Gode barnehager for alle barn – uavhengig av eierskap

Fordeling: Drøyt halvparten av barnehagebarna i Narvik har plass i en privat barnehage.

Fordeling: Drøyt halvparten av barnehagebarna i Narvik har plass i en privat barnehage.

Av
DEL

LeserbrevI et leserbrev til fremover den 29. november 2018 skriver Nina Sandberg, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, Utdannings– og forskningskomiteen om «Gode barnehager for alle barn». I en høring til Stortinget om kommunale, ideelle og kommersielle barnehager foreslo de at kommunene skal ha adgang til å stille samme krav til private og som til offentlige barnehager.

Hun skriver videre at kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for at barn har et godt barnehagetilbud.

Private barnehager har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehager får i offentlig finansiering. Hun sier også at det er et misforhold mellom det kommunen bevilger, og det velferdstilbudet som gis. Kommunen må bygge sin barnehagepolitikk på at private barnehager samarbeider. Hun sier at kommunen må kunne stille rimelige krav til barnehager de finansierer og alle barn skal få et kvalitativt like godt barnehagetilbud. Hun avslutter med å si at Arbeiderpartiets forslag dessverre ble nedstemt, og at det er opp til Høyreregjeringen å sørge for et lovverk som sikrer gode barnehager, uansett eier. I leserbrevet beskriver hun kun kvalitetskriteriet åpningstider i private barnehager i egen kommune.

Private barnehager har samme krav til bemanning, kompetanse og kvalitet på lik linje med kommunale barnehager.

Når det gjelder kommunenes adgang til å stille like krav til kommunale og private barnehager, så har de adgang til å stille tilleggskrav, men det må også gjenspeile seg i tilskuddene til de private.

Private barnehager, har i utgangspunktet krav på 100 prosent av det kommunene i gjennomsnitt brukte på sine egne barnehager to år tilbake i tid.

I 2018 finansierte Narvik kommune barnehagene med kr. 194 784 pr. barn under tre år og kr. 92 788 pr. barn over tre år. De ligger henholdsvis kr. 14 416,- og kr. 7 812,- under de nasjonale satsene. For Ping Vinn barnehage som er en middels stor barnehage utgjør det mellom 500.00 og 600.000.

I Narvik kommune har vi 514 barn som går i private barnehager og 376 barn som går i kommunale barnehager.

Barnehageutbyggingen i Narvik skjøt fart i en tid der foreldrene sto uten barnehageplasser. De var med på å skape flere private barnehager i Narvik. Dette var ideelle stiftere som skal ha æren for det tilbudet som er bygget opp. Det var de private foreldreeide barnehagene som sikret Narvik kommune full barnehagedekning, et stort mangfold av tilbud og fornøyde foreldre.

I 2019 har vi fortsatt foreldredrevede ideelle barnehager, der pengene disse barnehagene mottar fra fellesskapets midler og i foreldrebetaling, brukes til barns beste og pengene forblir i barnehagen.

De private barnehagene i Narvik er en del av lokalsamfunnet, der foreldre, samarbeidspartnere og politikere kjenner igjen barnehagens ledelse og styre og drift. Private barnehager i Narvik er ikke en del av barnehagesektoren som eies av kommersielle konsern og som tar ut utbytte av barnehagene.

Foreldrene skal ta æren for det barnehagetilbudet vi har i dag. Det er foreldre som i tillegg til egen jobb sitter i barnehagens styrer. De skal også ta æren for at det ikke er noe misforhold mellom det kommunen bevilger, og det velferdstilbudet som gis.

Foreldrene som barnehagedrivere har også tatt vare på sine ansatte. Lønns- og arbeidsvilkårene, pensjon inkludert, er regulert i tariffavtaler som er fremforhandlet og anbefalt. Forholdene og betingelsene for ansatte er gode og det som betyr noe for foreldre og ansatte, er at kvaliteten på tilbudet til barna er god. Det er ikke kommunens tilleggskrav, (utover nasjonale krav), til private barnehager som avgjør hvorvidt kvaliteten på tilbudet er bra for barna eller ikke. Det er kompetanse og engasjement hos de ansatte, ledelsene av barnehagen og en rekke andre faktorer som gjør. Private barnehager har drevet i flere tiår og kjennetegnes med høy kvalitet, noe som viser seg gang på gang gjennom brukerundersøkelser.

Mange kommuner er langt unna å innfri kravene til økt pedagognorm og ny bemanningsnorm, som ble vedtatt på Stortinget i 2018. En grunnbemanning som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Bemanningsnormen som nå er vedtatt er gammelt nytt for private og kommunale barnehager i Narvik kommune. Dette har vært rammene for både kommunale og private barnehager i over 30 år. Narvik kommune har fulgt opp med finansiering og skapt gode barnehager med god kvalitet. Men vi mener fortsatt bemanningsnormen på langt nær er tilstrekkelig. Det må stilles ikke krav om at normen skal gjelde hele barnehagedagen.

Private barnehager har åpningstid som de kommunale barnehager. Det er et mangfold av barnehager som driver med ulike opplegg.

Nina Sandberg peker på at det er et misforhold mellom det kommunene bevilger, og det velferdstilbudet som gis. Dersom dette hadde vært en sannhet i Narvik vil private barnehager som ikke leverer et godt tilbud slik foreldre ønsker, ikke hatt søkere, tilskuddene gått ned og grunnlaget for drift falt bort.

Dette handler om tilbud og etterspørsel.

Selv om de private barnehagene driver innenfor marginale inntekter kan vi konkludere med at private barnehager i Narvik har svært høy kvalitet

Vi har et svært godt forhold til våre folkevalgte og kommunen som barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten i Narvik har det overordnede ansvaret for at barna har et godt barnehagetilbud. Når det gjelder kommunens adgang til å stille krav utover lovpålagte krav må det gjenspeile seg i tilskuddene til de private. Vi kan ikke drive i lengden innenfor det kommunene i gjennomsnitt brukte på sine egne barnehager to år tilbake i tid.

Ny pedagognorm trådte i kraft i august 2018, da med færre barn pr. pedagogisk leder enn før. Gjennomsnittlig skal alle barnehager erstatte en assistent med en pedagog for å innfri ny pedagognorm. Mange kommuner er langt unna å innfri kravene til økt pedagognorm som ble vedtatt på Stortinget i vår.

Private barnehager i Narvik har ikke fått noen informasjon om kommunen pr. i dag fyller kravene til pedagognormen. Dersom ikke, får dette store konsekvenser for tilskuddene til private barnehager.

Ettersom de private barnehagene får tilskudd basert på to år gamle regnskap over faktisk forbruk på barnehager i kommunen, venter vi i private barnehagene at vi fra neste år får enda strammere rammer enn i dag. Vi skal oppfylle en pedagognorm som er fastsatt etter lov og må følge kommunens økonomiske satsninger på dette området også. Ansetter de ikke flere pedagoger - kommer vi til å merke det godt.

Konsekvensene blir noen magre år med knallhard prioritering før vi igjen merker effekten av at kommunen får oppbemannet i barnehagene sine for å innfri lovens krav.

Vi er glad for at Stortinget har vedtatt at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

Trenger et nytt finansieringssystem da det er store svakheter i dagens finansieringssystem, og vi er glad for at regjeringen har satt i gang en større evaluering av finansieringssystemet og tilstanden i sektoren.

Et fremtidig regelverk må ivareta barnehagenes behov for forutsigbarhet og sunn økonomisk drift. Vi trenger et tydeligere regelverk om bruk av offentlige midler og foreldrebetaling, kommersielle barnehageeiere skal ikke kunne berike seg på bekostning av tilbudet til barna og betingelsene til ansatte.

Små ideelle barnehager i Narvik skal bestå langt inn i fremtiden, vi ønsker ikke å bli presset på økonomi slik vi ser i andre kommuner, og der et økende antall kjøpes opp av kommersielle kjeder.

Pengene private barnehager i Narvik mottar i foreldrebetaling og fra fellesskapets midler, brukes til barns beste og alle har godt kvalitativt barnehagetilbud.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags