Jernbane i Nord-Norge nå!

Jernbane i nord.

Jernbane i nord.

Av

Salangen SV gir sin fulle støtte til de privatpersoner og organisasjoner ( Troms-komiteen for jernbane, For jernbane o.a. ) som utrettelig arbeider for at jernbanen i Nord-Norge må videreføres.

DEL
Leserbreviv>

Vi skal ikke ha bastante meninger om hvor en bør starte og hvordan trasevalgene bør være. Men en stambane på langs av hele Nord-Norge må være et endelig mål.

Vi argumenterer ut fra miljø, varetransportbehov, reiseliv, og økonomi.

Nord-Norge er smalt og langstrakt, og slik sett skapt for en langsgående stambane som kan binde hele landet sammen i nord-sør(øst) retning. Særlig i Nord-Norge blir det da hele veien korte sidedistanser til stasjonene.

Tog med elektrisk lokomotiv er i særklasse den mest miljøvennlige måte å frakte mye gods på. Forurensende og trafikkfarlige vogntog med stor veislitasje vil kunne bli redusert betraktelig.

Nord-Norge er store fiskerikfylker som vil kunne benytte jernbane til å frakte fisk sørover og få andre varer i retur. Dette har allerede startet der det er mulig. Pr i dag går det 20 ARE-tog (Arctic Railway Express) mellom Oslo og Narvik hver uke med frukt,grønnsaker og levnetsmidler nordover, og fisk sørover. Denne nord-sør transporten må utvikles videre nordover.

Turismen er økende også i Nord-Norge. Hurigruta er en suksess. En togreise kan gi turister utsyn til den del av landet de ikke kan se fra Hurtigruta.

Økonomi ? Et kostnadsanslag fra 2011 antyder en sum på 40-60 mrd. for banestrekninga Fauske-Tromsø. Dette er investering i infrastruktur (realkapital ) som skal vare lenge og gjøre stor samfunnsnytte. NTP 2018-2029 har en økonomisk ramme på 536 mrd til vei og 319 mrd til jernbane. Det aller meste er store prosjekter i Sør-Norge. Bare fergefri E39 på Vestlandet er beregnet i 2016 til 340 mrd.. En omfordeling av investeringer fra vei til bane vil kunne åpne for oppstart N-N bane i denne planperioden.

Det handler om politisk vilje, og rettferdig fordeling av samferdselsinvesteringene. Og et samfunnsperspektiv som legger andre verdier til grunn enn bare bedriftsøkonomiske beregninger for lønnsomhet.

Vi utfordrer alle i Nord-Norge om å bruke sin påvirkningskraft i denne sak, og sier med Kari Bremnes litt omskrevet: ”E du nord i landet nå?"

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags