Åpent brev til Statens vegvesen og Evenes kommune om trafikkforholdene på E10 gjennom Lenvik.

Vi er flere nyinnflyttede barnefamilier i Lenvik som - sammen med folk i alle aldre som har bodd her i generasjoner og ferieboere - ønsker å gjenopplive ei av de vakreste bygdene i distriktet. Vi har startet bygdelag, vi rydder skog og strand, og vi ønsker flere barnefamilier inn i eiendommer som snart kommer for salg, noen som har stått tomme i tiår. Det er imidlertid vanskelig når vi er isolert på eiendommene våre. Vi er delt av en smal, svingete E10, hvor en endeløs rekke av trailere døgnet rundt frakter sjømat av beste sort ut på verdensmarkedet. Det skaper liv i landsdelen, men det har også sin pris – det kveler bygdene;

● Veien er svært tungt trafikkert; E10 er hovedåre ut til Lofoten, Vesterålen og Harstad, og har døgnkontinuerlig tungtrafikk i tillegg til svært mye bobil- og turisttrafikk i sommerhalvåret.

● Veien er smal, og autovern – flere strekninger på begge sider – er plassert tett opp til kantstripene på kjørebanen, og gjør det nærmest umulig for fotgjengere å få plass – i tillegg til at det er livsfarlig. Dette er gjort for å sikre biltrafikken mot utkjøringer, men gjør den farligere både for møteulykker og myke trafikanter. Å ferdes med barnevogn er helt umulig. På vinteren med is, snø, og brøytekanter er det helt uaktuelt å bevege seg selv korte avstander, og innbyggerne må benytte bil selv for å hente post eller besøke naboer. Barn og ungdom må kjøres til alle aktiviteter i nærmiljøet, også i det umiddelbare nabolaget. Sykkel er uaktuelt, selv om trygg vei til kommunesenteret bare er en liten kilometer unna.

● Busstoppene er heller ikke tilknyttet noen tilgang fra boligene, og kollektivreisende må kjøres og hentes på stoppene for å ivareta et minimum av trygghet.

● Heller ikke på utsiden av autovernene er det veiskulder, så det å teoretisk sett ferdes der er også umulig.

● Vegbelysningen er heller ikke dekkende, og legger nok en sikkerhetstrussel til totalbildet, spesielt i den mørke årstida, for dette gjør også de hyppige på- og avkjøringene mindre trygge.

● Det er første 60-sone etter et langt strekk med 90, og mange holder for høy hastighet – UP tar ofte fartssyndere her.

● I tillegg mangler det stedsskilt for bygda, noe som er utfordrende for varelevering, buss, besøkende, og litt for selvfølelsen.

Konklusjonen er at lokalsamfunnet er mer eller mindre isolert, og helt avhengig av bil – noe som er dyrt, klimafiendtlig, hemmende for utfoldelse i et levende lokalmiljø for gammel og ung, i tillegg til den åpenbare trusselen mot liv og helse.

Vi har forståelse for at dette har stått i bero i påvente av Hålogalandsvei-utbyggingen, men når denne delen av prosjektet nå er skjøvet langt ut i fremtida så må noe gjøres.

Evenes er en vekstkommune, og også vertskommune for nye Evenes Flystasjon, med nyetablering, og nye barnefamilier skaper liv i bygder som i lang tid har opplevd fraflytting, forfall og en aldrende befolkning. I tillegg gjør kortere reisetid området stadig mer attraktivt for folk som arbeider i Bjerkvik og Narvik – også de vekstkommuner.

I den sammenhengen er det paradoksalt at Evenes er kategorisert som en Trafikksikker kommune av Trygg trafikk, for det gjelder definitivt ikke dette hjørnet av kommunen. Veistrekningen ligger inne i kommuneplanen som et tema (Trafikksikkerhetsplan 2019-23, s.27), men uten analyse, konkretisering av tiltak eller fremdriftsplan. Dette er sikkert knyttet til tidligere usikkerhet rundt ny E10, men for nå er strekningen tatt ut av prosjektet, og det utløser et akutt behov for handling.

Vi er både løsningsorienterte og praktisk anlagt, så vi stiller gjerne opp for å bidra til å finne midlertidige løsninger som kan lette situasjonen. Blant annet kan den gamle riksveien benyttes på flere strekninger, og en ubrutt belysningsrekke som bygda ble lovet for 30 år siden bør ikke være vanskelig å komplettere.

Nå haster det, for vi har flere barn som snart begynner på skolen.

Vi ser frem til et snarlig og effektivt samarbeid med både Vegvesen og kommune, både for å redde liv og for at vi skal skape liv på kryss og tvers i bygda. Vi vet det er mange bygder langs viltvoksende veier som sliter med det samme, og vi starter her.

Det skal ikke stå på oss.

Vennlig hilsen styret i nystartede Lenvik bygdelag.

Kommunens hjemmesider, november 2022: