Gratangen Sp og fritidsboliger: Forteller dere hele sannheten?

Av
DEL

LeserbrevGratangen AP kjemper for å sikre folketallet og aller helst øke det gjennom tilflytting. Da er det enkleste å stille tomme helårsboliger til disposisjon for tilflyttere.

Med alle de gode tilbudene som finnes i Gratangen, spesielt for barnefamilier, er det overraskende at det ikke er kø inn til kommunen. Vi har full barnehagedekning, gratis SFO for alle, to skoler, kommunal og Montessori, kommunalt tilskudd til restaurering og nybygg og pendlertilskudd - og ledige jobber av mange slag.

Nå er et nytt boligfelt klart på Elvenes – og det finnes tomme helårsboliger. Ved innføring av null- konsesjon, mot SP sine stemmer i 2010, ønsket flertallet i kommunestyret at ledige boliger skulle forbli nettopp helårsboliger og ikke fritidsboliger.

Kommunestyret har vedtatt at dette skal oppheves for ytre del av Gratangen. Man har vel gitt opp å få tilflytting lengst fra butikker, E6 og andre fellesgoder.

I valgkampen har SP stått i spissen for å oppheve null-konsesjon for hele kommunen. Og dermed skulle det være fritt fram for å lage fritidsboliger i hele kommunen? Slik er ikke lovverket. Omgjøring fra helårs– til fritidsbolig krever kommunal godkjenning. Landbruksdirektoratet har noen betraktninger rundt dette. Sitat: I områder der det blir fritidsboliger, kan det bli mangel på tomter som igjen fører til at dyrket mark må tas i bruk til husbygging. Er det dette SP i Gratangen ønsker? SP har hevdet at ordninga gjør det vanskelig å få lån. Dette avvises kategorisk av banker. Eventuelle avslag skyldes andre forhold.

På strekninga Storelvbrua – Dalsletta i Gratangsbotn er det ledige hus, men ingen regulerte tomter. For hvert hus som endres til fritidsbolig, må det erverves og opparbeides ny tomt med vei, vann og avløp på dyrket mark dersom folketallet skal opprettholdes i denne delen av kommunen. De som bor igjen får økte kommunale avgifter, siden fritidsboliger ikke betaler avgifter. Men hele regninga skal betales. Da blir det mer på de fastboende.

Det SP ikke sier, er at ved normal, kommunal saksbehandling vil søknad om endring av boligstatus i attraktive boområder i hele kommunen, ikke bare boligfelt, bli avslått. Null konsesjon eller ikke.

Gratangen Arbeiderparti ønsker å sikre fortsatt lys i vinduene hele året, barn i barnehagene, SFO og skolene. Og vi vil gjøre tilflytting til Gratangen enkelt og rimeligst mulig - og bevare dyrka mark. Derfor ønsker vi en strengere regulering av boligmarkedet. Vi vil ikke ha hytter inne i boområdene.

Regelverket har vært behandlet etter beste skjønn og med hjerte og omsorg så langt. Helt umulig skal det ikke være å overta et arvet hus der ny eier har tilbragt deler av sitt liv. Når forsøk på å selge eiendom i Gratangen uten å lykkes, har avslag vært opphevet. I 2017 søkte 3 om fritak fra boplikt. Alle ble da avslått, mens i 2018 søkte også 3, mens kun 1 ble avslått. Noen av de avslåtte har nå blitt helårsboliger. Gratangen er på rett kurs med Arbeiderpartiet!!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags