsjen i Gratangsbotn, det har den alltid gjort ut fra en risikovurdering, og ut fra hvor innsatsstyrken bor.

Etter pålegg fra Arbeidstilsynet er kommunen blitt pålagt å bygge ny stasjon for å ivareta brannmannskapenes arbeidsmiljø. Kommunestyret har vedtatt å bygge ny brannstasjon på Årstein fordi dette er kommunens vedtatte sentrum.

Jeg skal her prøve å belyse konsekvensene av dette vedtaket angående plassering.

Gratangen kommune ble en del av Ofoten Brann IKS i 2016. Ledelsen her har gitt kommunestyret de nødvendige opplysninger for å kunne fatte et riktig og fornuftig vedtak der det fremkommer hvor mannskapene bor i forhold til brannstasjonen, med opplysning om lovpålagt forspenningstid, utrykningstid og hvor de fleste utrykningene over år statisk går, kall det en risikovurdering av kommunen.

Ut fra dette skulle en tro at vedtaket skulle være enkelt fordi elleve av mannskapet bor rundt dagens brannstasjon, åtte er innenfor forspenningstiden som skal være fire til seks minutter. Utrykning kan starte etter meget kort tid, og stasjonen ligger nær E6  som er mest ulykkesbelastet. Men så enkelt var det ikke.

Konsekvens av vedtak.

Ved dette vedtaket øker forspenningstiden til hele kommunen fordi mannskapene nå må kjøre i snitt cirka 9,5 km ekstra til Årstein før utrykning kan starte. I dag har vi to i mannskapet som har tilfredsstillende avstand og forspenningstid til den nye plasseringen av stasjonen, mot åtte, som nevnt, i Gratangsbotn.

Det er innlysende at muligheten for å starte utrykning umiddelbart er ganske stor ved riktig plassering av stasjonen, med tanke på forspenningstid og nærhet til mannskapet, og ikke minst nærhet til den mest ulykkesbelastede delen av kommunen som er E6.

Ved plassering av stasjonen på Årstein øker forspenningstid og utrykningstid til, E6, Gratangsbotn, Øse Kvernmo Gratangen Fjellhotell, Storfossen, Laberg, Sortebekk, Foldvik og helt ut til Hilleshamn. Utrykningstiden til sørsiden av fjorden blir forlenget fordi mannskapene må ta en avstikker over Årsteinbrua til Årstein og så tilbake igjen.

Utrykningstiden øker også fra Årstein og ut fjorden på nordsiden av kommunen fordi utrykning ikke kan starte før tilstrekkelig mannskap er på plass på Årstein. Altså blir det økt utrykningstid til hele kommunen, og livsviktige minutter går tapt.

Så kommer vi til det som kanskje er like viktig: Det psykososiale arbeidsmiljøet til mannskapet.

Det er nemlig mannskapet alene som må bære ansvar og belastningen med å komme for sent, ikke politikerne som har fattet et uklokt vedtak i akkurat denne saken.

Så ser vi at skjer en ulykke mangler det ikke på kritikken og latterliggjøring av vårt lokale brannvesen i sosiale medier og andre medier.  Denne belastningen kommer i tillegg.

Brukergruppen som ble oppnevnt til prosessen er heller ikke hørt. I denne brukergruppen sitter også en representant i kommunestyret. Disse momentene jeg nevner sier Arbeidsmiljøloven noe om!

Skal man risikere å miste folk fra brannvesenet som det har tatt tiår å bygge pga av dette?

Når en ser konsekvensene av at vedtaket øker utrykningstiden til hele kommunen og den tettest befolkede delen av kommunen, og kommunens største bedrifter som GMI, Fartøyvernsenteret, Forsvarets Amfisenter, Smoltanlegg, butikk, Foldvik Brygger, kassefabrikk og lakseslakteri og ikke minst E-6 bør flertallet av våre politikere gjøre seg noen tanker, og revurdere vedtaket.

Sykehjemmet har vært trukket fram og brukt som argument for plassering på Årstein.

Forøvrig det bygget som er bygget med godkjent kompenserende tiltak med selvslukkende anlegg fordi brannstasjonen lå i Gratangsbotn. Pga dette utstyret kan utrykningstiden økes ut over 10 min.

Kommunen har 21 §13 bygg som defineres som særskilte brannobjekt som gjennom dette er risikoobjekter som det stilles særlige krav til. Dett er bedrifter som nevnt over. Nevner at Storfossen og Hotellet har krav til utrykningstid.

Det var tidligere på 90 tallet snakk om å flytte stasjonen til Årstein, men en risikovurdering, og av hensyn til hotellet, Storfossen og E-6 og ikke minst av hensyn til hvor mannskapene bodde i forhold til brannstasjonen ble dette ikke gjort.

 Etter at Gratangen ble en del av Ofoten Brann IKS i 2016 har det vært søkt etter mannskap med nærhet til brannstasjonen. I dag har vi 11 fra Gratangsbotn og 4 fra midtkommunen dvs. en fra Åkenes, en fra Hesjeberg, en fra Laberg og en fra Sortebekk, Som nevnt to stk innenfor akseptabel forspenningstid mot 8 i Gratangsbotn.

Til våre innbyggere og politikere.

Jeg har i denne prosessen vær opptatt av å ivareta sikkerheten til alle våre innbyggere.

Det har ikke noe med bygdpolitikk innad i kommunen å gjøre, men utelukkende ønske om rask utrykning til alle våre, uansett hvor i kommunen du måtte bo og ferdes. Vi har i dag ikke mannskap nok til å kunne bemanne brannstasjonen på Årstein raskt nok slik det er i dag. Ser av forskjellige utregninger at utrykning fra Årstein er raskest, men haken er som sagt at vi ikke har mannskap nok til kunne foreta denne ”raske” utrykningen.  Man kan ikke basere brann og redningstjenesten på at folk en gang i tiden vil flytte tilbake, det er for usikkert.

Vi har i dag et ungt mannskap, med noen unntak inkludert meg selv, som vil virke i tiår fremover.

Vi ser nå at denne sikkerheten vi har i dag blir kraftig svekket, og livsviktige minutter vil gå tapt. Det burde bekymre både folket og våre folkevalgte.

Våre politikere er valgt av folket, for folket og for å ivareta folkets beste.

I denne saken er hensynet til folkets beste tilsidesatt i et politisk spill der vi kan risikere at brannvesenet kommer for sent.

Vil våre folkevalgte ta den risikoen, å stå inne for den når ulykken har skjedd?