Gå til sidens hovedinnhold

At den Læstadianske Forsamling endelig skal få bygge nytt, gjør meg glad

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er veldig gledelig at det nå endelig ser ut til at den Læstadianske Forsamling skal få bygge sitt nye forsamlingshus. Noen av mine beste venner, gode naboer og kollegaer er medlemmer i denne forsamlingen, og at de endelig får mulighet til å bygge nytt, gjør meg glad. Det er veldig fortjent.

Men det som bekymrer meg, er at prosessen frem mot nybygget kan bli urolig. Mange har reagert med sjokk over bildene i Fremover, spesielt over plasseringen, det virker som bygget plasseres på Orneshaugens høyeste punkt. Det framstår som monumentalt, og med korset vendt mot byen, gir dette en signaleffekt som for noen gir negative følelser. Sågar har jeg fått signaler på at enkelte medlemmer i forsamlingen reagerer på plasseringen, slik den gjengis i Fremover.

Som vara i plan og næringskomiteen siden i høst, var jeg spent på hva som ville bli resultatet av gårdagens komité-møte ang denne saken. Administrasjonen har vurdert at: «Utfra kommuneplanens arealdel har rådmannen gjennom planprosessen bedt om at del av haugen bevares, at bygget ikke skal ruve i terrenget sett fra Narvikhalvøya, og landskapsbildet i størst mulig grad beholdes som i dag…. Sett fra byen skal området framstå slik det er i dag, som en skogkledd ås

Forslagsstilleren, altså forsamlingen, har i planforslaget vektlagt behovet for minst mulig utfylling, samt unngå en ni meter høy støttemur. De vurderer at optimal plassering er at haugen vil bli senket med cirka 0,5 – 2 meter i tillegg til en stor blokk som utgjør selve toppen. Konsulenten og forslagsstiller mener at dette totalt sett er en bedre løsning enn å beholde haugen i dens fulle høyde, som vil medføre en høy støttemur. Det er en forståelig vurdering, og noe enhver utbygger kunne stille seg bak.

Byggegrense er imidlertid lagt over selve haugen, og rådmannen mener at denne må trekkes vekk fra toppen, slik at bygget ikke kan plasseres midt oppå. Dette har også Fylkesmannen anbefalt, Orneshaugens høyeste punkt bør bli ivaretatt ut fra landskaps- og friluftslivs- hensyn på stedet.

Dette utgangspunktet var forslaget til vedtak fra rådmannen: "Forslaget slik det foreligger blir ikke lagt ut til offentlig ettersyn. Begrunnelsen er at forslaget ikke i tilstrekkelig grad oppfyller kommuneplanens arealdel som sier at utbyggingen på Orneshaugen skal bevare og opprettholde grønnstruktur mot Ornesvika og Veteranplassen".

Det var også lagt til et alternativt forslag: "Saken legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med forbehold om at følgende endringer og reviderte dokumenter var på plass: “Haugen bevares, og bygget skal ikke ruve i terrenget. Landskapsbildet skal i størst mulig grad beholdes som i dag. Terrengtilpasningen skal skje slik at landskapsformer bevares og horisonten holdes ubebygd. Byggegrense trekkes vekk fra selve toppen slik at byggets plassering ikke blir midt på toppen. Estetiske og landskapsmessige vurderinger revideres”. En presis og riktig presisering av en allerede vedtatt arealplan for Orneshaugen og Narvik kommune.

Resultatet fra møtet ble at flertallet gikk for å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn i seks uker, uten noen merknader om endringer eller tilleggsdokumenter. Forslaget fikk støtte, og ble formulert i et felles gruppemøte (?) av representantene fra AP og Høyre som fikk støtte fra Krf, Venstre og Frp. Fire stemte imot, representantene fra SV og MDG. Disse stemte for alternativt forslag med krav om de endringer og revideringer nevnt ovenfor på plass, før offentlig ettersyn. SV fremmet òg et tilleggsforslag om at dette skulle tilbake til politisk behandling i komitéen etter endringene, noe som bare fikk støtte fra oss to fra SV.

Komitèen er enige om at vedtaket ikke skal forsinkes mer, dette var signalene vi fikk fra medlemmene som stemte for offentlig ettersyn uten endringer. Det kan vi stille oss bak. Men det er forbausende at komitèmedlemmene ikke følger rådene fra rådmannen om at plassering på tomten må avgjøres nå, i denne fasen, ikke senere, da vil man forsinke prosessen ytterligere!

Prosessen videre vil gi merknader og innspill, det er hensikten med det offentlige ettersynet, og dette skal behandles senere både i komitéen og i bystyret. Men slik jeg har forstått det, og som ble veldig klart belyst av en av representantene fra MDG, da kan det være for sent i prosessen til at det kan tas hensyn til.

Det kan hende at plasseringen av bygget vil endres uavhengig av komitéens avgjørelse, og det håper jeg virkelig. Ikke fordi jeg ikke unner forslagsstillerne den plassering de helst vil ha, men for at de skal oppleve aksept og forståelse fra Narviks befolkning og at alle skal kunne leve godt med bygget for all fremtid. Jeg opplever at forsamlingens medlemmer er varme og lavmælte mennesker som ønsker det beste, både for seg og resten av Narviks befolkning, og jeg håper også det kan åpnes opp for et samarbeid rundt benyttelse av bygget og området, til beste for alle.

Kommentarer til denne saken