Nå kunne jo sivilsamfunnet få benytte store arealer til næringsutvikling, områder som fra naturens side ligger godt til rette. Eller?

Naturområder med vernet vassdrag, stier og veier, kunne bli åpnet for mennesker som vil gå turer i et fantastisk område. Man kunne komme til å ta hensyn til verneområdet for Elvegårdsmyrene, også kalt Fugleskogen, en fantastisk biotop, den lakseførende elva og folkets behov for rekreasjon og kunnskap. Eller?

Før jeg skriver videre her vil jeg si at fra nå av i dette innlegget vil jeg bruke betegnelsen «de som styrer med noe på Elvegårdsmoen» i stedet for begrepet Forsvaret. Det begrunner jeg med at store skyteøvelser og generell krevende atferd på «moen» og omkring, ikke er forankret i noen planer som Forsvaret har. Og så må jeg atter en gang påpeke at HV6, BTV og skytebanene ikke er skyteskive for det jeg skiver.

Før jul hadde jeg et påpekende innlegg i Fremover om de samme forholdene, ut fra at forsvarstilknyttede personer havnet i en potensiell farlig situasjon med nattskyting på moen, en situasjon som oppsto fordi lovpålagt lysvarsling ikke var gitt da nevnte personer skulle ta seg en tur i området. Det jeg skrev da, inkludert om den merkelige tausheten i ettertid, er ikke blitt motsagt, og er derfor gjeldende. Skytingen var ikke lovlig.

Les også

Sivile har i årevis påpekt at det er for dårlig varsling ved skyting i Bjerkvik

LES OGSÅ:

Dette er noe naboene til Elvegårdsmoen stadig opplever. Det skytes, til dels med langt tyngre våpen enn det er konsesjon for. (Elvegårdsmoen som ekserserplass og repetisjonsområde er nedlagt, det er ikke konsesjon for noe der). Folk uroes, og de som styrer med noe på Elvegårdsmoen bryr seg ikke.

I 2012, altså seks år siden, fikk de som styrer med noe på Elvegårdsmoen anledning til å lage sin egen reguleringsplan inkludert Medby næringsområde, som med et lett pennestrøk ble ført over til de som styrer med noe på Elvegårdsmoen. De fikk samtykke av kommunen til å benytte en viktig del av Kommunedelplanen (KDP) for Bjerkvik, nemlig 52 dekar areal som inntil da var tiltenkt næringsutvikling. Kommunen har jo ikke penger, så man var kanskje glad til. Gratis reguleringsplan, hvem sier vel nei til det? Og den gang betød/var oppfatningen hos de fleste – at militær aktivitet på Elvegårdmoen betyr arbeidsplasser. Hvilket det ikke gjør.

Derimot har dette vedtaket ført til en seigpining av prosessene som må til for å få gjort noe som helst av utviklingsarbeid i denne nordlige delen av Narvik kommune. Underveis har man fått tillatelse til å sette opp gjerde mellom HV16-bygget og Småberget-veien. Helt opp til bebyggelsen for de sivile naboene skal gjerdet stå, og begrunnelsen for gjerdet ligger ikke klart i dagen. Hva skal man beskytte med et gjerde, her? At BTV-etablissementet får solide gjerder er fullt forståelig av alle, men administrasjonsbygget for Heimevernet? Unnskyld meg, men her er mange som stiller spørsmål.

Så kommer vi til selve reguleringsplanforslaget. Som etter seks års arbeid ennå ikke er forelagt noen politisk komité. Man har prøvd seg med å skulle få fremme saken uten å legge fram til behandling selve konsesjonsvilkårene. Altså en reguleringsplan uten innhold. Carte Blanche for hva som helst. Uten å være forankret i noen sentrale planer for Forsvaret. Sånn prøver de å skalte og valte med et samfunn de muligens er satt til å verge for alt vi har og alt vi er. Beklageligvis opptrer de nå som en uavlatelig plageånd og provokatør i lokalsamfunnet Bjerkvik.

For det første: Annonsering av utslipp av støy ved skyteøvelser. Etter loven skal disse annonseres for hver eneste en av øvelsene.

For det andre: Opptreden i Fugleskogen. Her har knapt gående lov å gå, og i alle fall med ytterste varsomhet for det fugle- og dyrelivet som er der. Her forekommer likevel kjøring med tunge militære kjøretøy.

For det tredje: Det er påstått at nedgravd materiell ved elva ikke inneholder olje. Hvor kommer den fra da, den oljen som pipler ut i elva like nedenfor?

For det fjerde: Kjøring med beltegående materiell i bakken fra oppe ved moen opp ned til elva, er det «innenfor»?

For det femte: Hvorfor er skilting av «Fare skytefelt» satt på feil side av veien langs elva fra cirka Laksehølla, slik at når man må gå på veien og ikke krype i bakken på nedsiden, er i fare, i henhold til skiltene?

For det sjette: Hva er egentlig svaret på hvorfor kommunen ikke kan selge tomt til boligbygging ved Vassdalsveien/Visinor? Først var svaret «servitutt», det vil si en klausul på området fra forsvarets side. Så gikk det ett år og svar ble etterlyst. Så kom det: Svar er blitt forsinket på grunn av omorganisering av avdeling for areal og samfunnsutvikling i kommunen. Men det er jo en annen sak.

Sånn skal vi ikke ha det. Som politiker har jeg etterlyst grei grensesetting mellom det som skal være lovlig aktivitet på moen, og de sivile behovene. Det blir ikke besvart. Sånt kan man jo kalle for hersketeknikk, at man svarer med taushet. Men sånt holder man vel ikke på med? Eller?

For å prøve å nøste opp i noe av alt som foregår på Elvegården i denne sammenheng, har jeg etterlyst forankring/begrunnelse fra oppsetting av gjerde, hos Forsvarsbygg sentralt. Svar foreligger: «(...) så kan du ringe Losvik HV16 SÅ FÅR DU VEL SVAR PÅ DITT SPØRSMÅL» (min uthevelse). Videre: «Går ut ifra at PST og Stortinget har høynet beredskapen, kanskje det har fulgt med noen retningslinjer da, så det er vel kanskje grunnen til at gjerde skal opp.» Jeg fikk ikke svar på mine spørsmål. Jeg tolker dette til at vedkommende enten tror jeg er helt nedsnødd og ikke verdig mer av et svar på en detaljert spørsmålsrekke. Eller så er dette nivået på disse forsvarets gutter, at de gjør seg umulige å snakke med på en måte som er tilstrekkelig arrogant til at folk flest «skjønner» at man bare skal holde seg unna. Hvor stort areal trenger man for de lovlige aktivitetene på Elvegårdsmoen? En skytebane for skyting med lette håndvåpen, også brukt av politiet og skytterlaget. En kort løype for testing av det de trenger å teste på BTV. For dette leker nå de som styrer med noe på Elvegårdsmoen at de trenger et areal tilnærmet samme størrelse som narvikhalvøya. Hvor rimelig er det?

Denne saken må jo snart komme til politisk behandling.

Jeg vil at Narvik kommune og Forsvaret skal få en ordentlig grensegang mellom seg i området ved Elvegårdsmoen til beste for oss som bor her og for utviklingen av området og kommunen. Vi skal opp og fram.

For øvrig må jeg vise til at Bjerkvik Arbeiderlag mener at alt av forurensninger som er gravd ned ved elveløpene til Elvegårdselva og Medbyelva og ellers i området må fjernes av Forsvaret før området kan få lovlig bruk i tida framover.