Kommunalminister Monica Mæland ønsker å trekke grensa mellom Nye Narvik og Nye Hamarøy kommune slik at Hamarøy får med seg store kraftinntekter. Hensikten er å lage to robuste kommuner. Men det blir det jo slett ikke. På nordsida vil det bli en kommune på ca. 22 000 innbyggere.

På sørsida blir det ca. 3 000. Det er en veldig liten kommune. En robust kommune sør for Tysfjorden må skapes på en annen måte. Det er ikke vanskelig. I tillegg vil den løsninga være i tråd med Stortingets og Regjeringens mål for kommunereformen.

Målene

Bakgrunnen for reformen er at kommunene har fått langt flere oppgaver etter forrige inndelingsreform for ca. 50 år siden. Målene for reformen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati. Kommunene skal rustes til å klare dagens oppgaver og i tillegg møte framtidens krav og behov.

Små og sårbare fagmiljø i mindre kommuner, brukes som en vesentlig begrunnelse for større, robuste kommuner.

 

Løsning

Jeg har to alternativer.

A) Slå sammen Hamarøy, Tysfjord vest, Steigen og Sørfold kommuner. Det gir en kommune på ca. 6 500 innbyggere. Det er ingen som trenger å frykte at denne løsninga skal svekke kraftinntektene til den nye kommunen. I Sørfold kommune er det mange kraftverk. Ja, så mange at kommunevåpenet er en turbin til et vannkraftverk! Siso, Kobbelv og Lakshola kraftverk produserer til sammen ca. 1 800 GWh. Det er tre ganger mer enn vann- og vindkraftverkene i Sørfjorden i Tysfjord vil produsere.

 

B) Et enda bedre alternativ er å ta med Fauske kommune i ei robust løsning. Det var diskutert i prosessen forut for reformen. Med Fauske kommune blir det et tydelig kommunesenter og ca. 16 300 innbyggere. Og enda flere store kraftverk. Fauske kommune er også medeier i Salten Kraftsamband. Det blir derfor både skatteinntekter og utbytte til den nye kommunen.

Samsvar mellom mål og løsning

Problemet med gjennomføringa av kommunereformen er at den bare har blitt halvhjertet gjennomført. Istedenfor en mer robust sektor totalt sett, etterlates Kommune-Norge med ett A-lag og ett B-lag.

 

Det er fortsatt alt for store forskjeller mellom robuste og sårbare kommuner. Regjeringa kan ved den foreslåtte løsninga lage en framtidsrettet modell i Ofoten og Nord-Salten/Indre Salten. Den kan gi retning for flere helhetlige og robuste kommuner i landet.

Og som bonus vil det bety at befolkninga på begge sider av Tysfjorden – fra Hamarøy i sør til Narvik i nord – kan legge ned stridsøksene og isteden bruke kreftene på konstruktiv bygging av to gode kommuner for framtida. I samarbeid med kommunalministeren og Fylkesmannen.