Forte Narvik har fått tommelen ned fra planadministrasjonen i Narvik kommune til å starte opp med planarbeidet for byheisen slik det foreligger. Nå ber stiftelsen om hjelp fra politikerne – og vil samtidig fokusere mer på samfunnsnytten av prosjektet.

Folkens!

Her følger en liten statusoppdatering for byheisprosjektet - sett herfra.

Den 3. februar ble det avholdt oppstartsmøte – detaljregulering for Narvik byheis. Til stede under møtet på rådhuset var representanter fra kommunens planavdeling, sentraladministrasjon, Asplan Viak og Forte Narvik. Det tok en drøy måned før referatet fra møtet var klart, men here we go!

Konklusjonen fra planavdelingen etter møtet var klar:

«Ut fra en samlet vurdering av planinitiativet har ikke kommunens planadministrasjon myndighet til å anbefale oppstart av planarbeidet som en følge av at forslaget ikke er i samsvar med kommunens overordnede plan.»

Det betyr imidlertid ikke at heisplanen er død og begravet. Men ballen ligger nå hos Narviks politikere. En eventuell oppstart av planarbeidet vil nå kreve en politisk prinsippavklaring og aksept for planinitiativet. Dersom politikerne sier ja til en prinsippavklaring betyr det at planarbeidet kan settes i gang.

Dersom politikerne derimot sier nei til en prinsippavklaring, er heisplanen historie slik den foreligger.

Under oppstartsmøtet ba Forte Narvik om at saken legges fram til en politisk prinsippavklaring. Såpass trygg føler stiftelsen seg åpenbart på det politiske utfallet.

Verdt å merke seg fra møtet ellers, er at Forte Narvik nå ønsker å skifte fokus på hvordan byheisen skal selges inn for både innbyggere og politikere. Stiftelsen vil oppdatere planinitiativet

  • «slik at samfunnsnytten av tiltaket kom tydelig frem»
  • «slik at det utdypes hvorfor dette er et positivt prosjekt og hvordan det kan være med på å være en merkevarebygger for Narvik»

Personlig ser undertegnede fram til at Forte Narvik skal overbevise politikere og de mellom 1000 og 2000 innbyggerne i Narvik sentrum som ifølge lovverket vil være å regne som berørte av en eventuell byheis etter alternativ 1, om samfunnsnytten av prosjektet.

Forte Narvik ønsker også være mer «tydelig på hvorfor de ønsker å gjennomføre tiltaket, blant annet at prosjektet ikke bare er rettet mot turister, men også innbyggerne».

At det uansett er turistene som sitter fremst i gondolsetet, påpekte for så vidt Lars Skjønnås allerede i 2014. Da var dagens rådmann i Narvik kommune, sjef for Narvikgården og drodlet rundt byheisen i Nettavisen:

"Han ser likevel mange opplagte plusseffekter ved en slik gondol. Det vil gjøre fjellet langt mer tilgjengelig for turister. Og ved dager med ekstra stor kapasitet vil det frigjøre parkeringsplasser, ved at man kan parkere i Parkhallen, og ta heis derfra.

Det skal nå jaktes etter investorer som kan være med på å bidra.

- Vi har jobbet med denne planen siden 2007, og brukt mye tid på å finne ut hva som er suksessfaktorene," forklarte Skjønnås den gang.

I referatet fra oppstartsmøtet i februar hevder Forte Narvik for øvrig at heisen skal være en «logisk løsning for transport opp i fjellet som er betydelig bedre enn i dag».

Det foreslåtte planområdet berører arealer avsatt til næring (nedre stasjon), bane (jernbane), park, sentrumsformål, bolig, offentlig formål (universitetet), energianlegg og turist- og fritidsformål (øvre stasjon). Planen berører hensynssone for bevaring kulturmiljø H570, område avsatt til båndlegging med krav om felles planlegging H810-1 (Oscarsborg) og hensynssone H190 (Narviktunnelen).

Til stede under oppstartsmøtet var fra Forte Narvik: Ragnar Norum og Roger Bergersen, fra Asplan Viak: Hanne Skeltved og Sigrid Rasmussen, fra Narvik kommunes planavdeling: Jul Johan Riddervold og Anne Elisabeth H. Evensen og fra Narvik kommunes sentraladministrasjon: assisterende rådmann Lars Norman Andersen.