I forslaget til kommuneplanens samfunnsdel er bolyst nevnt 11 ganger. I forordet står det, blant annet:

«Vi skal nå målene gjennom å ha et helhetlig samfunnsperspektiv, der vi setter fokus på bolyst, blilyst og aktivitet i hele kommunen.» - i hele kommunen!

Narvik kommune skal fokusere på bolyst, og da må man ha et mål om at folk skal kunne bo der de har lyst til å bo. Vår kommende samfunnsplan må ikke ha et ensidig fokus på urbanisering og fortetting. Narvik kommune er mer enn lokalsentrene Bjerkvik, Ballangen, Kjøpsvik og Narvik.

Narvik SV mener at kommunen må ha et mål om å legge til rette for at man skal kunne bygge og bo også i små bygder, og i områder med spredt bebyggelse. Aktuelle strategier for å oppnå dette kan være; at man i arealplanarbeidet setter av områder til boligformål i rurale områder, og å ha ambisjoner om å opprettholde og forbedre kommunale tjenester også på mindre tettsteder.

Narvik SV mener at kommuneplanens samfunnsdel må ha konkrete mål om vekst og utvikling i hele kommunen, blant annet gjennom å gjøre det lettere å bygge og bo også i kommunens utkanter.