Gratangen-valget 2019: Veien videre

Av
DEL

LeserbrevNår vi nå nærmer oss valgdagen, er det mange utspill som publiseres i ulike medier. Det er like mange ytringer som meninger, men kanskje flere meninger enn ytringer. Våre kjære innbyggere skal i løpet av de siste dagene finne ut hva som betyr mest for dem, hvilket verdigrunnlag og hvilke saker som bør prioriteres, samt hvem de ønsker som ordfører for alle innbyggere i hele vår langstrakte kommune.

Gratangen står ovenfor mange utfordringer i neste periode. Underskuddet fra fjoråret vitner om for høy drift. Sparetiltak er igangsatt, og et nytt kommunestyre må i samarbeid med rådmann vurdere og analysere de utfordringer vi har. Politiske prioriteringer må gjennomføres for å finne løsninger på drift og videre utvikling.

Hovedtrekkene ved den demografiske utviklingen i Norge generelt preges av befolkningsnedgang, sentralisering hvor unge voksne flytter til urbane strøk og eldre blir igjen i distriktene. Gratangen skiller seg ikke noe ut fra andre distriktskommuner, og har hatt reduksjon i folketallet over tid. De samme utfordringer har faktisk mange av våre byer i landsdelen. Narvik har også befolkningsnedgang de siste årene! Med andre ord så blir vi ikke flere innbyggere selv om vi slår oss sammen med flere kommuner i vårt geografiske område.

Et spørsmål vi kan stille er om vi vil få bedre tjenester ved å slå oss sammen med en storkommune. De fleste undersøkelser etter sammenslåing av kommuner viser at enheter og tjenester legges ned i distriktene og sentraliseres til bykjernen av storkommunen for å effektivisere og spare penger. Utgiftene legges over på innbyggerne fra de tilsluttede distriktene som må kjøre inn til sentrum av storkommunen for å få utført tjenester fra det offentlige. Etter kommunesammenslåing blir ofte enheter av tjenester sammenslått, og skoler, barnehager, sykehjem står i fare for å nedlegges. Og når tjenester flyttes nærmere bykjerna, så flyttes arbeidsplasser. Når man flytter på arbeidsplasser og legger ned skoler og barnehager, øker risikoen for at barnefamilier flytter etter. Det blir dermed en større fare for avfolkning av distriktene. Vi vil få færre goder og midler av budsjettet til vårt geografiske område, og vi vil få færre tjenester og arbeidsplasser, og vi vil ha mindre påvirkning på beslutninger i de politiske organer da vår geografiske enhet vil kun være representert med en liten andel i et bystyre. Vi vil være i mindretall i alle saker. Målet for storkommunen vil være sentralisering for å styrke sentrum av bykjernen og bli mer attraktiv, men også for å minske driftskostnader og driftsenheter. Gratangen Senterparti har ingen tro på at hverdagen vil bli bedre ved å slå oss sammen med en storkommune. Jo større systemene blir, jo mindre blir menneskene!

Gratangen Senterparti har imidlertid forslag på hva vi selv kan gjøre for å skape en hverdag med trivsel, vekst og utvikling. Gjennom å være en selvstendig kommune vil vi ha de beste forutsetninger for å ha egne skoler, sykehjem og barnehager nært befolkningen i vår geografiske enhet. Vi har troen på at innbyggere i egen kommune og folkevalgte kjenner best til hvor skoen trykker, og hvilke løsninger som fungerer best der vi bor.

Ved å legge til rette, støtte og veilede næringslivet og gründere, lag og foreninger, ønsker vi å bidra til en sterk og bærekraftig utvikling innenfor næringslivets og frivillighetens ulike sektorer, samt nyskapning. Det er også viktig å støtte opp om de arbeidsplassene vi allerede har, samt legge til rette for økt kraftforsyning slik at nye næringer har muligheter til å etablere seg. Offentlig sektor må driftes på en god måte, slik at dette vil være en god arbeidsplass i fremtiden. Offentlig og privat sektor vil være arenaer for fremtidige arbeidsplasser som kan tilbys når barnefamilier og andre ønsker å flytte til vår kommune.

Det blir viktig å jobbe for utbedring og vedlikehold av våre fylkesveier for å øke trafikksikkerhet og trivsel for våre innbyggere når de ferdes til jobb, skole, barnehage og fritid. Senterpartiet lokalt og regionalt jobber for et nasjonalt etterslepsprogram for fylkesvegene. Kultur og fritid er viktige faktorer for at befolkningen skal kunne møtes og skape trivsel. Dette gjelder alle aldersgrupper av befolkningen. Det er viktig at barn og unge har møteplasser etter barnehage og skole, slik som innenfor idrett og friluftsliv, ungdomsklubb, foreningsvirksomhet med ulike tilbud for de unge, lekeplasser i de ulike bygdene hvor barnefamilier kan møtes. Så er det viktig at unge voksne, voksne og eldre, har arenaer hvor de kan møtes etter jobb. Eksempelvis ulike foreninger som tilbyr ulik aktivitet og blant annet friluftsliv hvor turløyper legger til rette for folkehelse og sosiale aktiviteter i fellesskap. Tilflyttere integreres enklere i lokalsamfunnet hvis det er lag- og foreningsaktivitet som de kan delta i. Derfor er det veldig viktig å støtte opp om aktiviteten til lag og foreninger, og andre aktører. Alle gode opplevelser og aktiviteter er gode investeringer i trivsel og samhold i en kommune! Dette vil Gratangen Senterparti jobbe for!

Sist, men ikke minst, er det kjempeviktig å framsnakke kommunen. Positivitet og god markedsføring av Gratangen som bokommune og næringskommune er viktig! Vi må alle stå på for å beholde de innbyggere vi har, men vi må også prøve å gjøre kommunen så attraktive som mulig slik at flere ønsker å bosette seg her. Vi må framsnakke hverandre, klappe hverandre på skulderen og rekke ut ei hand – vi må rett og slett bry oss om hverandre!

Det er også viktig at vi i diskusjoner bruker begreper riktig. Begrepet sentralisering har i ulike sammenhenger vært brukt i den lokale debatten. Sentralisering defineres som det å flytte tjenester og arbeidsplasser fra distriktene og inn til urbane og sentrale strøk. Det er IKKE korrekt bruk av begrepet sentralisering hvis man ønsker å beskrive at tjenester flyttes fra en bygd til et kommunesenter internt i en distriktskommune som eksempelvis Gratangen. Det Gratangen Senterparti har hatt og har fokus på, er tjenester nær alle innbyggere i hele Gratangen. Vi ønsker å støtte opp om Årstein som kommunesenter for kommunale tjenester slik at disse ligger nær alle våre innbyggere i kommunen. Dette har imidlertid ingenting med begrepet sentralisering å gjøre hvor tjenester flyttes til urbane strøk i en større regional sammenheng!

Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å bruke stemmeretten!

Godt valg!
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags