Jeg har i senere tid blitt spurt – både av stortingsrepresentanter og andre – om areal og flybevegelser på Evenes. La meg først slå fast: Stortingets vedtak om en samling på Evenes gir best operativ evne til lavest kostnad.

I forkant av den politiske behandlingen av to langtidsplaner ble det gjort grundige vurderinger rundt rullebanesystemet og planlagte flybevegelser på Evenes. I tillegg har det blitt utarbeidet en konseptvalgutredning for Evenes, som har vært kvalitetssikret eksternt. Den bekrefter planer og kostnadsvurderinger for utbyggingen. Avinor var en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Lengre vingespenn

Kort oppsummert er det verken i langtidsplanarbeidet eller i konseptvalgutredningen for Evenes blitt avdekket behov for oppgradering av banesystemet på Evenes. Og banesystemet på Evenes har kapasitet som ligger godt over fremtidig planlagt aktivitet.

Banesystemet på Evenes har kapasitet som ligger godt over fremtidig planlagt aktivitet

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister

 

Når det gjelder påstått samtidighetsproblematikk, er det viktig å påpeke at vårt fremtidige maritime patruljefly, P-8 Poseidon, er en Boeing 737 med om lag én meter lengre vingespenn enn den mest brukte sivile modellen B737-800.

Dette betyr at P-8 Poseidon har et vingespenn som gjør at den kommer over i en størrelseskategori over den mest brukte sivile modellen.

Men Forsvaret har ofte operert med fly av denne kategorien på Evenes, spesielt transportfly av typen C-130J. Lufttrafikktjenesten har gode prosedyrer og er trent for å håndtere slik trafikk.

Ingen begrensninger

Erfaring tilsier at dette ikke medfører kapasitetsutfordringer, og Avinor ser ikke for seg at operasjoner med P-8 Poseidon fra Evenes vil medføre samtidighetsproblematikk. F-35 har så lite vingespenn at dette heller ikke vil utløse begrensninger for annen flytrafikk på Evenes.

Det har i flere sammenhenger blitt referert til Bestemmelser for sivil luftfart (BSL E 3-2). For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er sertifisert i henhold til nytt EU-regelverk for flyplassutforming. Nasjonal forskrift BSL E 3-2 gjelder derfor ikke lenger.

 

EU-regelverket beskriver retningslinjer for avstander mellom rullebane og parallelle taksebaner. På lufthavner der disse retningslinjene ikke fullt ut oppfylles, må trafikken fortsatt avvikles i henhold til lokale prosedyrer. Slike prosedyrer er etablert på Evenes, og på flere av Avinors øvrige lufthavner.

Vurdert som uproblematisk

Avinor har utarbeidet en masterplan for Evenes som skisserer behovet i et 30-årsperspektiv. Avinor vurderer den planlagte trafikkavviklingen av både sivil og militær trafikk, inkludert P-8 Poseidon, på Evenes som uproblematisk. 

Evenes er en base sentralt plassert i et viktig område. Vi bruker solid kompetanse i oppbyggingen av Evenes, og vil få en base som er velegnet for både kampfly og maritime patruljefly.