Narvik kommune på kollisjonskurs med nasjonale og internasjonale miljømål

SJELDEN FUGL: gravand (hekkefugl ved Håkvikleira) og tjeld (globalt rødlistet som nær truet, en art som benytter område til næringssøk og hekking). Foto gravand: Håvard Eggen.
Foto tjeld: Martin Eggen.

SJELDEN FUGL: gravand (hekkefugl ved Håkvikleira) og tjeld (globalt rødlistet som nær truet, en art som benytter område til næringssøk og hekking). Foto gravand: Håvard Eggen. Foto tjeld: Martin Eggen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev:Fylkesmannen i Nordland er klar i sin uttalelse om Narvik kommunes planer om industri- og havneområde i gruntvannsområdet utenfor Håkvik-Skomnes: En slik nedbygging vil ha store negative konsekvenser for fugler, øvrig naturmangfold og landskap. Nå må politikerne ta ansvar for særdeles viktig og umistelig natur.

Tiltaket Narvik kommune legger opp til vil dekke 1000 dekar av høyproduktivt areal. Vi er overrasket over at kommunen legger opp til et omfattende naturinngrep her, til tross for at områdets naturverdier er kjent og stadfestet, også i nasjonale kunnskapsbaser. Hele Håkvikleira er i naturbasen registrert som et område med viktig og svært viktig naturtype. Lokaliseringen skaper unødvendig konflikter og fortsatt tap av naturmangfold.

Irreversible tap

Utviklingen for verdens våtmarker er dramatisk. 64% er borte etter 1900, og Norge er på innen måte skånet, for eksempel er halvparten av landets elvedeltaer så nedbygd at de har mistet sin økologiske funksjon og betydning. Store bløtbunnslokaliteter er sjeldne også i vårt fylke, og har gjennom historien vært utsatt for en omfattende nedbygging. Bløtbunnsområder og næringsrike fjærer er ikke bare stadig mer sjelden, Fylkesmannen i Nordland har også rett i at en nedbygging lik den planlagte fører til et irreversibelt inngrep.

At dette er et viktig fugleområde er viden kjent, og det er ikke uten grunn at fuglene valfarter hit. For dette er et matfat uten like, hele året igjennom. Den biologiske produksjonen i slike fjæreområder er svært høy, både i bløtbunnen og i vannmassene. Håkvikleira besøkes av store antall langveisfarende bevingede gjester, både med regional opprinnelse og av fugler på vei til og fra hekkeplassene mye lengre nord.

Fjæra har dermed betydning langt utenfor sitt egen areal. Forsvinner fuglenes leveområder, forsvinner også fuglene. Utover selve arealbeslaget, vil man kunne forvente vesentlig endrede strømnings- og sirkulasjonsforhold, noe Fylkesmannen påpeker i sine faglige råd.

Mange arter inkludert i den norske rødlisten og globale rødlisten bruker området regelmessig. I Narvik kommunes egen konsekvensutredning av naturmangfoldet henvises det spesielt til Håkvikleira som viktig. Her konkluderes det med at naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp i § 9 kommer til anvendelse, og at det må undersøkes nærmere om konsekvensene for naturmangfold.

Dette mener NOF er feil anvendelse av naturmangfoldloven. Her er naturverdiene så godt dokumentert at området umiddelbart må tas ut av kommuneplanens arealdel.

Alternativer finnes

Når Narvik kommunes arealplan skal opp til andregangs behandling i januar, har politikerne sjansen til å vise at kommunene tar naturhensyn på alvor. Norske kommuner sitter med nøkkelen til en bedre arealforvaltning, en arealforvaltning som kan snu de negative trendene for blant annet norske fugler.

Hver tredje norske fugleart står på rødlisten, og våtmarksfugler er godt representert, nettopp fordi leveområdene deres forsvinner. Nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser om å stanse tilbakegangen må også nå helt ut til norske kommuner, så lenge de er delegert et stort ansvar. Har politikerne i Narvik forstått alvoret?

Å sette av området til nedbygging, for å utrede konsekvensene av dette på et senere plannivå, er å stikke hodet i sanden. Naturverdiene er meget godt kjent og redegjort for. En utvidelse av dagens Narvikterminal er mulig, og politikerne må gi andre alternativer nye sjanser. Utbygging av Håkvikleira er ikke et alternativ. Alle som forstår dette må nå engasjere seg. Snakk med en politiker, hold appeller og skriv innlegg. Tiden er nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags