Eldrerådets uttalelse til budsjettet

ENIGE: Samtlige partier står bak et felles forslag til 2018-budsjett. Eldrerådet ser med stor bekymring på konsekvensene av budsjettforslaget, og spør blant annet om det er tatt høyde for at tjenestene for eldre må økes i årene som kommer.foto: Terje Næsje

ENIGE: Samtlige partier står bak et felles forslag til 2018-budsjett. Eldrerådet ser med stor bekymring på konsekvensene av budsjettforslaget, og spør blant annet om det er tatt høyde for at tjenestene for eldre må økes i årene som kommer.foto: Terje Næsje

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNarvik kommune har de siste årene hatt store utfordringer i både driftsbudsjett og på investeringssiden.

Når en i dag ikke er på Robek- lista, melder det seg en rekke behov for nyinvesteringer. Det er barne- og ungdomsskole og rehabilitering av rådhus og Idrettens Hus som ser ut til å dra av sted med de største investeringene. Eldrerådet har vært særlig opptatt av eldreomsorgen og tjenester for den eldre delen av befolkningen. Her står utfordringene i kø både for faste plasser i institusjoner og tiltak innen demensomsorgen.

Selv om Narvik kommune bruker mer penger til pleie- og omsorgssektoren enn sammenlignbare kommuner i dag, er ikke fremtiden lys for disse tjenestene. Langt flere inneliggende pasienter på sykehuset representerer en utgift på 3,6 millioner kroner hittil i år. Vi bruker minst penger på forebyggende tiltak og dette vil gi utslag i større behov for institusjonsplasser.

I budsjettkommentarene kommer dette tydelig frem. Investeringsbudsjettet og driftsbudsjettene gir imidlertid ikke svar på disse utfordringene. Det er stort behov for økning av forebyggende tiltak, dagplasser, rehabiliteringsplasser og plasser for demente. Andel plasser for demente i skjermede avdelinger er på 26,5 prosent i Narvik. Snittet for Nordland fylke er 31,3.

For institusjonene legges det opp til en såkalt effektivisering på over tre millioner. Institusjonene har mistet flere stillinger for aktivitører, som skulle medvirke til at beboerne var mer i aktivitet. Resultatet er mindre aktivitet og mer medisinbruk. Når vi i tillegg strever med å få kvalifisert fagpersonell og sykefraværet er høyt, synes det som at effektivisering vil gjøre vondt verre. Velferdsteknologi vil ikke løse alle problemer innen eldreomsorgen.

Helse og omsorgsplan og demensplan, gir tydelige signaler om utviklingen innen denne sektoren. Driftsprognosene for omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenestene viser svært liten økning i forhold til utfordringene. 355.908.000 i 2017 til 357.122.000 i 2021.

Investeringsbudsjettet viser at ingen investeringer skal gjøres i denne sektoren frem til 2021. Det er kun snakk om noe ombygging på ABS for å få noen flere langtidsplasser. Det er foreslått omgjøring av faste plasser til korttidsplasser for å imøtekomme presset fra utskrivingsklare pasienter. Når vi vet at flere enn ni personer venter på fast plass i institusjon og flere på korttidsplass, er situasjonen allerede prekær. Her må det tas grep for konkret planlegging både innen tilrettelagte boliger både for eldre og demente, dagplasser og akuttplasser. Nytt helsehus i forbindelse med det nye sykehuset må uansett finansieres.

I første omgang burde en sette av to til fem millioner kroner for å sette i gang konkret planlegging og prosjektutarbeidelse.

Eldrerådet ser med stor bekymring på konsekvensene av budsjettforslaget. Har en tatt høyde for at tjenestene for eldre må økes i årene som kommer? Skal det ikke investeres i nye tiltak innen denne sektoren i det hele tatt? En gjennomgang av budsjettforslaget gir inntrykk av at nye tiltak og styrking av eksisterende tiltak ikke er prioritert. Både helse- og sosialplanen og demensplanen er satt på vent.

Eldrerådet vil sterkt oppfordre politikerne i bystyret om å prioritere tiltak for eldre i kommende budsjettperiode. Vi skjønner at Narvik må ruste opp skoler og satse på turistnæring og arbeidsplasser og gjøre kommunen til et mer attraktivt sted for nye innflyttere. Det må ikke gå på bekostning av behovene til den eldre delen av befolkningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags