Normen i helse- og omsorgstjenesten skal være heltid og faste stillinger; også i Narvik!

Tina Denstad varaordførerkandidat, Anne Svelstad Evju listekandidat

Tina Denstad varaordførerkandidat, Anne Svelstad Evju listekandidat Foto:

Av
DEL

LeserbrevHELTID OG FASTE STILLINGER!

Normen i helse- og omsorgstjenesten skal være heltid og faste stillinger; også i Narvik!

I dag er jobber omtrent halvparten av de ansatte i kommunesektoren deltid.
Deltidsansatte må ofte stresse for å fylle opp stillingsprosenten, de har vanskeligere for å få banklån, og kan oppleve det vanskelig å være økonomisk uavhengig.

Kvinner jobber i langt større grad deltid enn menn, og antallet kvinner som ønsker å jobbe mer uten å få muligheten, øker.

ØKONOMI - USIKKERHET

Disse kjønnsforskjellene vedvarer over tid, går utover økonomi og trygghet i dag, og gir også dårligere pensjon. Deltidsarbeid gir lavere inntekt og har en rekke økonomiske konsekvenser for den enkelte. Pensjon, fødselspenger, dagpenger og sykepenger er sentrale eksempler på trygdeordninger knyttet til inntektsnivå.

Hele, faste stillinger er en forutsetning for å utvikle gode lærings- og fagmiljøer. Flere ansatte i hele stillinger vil uten tvil kunne gi bedre kontinuitet og bedre tjenester. Mange pasienter og brukere av helsetjenesten har store og sammensatte helseutfordringer, som setter store krav til den faglige kvaliteten på arbeidet og utfordrer pasientsikkerheten. Det er derfor behov for kompetente ansatte som holder seg faglig oppdatert.

Når ansatte arbeider i hele stillinger, vil man lettere kunne utvikle gode fag- og læringsmiljøer, og man vil kunne rekruttere de mest kompetente medarbeiderne. Deltid innebærer ofte vakter på tider av døgnet hvor det er mindre kompetanseutvikling.

For arbeidsgivere bør det også være åpenbart at det både er større kostnader og mer byråkrati knyttet til flere deltidsstillinger.

VIKTIG FOR PASIENTENE

For pasienter og brukere blir effekten av høy vikar- og deltidsbruk ukjente ansikter og varierende kompetanse. Derfor må vi bygge en heltidskultur i kommune-Norge. Det handler ikke bare om organisering av turnus og arbeidstidsordninger, men også holdninger, forankring, kultur og normer.

Mindre tid på jobb innebærer også at de ansatte ikke får fulgt opp pasienters sykdomsutvikling på samme måte som i heltidsstillinger. Flere ansatte i hele stillinger vil derfor gi bedre kontinuitet i tilbudet til pasientene, siden disse får færre ansatte å forholde seg til. At brukerne opplever forutsigbarhet og stabilitet ved å møte på kjente og kompetente ansatte, betyr svært mye for tjenestekvaliteten.

Vi ser nå en sterk økning av antall eldre frem mot år 2025, kombinert med en reduksjon i aldersbæreevne, innebærer det at det blir færre hender til å behandle flere syke og eldre. Det har vært fokusert mye på å utdanne flere til omsorgsyrket, noe som vi mener er helt sentralt. Samtidig bør det fokuseres på å utnytte «restkompetansen» som finnes blant alle de som jobber ufrivillig deltid.

BEDRE HVERDAG

I 2018 lå Narvik blant de ti kommunene i Norge som brukte mest på innleie av vikarer for sykepleiere. 16 millioner kunne gått til å 20 nye årsverk innen pleie og omsorg. Vi må bruke pengene på faste stillinger og ikke til innleie.

Narvik kommune må derfor ha en strategi for heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. Dette kan gjøres gjennom:

• Kartlegge muligheten for å øke grunnbemanningen og sørge for at man lokalt flytter midler fra variabel lønn til fastlønn.

• Opprette ressursbanker internt som dekker behov på tvers i organisasjonen, slik at deltidsstillinger kan omgjøres til heltidsstillinger, og de kan planlegge turnus for et helt år om gangen. Dette er vedtatt i forbindelse med kommunebudsjettet 2019. Fortsatt er det en jobb som må gjøres for at dette skal virke. Den jobben skal vi ta!

I «Alternativt revidert nasjonalbudsjett 2019» hadde Arbeiderpartiet lagt inn 20 millioner kroner til heltidsprosjekter i kommunene.

Heltid vil gi en bedre hverdag for mange, både for arbeidstakere og brukere av kommunale tjenester.
Vi skal skape gode tjenester, med høy kvalitet. Dette skal vi gjøre gjennom å satse på hele, faste stillinger.

La oss ta løftet sammen – vi er klar!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags