Jeg har til min store overraskelse lest nestleder i LO, Tor Arne Solbakkens, uttalelser om Forsvarets Langtidsplan(LTP):

«Andøya flystasjon topper LOs liste i arbeidet med LTPen. Det er viktig både for Forsvaret og de sivile aktivitetene som er knyttet til anlegget å bevare flystasjonen på Andøya».

Tor Arne Solbakken og LO ønsker det motsatte av det Regjeringen vil og mener det er bedre og billigere å flytte den planlagte kampflybasen på Evenes til Andøya og samtidig beholde overvåkningsflyene der.

En kan jo stille seg spørsmålet om Herr Solbakken i det hele tatt har tatt seg bryet og lest Langtidsplanen og ikke minst PWCs samfunnsøkonomiske analyse – det virker i alle fall ikke slik!

Dersom LO får gjennomslag for sitt syn vil det ikke bare få store konsekvenser for Forsvaret, landets sikkerhet, men også for befolkningen på Andøya.

I sin LTP styrker Regjeringen Norges forsvarsevne som en følge av et endret sikkerhetspolitisk bilde, med utfordringer som er tettere på Norge og NATOs nærområder. Vi har en økt terrortrussel, et mer selvhevdende og uforutsigbart Russland, og et fragmentert Europa. Dette, sammen med ny teknologi, krever endringer i det norske forsvaret. Ja, endringer smerter. Ja, jeg forstår fortvilelsen på Andøya.

Det er dessverre nødvendig å ta noen smertefulle grep for å trygge Norge for fremtiden! Vi må øke forsvarsbudsjettene og gjennomføre endringer som gjør Forsvaret i stand til å forsvare landet vårt, styrke NATO og bidra til vår alles trygghet.

Forsvarets operative evne er i dag ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen. Sektoren har ikke ressurser til å drifte og vedlikeholde strukturen Stortinget har vedtatt. Denne uheldige situasjonen har utviklet seg over tid og under vekslende regjeringer. Vi må altså velge mellom å beholde dagens forsvarsstruktur eller øke vår forsvarsevne. Dette valget burde være enkelt – også for LO.

Regjeringen har etter grundige vurderinger av alternativene foreslått å samle kampfly og maritime overvåkningsfly på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar. Dette gir en kompakt og effektiv løsning som gir god beskyttelse av Luftforsvarets ressurser. I tillegg er Evenes i et område som er viktig for mottak av allierte styrker. Derfor konkluderes det med at en samling av ressursene på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern, er den beste løsningen operativt!

LTPen og PWCs samfunnsøkonomiske analyse fastslår videre at Evenes er det beste alternativet også økonomisk. Det være seg driftsøkonomisk, investeringsmessig og personellmessig.

Støyforholdene var en avgjørende faktor ved valget av Evenes fremfor Andøya som fremskutt base for kampflyene i forrige langtidsplan. Når en så tar hensyn til de erfaringer en har høstet ved utbyggingen på Ørland, samt en strengere tolkning av regelverket, da ser en at den forrige regjeringens beslutning var korrekt. Støytiltak på Evenes er nå estimert til 150 millioner (innløsning av 8 boliger og fasetiltak på 70 boliger).

På Andøya er bildet et ganske annet, selv med forlenget tverrvindsbane, vil det få store konsekvenser for befolkningen i Andenes sentrum. Fasadetiltak vil bli tilbudt til 390 boliger og hele 241 boliger vil bli innløst i rød sone. Kostnadsestimat av støytiltak på Andøya når nesten 5 milliarder. Beste og billigste løsning Herr Solbakken?

I PWCs kostnadsanalyse fremkommer det mange interessante tall og konsekvenser.

For eksempel: Forskjellen mellom de årlige kostnadene ved å velge Evenes som enebase, mot Andøya som enebase er i underkant av 110 millioner. Ved å velge Evenes som enebase vil en kunne gjennomføre vel 1000 flere flytimer med kampfly i året enn hvis Andøya blir valgt. For å sette det litt i perspektiv så gjennomføres det årlig vel 9000 flytimer med kampfly. For same sum kan en alternativt gjennomføre 151 årlige seilingsdøgn med fregattene.

La meg så avslutningsvis si noe om de personellmessige fordelene ved Evenes. Regjeringens forslag om en samling av aktivitetene på Evenes vil innebære en økning på ca 600 ansatte og 300 vernepliktige. Nærheten til Harstad og Narvik gir muligheter for jobb og utdanning for ansattes familier som skal bosette seg i området.

En kan jo dermed undre seg over hvilket Forsvar vi ville få dersom det var opp til Tor Arne Solbakken og LO.