Sentrale føringer og nytt regelverk stiller krav om utforming og tilrettelegging i dagens brannstasjoner. Mannskapet i Ofoten Brann- og Redning, tidligere ISTBV, har i en årrekke ønsket seg bedre arbeidsforhold ved brannstasjonen i Gratangen. Kommunen er derfor nødt til å følge kravene til Arbeidstilsynet og bygge ny stasjon med tidsriktige fasiliteter slik at HMS blir ivaretatt. Brannmannskapet deltar i et medvirkningsutvalg sammen med ledelsen i Teknisk i Gratangen og varabrannsjef i Ofoten Brann.

Med bakgrunn i å få det beste utgangspunktet med laveste kostnad så blir flere alternativer drøftet med utgangspunkt i følgende kriterier ; Hva eier Gratangen kommune med egnet infrastruktur som er tilgjengelig ? Samlet vurdering av den totale beredskap med hensyn til særskilte brannobjekter og forspenningstid, som er avstand i tid fra bostedsadresse til mannskapene og brannstasjonen. Etter undersøkelser og faglige vurderinger så konkluderer utvalget med et alternativ som ivaretar samtlige kriterier på en forsvarlig måte. Plasseringen som ble valgt var da Fjordbotn industriområde i Gratangsbotn på kommunalt eid grunn, godt egnet til formålet og ferdig regulert til industri. Dette ville gi en rask prosess for bygging og en akseptabel kostnad. Denne saken blir behandlet i kommunestyret i 2016 med enstemmig vedtak og i tråd med utvalgets anbefaling. Ved neste behandling i kommunestyret så ønsker politikerne synergier i form av samarbeid med den lokale entreprenøren og mulig samarbeid med Idrettslaget, noe som vil gi felles fasiliteter som vaskehall, sanitæranlegg, garderober og spiserom.

Det blir etterhvert høyere kostnader enn tidligere antatt på 5.mill. og saken tar vending av en lokaliseringsdebatt der 8 alternativer blir utredet og man ender opp med to alternativer som er alternativ 7 – Årstein, kostnadsberegnet til 11,6 mill. på bygg og 0,6 mill. på tilrettelegging tomt, totalt kr. 12,5 mill. Alternativ 2 – Gratangsbotn, kostnadsberegnet til 13,6 mill. på bygg og 1,1 mill. på oppfylling av næringsområdet, totalt kr. 14,7 mill.

Alternativet på Årstein blir da valgt på bakgrunn av lavere kostnad men også argumenter om større brannsikkerhet på forspenningstid med tanke på hele kommunen.

Etter en behandlingstid på 2,5 år, grunnet politisk omkamp så ble det dyreste alternativet valgt i torsdagens kommunestyremøte med en stemmes overvekt, der stasjonen skal bygges på Årstein med en byggekostnad innenfor rammen på 25 mill. I tillegg kommer kjøp av eiendom på 1,4 mill. og trafikale tilrettelegginger på minimum 1,5 mill. Vi nærmer oss 30 mill. totalt og dette er nok nærmere realiteten enn det mange ønsker å ta innover seg.

Vi har altså en realitet på dobbel kostnad med en brannstasjon på Årstein kontra Gratangsbotn ! Brannberedskapen svekkes i hele kommunen. Entreprenøren i Gratangsbotn vurderer utflytting av bedriften som for tiden har 19 ansatte og samarbeidet mot Idrettslaget er umuliggjort. Denne kostnaden fra 15 mill. til 30 mill. ble vedtatt med en stemmes overvekt. I samme møte måtte kommunestyret ta ned inneværende års budsjett med 4.mill. tilknyttet drift av kommunale tjenester og dette er bare begynnelsen på et svært krevende budsjettarbeid med kutt av mange stillinger og derav tapte arbeidsplasser.

Gratangen Arbeiderparti hadde også et ønske om at den vakre sjøtomten på Årstein kunne brukes til miljøboligene som skal bygges, der beboerne kunne få bo nær sin arbeidsplass, butikk og andre viktige servicefunksjoner og så kunne brannstasjonen ha vært plassert på industritomt som er den mest naturlige plasseringen av denne typen bygg.

Arbeiderpartiet og Tom Anderzen stemte mot en brannstasjon med doble kostnader på Årstein men ble nedstemt. Vi forholder oss til demokratiske spilleregler men ser med stor bekymring på at Gratangens innbyggere skal betale den doble regningen fordi prestisjeprosjektet skal betales av de svakeste i samfunnet i tiden som kommer.