På Natomøte i Lisboa i 1951 ble det besluttet å opprette en flyplass på Andøya. Daværende forsvarsminister Nils Langhelle besluttet i mars 1952 at den nye flyplassen skulle bygges på et landområde mellom Andenes og bygda Haugnes. Bygda ble ekspropriert og utslettet til fordel for flyplassen. Private hus og bondegårder med all matjord ble fjernet, og høsten 1957 var flyplassen operativ for luftforsvarets 333. skvadron 6P-3 Orion overvåkningsfly. Under den kalde krigen var basen svært viktig for forsvaret av Norge og Europa.

Så kommer vi til den nye langtidsplanen for Forsvaret der regjeringa og Arbeiderpartiet er blitt enige om å legge ned Andøya Flystasjon. Stortinget vedtok 15. november 2016 at Andøya flystasjon skal legges ned når nye overvåkningsfly skal opereres fra den ombygde Evenes flystasjon for Harstad og Narvik lufthavn.

Dette ble en trist dag for Andøya kommune med alle sine innbyggere som er knyttet til flyplassen. Ordfører Jonni Solsvik sier at det er helt feil at lyset er slukket i Andøy, for kampen er ikke over.

«Vi må bare registrere at Høyre-regjeringen og Arbeiderpartiet ikke vil bruke tiden på å skaffe et best mulig faktagrunnlag for en avgjørelse som er så viktig for et lokalsamfunn.»

SV mener det er tungtveiende grunner til å ha flybasen fortsatt på Andøya. Senterpartiets Liv Signe Navarsete sier det ble en trist dag og vi prøvde alt vi kunne, men regjeringen og Arbeiderpartiet var ikke til å rikke.

Etter mitt syn har Arbeiderpartiet mistet mange stemmer på grunn av partiets vinglende holdning i opposisjon. EØS-avtalen undergraver den nasjonale bevissthet når det gjelder Norges nei til EU. Ledelsen i Arbeiderpartiet har ikke lagt ned veto mot Acer som regjeringen ønsker sin tilslutning til i EUs energibyrå. Dette er også et eksempel på Arbeiderpartiets negative holdning i opposisjon sammen med de andre rød grønne.

Våre politikere som var for Nato i 1952 var med på at Andøya-bygda Haugnes ble utslettet til fordel for en ny Andøya flyplass.

Når det nå passer regjeringen, med hjelp av Arbeiderpartiet, å flytte til Evenes, kan de ikke bare nedlegge et helt samfunn. Flyplassen som ble ekspropriert til Andøya flyplass i 1952, med alle de følger det fikk for befolkningen den gangen, kan ikke bare fjernes med et pennestrøk.

Framtida til flyplassen på Andøya er ennå usikker, men stortingsflertallet krever en ny gjennomgang av tallene utenfor Forsvarsdepartementet som lokalt ansatte i Forsvaret har mistro til. Denne mistroen har nå også nådd Stortinget hvor Senterpartiet har fått med seg Partiene Venstre, KrF og SV for å kreve en ekstern gjennomgang av hele beslutningsgrunnlaget for nedleggelsen.