En av de som skal ivareta barnas interesser i denne utredningen, har overhodet ikke blitt tatt hensyn til

FRYDENLUND SKOLE: I et brev til ordfører Rune Edvardsen uttrykker Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Frydenlund skole bekymring for forslaget om en minimumsløsning med én klasse per trinn. (Arkivfoto: Terje Næsje)

FRYDENLUND SKOLE: I et brev til ordfører Rune Edvardsen uttrykker Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Frydenlund skole bekymring for forslaget om en minimumsløsning med én klasse per trinn. (Arkivfoto: Terje Næsje)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevFAU Frydenlund barneskole viser til saksframlegg i formannskapet, der administrasjonen i Narvik kommune har utredet behovet for ny barneskole på Frydenlund i Narvik sentrum.

Anbefalingen fra administrasjonen er at det skal utredes å bygge en ny barneskole på minimumsløsning, med kun én klasse per klassetrinn. Dette stiller FAU seg svært kritisk til, og ønsker å komme med en svært alvorlig bekymring rundt dette forslaget fra administrasjonen.

FAU har følgende kommentarer og spørsmål til dette forslaget som administrasjonen nå legger frem til politisk behandling:

I 2018 fikk FAU mulighet til å delta med to representanter i en referansegruppe i forbindelse med arbeidet med å utrede muligheter for ny barneskole ved Frydenlund i Narvik. Her har det vært gjennomført ett møte og en workshop, siste ble holdt september 2018. Etter dette har vi ikke mottatt noen informasjon eller innsikt i videre prosess i denne utredningen. Når vi kontaktet innleid selskap (Norconsult) som står for denne utredningen viser de til at kommunikasjonen skal gå via skolens administrasjon og der stopper dette opp. Dette betyr i realiteten at FAU, som skal være en av de instansene som skal ivareta barnas interesser i denne utredningen, overhode ikke har vært tatt hensyn til.

Nærskoleprinsippet er etter FAUs mening forkastet helt i dette forslaget når det gjelder å sende barn til skistua skole. Vi mener det ikke er tatt hensyn til at det er barn i en alder fra 5-13 år som skal bruke skoleveien opp til Skistua. Små barn som må krysse E6 er for oss en meget stor bekymring. FAU ønsker å konkret å se hvilke tiltak Narvik kommune skal gjøre i forbindelse med utbedring av skoleveien og infrastrukturen ved Skistua skole.

Hvordan skal en utvelgelsesprosess foregå, for å bestemme hvilke elever som skal sendes til Skistua barneskole?

Narvik Kommune har i alle sine planer en grunnleggende retning, og det er å skape flere arbeidsplasser. Det er en av de viktigste oppgavene til Futurum som er Narvik kommunes næringsselskap. Å bygge en ny barneskole som etter FAUs vurdering ikke bare tar utgangspunkt i de mest pessimistiske beregninger for befolkningsvekst, men den tar også utgangspunkt i at alle tiltakene Narvik kommune gjør for å øke befolkningen ikke vil lykkes. Hvorfor bruke et hav av ressurser på økt tilflytting, bli-lyst og bo-lyst når en av de viktigste faktorene for å få barnefamilier til å bosette seg i kommunen ikke tas hensyn til?

Småbarnsforeldre som vokser opp i dagens samfunn, og i et fremtidig perspektiv, er genuint opptatt av at deres barn har gode barnehage-, skole- og fritidstilbud. Dette er en faktorene som påvirker om de bosetter seg eller ikke i en kommune. Hvis Narvik kommune virkelig ønsker å bidra til bo-lyst og bli-lyst og en positiv utvikling i Narvik Kommune må de bygge en ny barneskole som setter barnet og foreldrenes behov i sentrum, og ikke kun tenke økonomi i kortsiktig perspektiv.

Parken ungdomsskole som nå er under oppføring, tar høyde for et langt større elevtall både på kort og lang sikt enn hva en ny barneskole ved Frydenlund og Skistua barneskole vil være prosjektert for. Hva er bakgrunnen for dette, og hva mener Narvik kommune med dette?

At Narvik Kommune planlegger for å bruke modulbygg i flere år fremover, for å huse det antallet barn behovet er for i barneskolen i Narvik, er forkastelig. I tillegg er bruken av modulbygg satt til 3 år, da dette er bygg som i utgangspunktet skal brukes i den perioden et nytt bygg er under bygging og ikke en permanent langsiktig løsning.

Har kommunen tatt i betraktning de psykososiale behovene hos barna? Er det kun økonomi som skal veies for hvilken løsning som er best for de som skal være neste generasjon, og som vi ønsker skal fortsette å bo i denne kommunen. At en 11-12 åring å bli plassert i et ungdomsskolemiljø stiller FAU seg svært kritisk til, og vil fraråde på det sterkeste. Her ønsker vi faglige vurderinger for hvordan dette kan påvirke de psykososiale aspektene.

Med disse bekymringene, og et fravær av kommunikasjon med FAU i denne utredningsprosessen, ber vi Narvik Kommune om å utrede begge alternativer med både liten og stor skole der alle forhold knyttet til et slikt bygg tas hensyn til, både i kortsiktig og langsiktig perspektiv, økonomisk og psykososialt, samt satt inn i et perspektiv med å bygge for en positiv eller negativ utvikling av Narvik Kommune.

Det bemerkes at de punktene som er uthevet vil FAU følge spesifikt opp, og vil kreve svar på før en avgjørelse i saken tas. Spesielt med tanke på hvordan dette skal la seg gjennomføre uten at det går på bekostning av barnas rettigheter til nærskoleprinsippet, læringsmiljø og psykososiale hensyn.

Med vennlig hilsen

FAU-styret ved Frydenlund skole

Ingrid Lian Kleiving, June Berg-Sollund, Tor Moen, Sonja Eidstø, Jon Sneve Lyngmo og Monica Kristiansen

Brevet som her er gjengitt, var opprinnelig sendt til ordfører Rune Edvardsen. Det er også sendt til rådmannen i Narvik, fylkesmannen i Nordland, bystyret ved gruppelederne, skolefaglig rådgiver i Narvik kommune og rektor ved Frydenlund skole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags