Den 29. november godkjente et flertall i kommunestyret i Evenes avtale om salg av det 100 % kommunalt eide Evenes kraftforsyning.

Avtalen omfatter pris og andre vilkår for salg av Evenes kraftforsynings virksomhet og eiendeler, herunder kraftselskapets 12,74 % eierandel av Niingen Kraftlag AS, tilsvarende en midlere kraftproduksjon på 9,5 GWh/år.

Det er forhandlet med en part, Hålogaland Kraft AS Salgssum er ca. 60 MNOK, inkludert selskapets kontantbeholdning på ca. 20 MNOK. Salgspris for nettvirksomhet, aksjene i Niingen, andre eiendommer og løsøre er i så fall omlag 40 MNOK. Verdi av nettvirksomheten antas tilsvarende bokført verdi av anleggsmidlene, ca 20 MNOK. Hvis ovenstående noenlunde samsvarer med virkeligheten er aksjene i Niingen solgt for i 15 -20 MNOK.

Fornuftig å vurdere salg

Evenes kraftforsyning er kommunens største økonomiske omsettbare enkeltaktiva. I hovedsak er selskapet et nettselskap med ansvar for bygging, drift og vedlikehold av fordelingsnett i kommunen. Denne virksomheten utfordres av myndighetskrav om funksjonelt og selskapsmessig skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet, dog ikke før senest utgangen av 2020.

Selskapets økonomiske resultater har vært heller beskjedne, det samme kan sies om kommunens utbyttepolitikk. Selskapet har ikke evnet å utvikle sine virksomhetsområder, ei heller å skape nye, til tross for en solid egenkapitalbase.

Ut fra selskapets status og utvikling er det fornuftig av eier å vurdere salg, eller andre grep for bedre forvalting av sitt største enkeltstående kapitalelement. I en slik prosess er det utover kapitalforvaltning også viktig for kommunen å sørge at beredskap i forhold til nettdrift ivaretas ved at det forsatt er ansatte i Bogen. Sistnevnte er antakelig ikke det mest krevende å oppnå i en salgsavtale, så lenge det fysiske nettet som skal driftes fortsatt er der det er, og at det i forhandlinger stilles absolutt krav til opprettholdelse av beredskap med lokal bemanning.

Skepsis og usikkerhet det er grunn til å dele

I forbindelse med behandlingen av den nå fremforhandlede salgsavtalen i kommunestyret ble det fremmet skepsis/usikkerhet til prosess og innhold i salgsavtalen fra et stort mindretall. En skepsis og usikkerhet som det er grunn til å dele.

Hvorfor slik skepsis/usikkerhet:

  • Salget er ikke konkurranseutsatt men fremforhandlet bilateralt.
  • Det er utført felles teknisk prisvurdering som ligger til grunn for forhandlinger hvor kjøper og selger har blitt enige om «input», noe som er uvanlig ut fra et godt prinsipp om «armlengdes avstand» mellom forhandlingspartene i denne fasen av prosessen.
  • Viktige elementer/input i prisvurderingene synes å ha vært i øvre(WAC) /nedre leie(kraftpris) ift. generelle markedsvurderinger (basert på info i kommunestyremøte den 27.10)
  • Pris for aksjene i Niingen er i et leie langt under det nivå som markedet er villig til å betale for ny fornybar kraft i dag, konkurranse ville kunne synliggjort en oppside fra avtalt prisnivå opp mot det dobbelte. For kjøper vil jeg tro at kjøp av aksjene er av strategisk betydning ved at kjøpers totale portefølge i NiIngen kraftlag overstiger 67 %, noe som gir økt kontroll med selskapet, og burde gi selger en strategisk premie utover ordinære markedspris.
  • Pris for nettvirksomheten antas å reflekterer dagens bokførte nettkapital, og selskapets effektivitetsstatus, og skjerpede krav fra 2021, men ikke et positivt utviklings potensiale som vil foreligge ved mere effektiv drift og vekst i distribuert kraftvolum(Kampflybase ). Det er grunn til å tro at en konkurranseutsetting ville gi høyer pris enn den avtalte.

Det er grunnlag for usikkerhet. Eierbeslutning om salg bør være basert på kunnskap og rimelig sikkerhet for at avtalte vilkår er de beste man kan oppnå. Hvis man føler at kunnskap og sikkerhet ikke er tilstede påhviler et ansvar for av skaffe seg denne, og da fra uavhengig tredjepart, et avventende vedtak for å kvalitetssikre avtale, evt. ny budrunde ville vært klokt.

– Hva visste flertallet som vi ikke vet?

Konkurranseutsetting av salg ville sannsynligvis brakt salgssum opp, 10 - 20 MNOK er et mulighetsvindu. En utsettelse av salg og konkurranseutsetting ville bekreftet/avkreftet dette, gitt sikkerhet for at salg skjer til den beste pris og de beste vilkår som kan oppnås nå.

Dette ville ikke flertallet i kommunestyret, det er grunn til å spørre hvorfor ikke.

Det påhviler kommunens politikere et stort ansvar, ikke minst sett på bakgrunn av at verdiene i Evenes Kraftforsyning er bygget av kommunens innbyggere over generasjoner, da kreves det at salg /avvikling baserer seg på anerkjente prosesser.

Flertallet som godkjente avtalen synes åpenbart sikre på at prosess og avtaleinnhold er det beste man kan oppnå - det er grunn  til å spørre hva det er dette flertallet visste som vi andre ikke vet, eller er vedtaket basert på symbolpolitikk istedenfor realpolitikk ?