Dersom Tjeldsund skal gi opp sin status som egen kommune, må kommunen sitte igjen med noe positivt og varig.

Eksempler på dette kan være ferdig opprustede fylkesveier i kommunen med breddeutvidelse på blant annet Tjeldøya, i Ramsund og på Fjelldal – der det er behov for dette. Også fortau, busstopp med mer på Hinnøy, i Ramsund og på Fjelldal. Dette vil kunne korte inn pendleravstand og tid for innbyggerne. Tunnelen under Tjeldsundet bør fremskyndes. Videre vil fiber til hele Tjeldøya øke muligheten for å få utført en del kommunale tjenester via nettet.

Tjeldsund er best tjent med å sikte mot det alternativet som kan gi slike varige goder.

I ETS alternativet vil en slik kommune – i følge rådmannens utredning – få dårligere økonomi enn ved å stå alene som egen kommune.

Bestill Fremover+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

Dette henger sammen med at Tjeldsund kommune blir ansett å være en ufrivillig liten kommune, og derved ha et bedre inntektsgrunnlag ved å forbli egen kommune, enn om kommunen gikk inn i en ETS kommune.

En ETS kommune vil fortsatt være en liten kommune, og med mindre utviklingskraft enn en større kommune.

I en kommune med «Harstad-med-flere» vil en oppnå bedre økonomi, og bli opp mot 37.000 innbyggere. Dette vil være en mye mer robust kommune. Derfor vil «Harstad-med-flere» ha mer solid økonomi og en politiske styrke en vil trenge for å kunne gi innbyggerne i Tjeldsund varige goder og utviklingskraft.

I tillegg til dette mener jeg at alternativet med «Harstad-med-flere» har et bedre utgangspunkt i intensjonsavtalen som er inngått, her sammenlignet med intensjonsavtalen i ETS alternativet.

Ett av punktene jeg ønsker å fremheve, er at Harstad vil arbeide for etablering av videregående utdanning innen studiespesialisering og samfunnssikkerhet i nær tilknytning til Norges brannskole.

Ett av punktene jeg ønsker å fremheve, er at Harstad vil arbeide for etablering av videregående utdanning innen studiespesialisering og samfunnssikkerhet i nær tilknytning til Norges brannskole.

Liv Kristin Johnsen, ordfører i Tjeldsund

 

«Harstad-med-flere» har også en klar intensjon om å opprette kommunedelsutvalg; ett for Hinnøy-siden med geografisk tilpasning, og ett for Tjeldøya og fastlandet. Dette punktet er uklart i ETS alternativet fordi kommunen da blir betydelig mindre.

Dette vil blant annet kunne medføre at Kongsvik skole vil kunne opprettholdes i sin kommunedel, hvor en kan se for seg at elever fra den geografiske nærheten kan busses til Kongsvik isteden for til Harstad som i dag.

Det absolutt viktigste for meg som ordfører er at innbyggerne i Tjeldsund skal kunne fortsette å få gode og forsvarlige tjenester. Da må det være tilstrekkelige og forutsigbare inntekter. Dette viser ulike utredninger at dette er vi best sikret i alternativet med «Harstad-med-flere». Også sett i lys av befolkningsutviklingen, som viser en nedadgående trend, og med en stadig eldre befolkning, så er det også «Harstad-med-flere» som vil kunne være best. Vi trenger folk for å kunne utøve tjenester til innbyggerne.

Vedrørende lokal identitet så har folk dette med seg med hensyn til hvor de kommer fra, bygd eller by. Den lokale identiteten er uavhengig av kommunegrenser. Identiteten til bygda eller til Tjeldsund vil fortsatt være der.

Dette er kort noen betraktninger jeg som ordfører har gjort meg, og som jeg ønsker å formidle til innbyggerne i Tjeldsund.

Med ønske om en sterk involvering av innbyggerne i prosessen, og godt valg!

Med vennlig hilsen, Liv Kristin Johnsen/ordfører i Tjeldsund

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android