Slik er det blitt

Av
DEL

LeserbrevDen betydelige oppmerksomheten i media som «Etnisk og Demokratisk Likeverd» (EDL) sin deltagelse på et møte den 6.6.19 i Selbu i Trøndelag medførte, gjør det nødvendig å gi et bakteppe for vår deltagelse, samt en kommentar til begivenhetene rundt selve møtet. Møtet var arrangert av «Selbu utmarksråd og Roltdalen allmenningsstyre».

I 2007 ble NOU 2007:13 «Den nye sameretten» og NOU 2007:14 «Samisk naturbruk og rettssituasjonen i Hedmark til Troms» begge lagt fram- og send ut på høring samtidig. Utredningene har et samlet omfang på over 2000 sider og inneholder en mengde forslag til nye samepolitisk, motiverte lover og ordninger.

I 2008 var disse NOUene ute på almen høring. Alt greit så langt.

I 2016 startet imidlertid Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)med en praksis som til de grader fraviker de hevdvunne, demokratisk funderte prosedyrer som ellers blir benyttet i slike sammenhenger. Hva skjedde?

1. KMD satte seg ned bak lukkede dører sammen med Sametingsrådet og Norske Reindriftssamers Landsforening (NRL) for å forhandle om hva som skulle bli det konkrete resultatet av forslaget i «Den nye sameretten» om å lovfeste en «konsultasjonsplikt» (les forhandlingsplikt bak lukkede dører) med Sametinget og representanter for «samiske interesser.» på alle nivåer i det offentlige, fra Regjeringsnivå og ned til det minste underutvalg i en kommune.

2. I april 2018 ble KMD, Sametingsrådet og NRL enige om hva som skulle stå i lovforslaget og et utkast til lovproposisjon ble skrevet. KMD, Sametingsrådet og NRL var imidlertid også blitt enige om at før lovproposisjonen kunne oversendes Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite, skulle Sametinget i plenum få anledning til å komme med en høringsuttalelse til lovforslaget. I avtalen mellom KMD og Sametinget ble det i tillegg nedfelt at forutsetningen for at lovforslaget kunne bli oversendt til Kommunal - og forvaltningskomiteen, skulle være at Sametingets plenum ga sin tilslutning til lovforslaget. Sametinget fikk dermed vetorett! KMD underkastet seg Sametinget .

3. KMD bestemte også at ingen andre berørte parter skulle få anledning til å komme med høringsuttalelse til lovforslaget. KMD viste med dette at de ikke anså andre berørte parter som meningsberettigede i denne saken.

4. Da «Prop. 116L(2017-2018) Endringer i sameloven» som lovforslaget er fremme i, ble oversendt Kommunal- og forvaltningskomiteen i mai 2018, ble det reist krav om åpen høring i komiteen. Kravet ble imøtekommet, men høringen var dårlig annonsert.

5. I oktober 2018 ble det gjennomført en åpen høring. I denne høringen fikk Sametinget tildelt 25 minutter. Alle de andre som hadde meldt seg på til denne høringen, EDL innbefattet, ble avspist med 5 minuttet hver. Alle de som fremmet sitt syn i høringen, unntatt Sametinget, krevde at lovproposisjonen måtte sendes ut på høring før Stortinget behandlet lovforslaget.

6. I januar 2019 ble det kjent at komiteen hadde imøtekommet det nærmest samstemte kravet om at lovforslaget måtte bli sendt ut på almen høring. Denne beslutningen protesterte Sametingspresident Aili Keskitalo mot. Sametingsrådet under ledelse av NSR, hadde fått både førsteretten og eneretten til å samtale/forhandle med KMD bak lukkende dører om hva som skulle stå i lovforslaget. Når de så at Stortinget ikke ville la de beholde eneretten til å uttale seg kom protestene. Dette forteller hvor svakt utviklet det demokratiske sinnelaget er i NSR. Stortinget har nå sendt lovforslaget tilbake til Regjeringen med krav om at det skal sende ut på almen høring.

7. EDL ble som nevnt invitert til Selbu for å fortelle om vårt syn på dette lovforslaget. Da dette ble kjent for NRS, satte deres medlemmer og sympatisører i gang med en svertekampanje for å forhindre at de som hadde meldt seg på til møtet, skulle gå på møtet. I debatten på møtet forsøkte et av NSR sine utsendte medlemmer å dreie oppmerksomheten vekk fra lovforslaget

8. Etter møtet har representanter for NSR og dets støttespillere bedrevet en svertekampanje mot blant annet EDL, med sjikanøse beskyldninger om rasisme osv.

9. Det hele toppet seg når Sametingets plenum, rett etter møtet i Selbu, vedtok en uttalelse som i harde- og sjikanøse ordelag kritiserte at EDL var blitt invitert til dette møtet. De gikk til og med så langt at de ba landets Statsminister om hjelp til å forhindre at EDL blir invitert til lag og foreninger for å fortelle om vårt syn på visse samepolitisk, motiverte lover og ordninger og planer om slike!

Nå er det blitt slik i Norge at når samepolitisk relaterte saker blir satt på dagsorden i Regjeringen, så velger den konsekvent å fravike selvfølgelige og hevdvunne, demokratisk, funderte forvaltningsprosedyrer.

I tillegg er det blitt slik at dersom noen kritiserer offentlig den samepolitikken som føres og forfektes, så blir en fra representanter for samelandsbevegelsen, som ikke er noen demokratisk bevegelse, men en etnokratisk bevegelse, beskylt for å være samefiendtlig, rasistisk osv. Alt dette ikles en aggressiv språkbruk. Hensikten med denne oppførselen er å skremme og sjikanere kritikere i og utenfor partiene til taushet og underkastelse. Alt dette forteller oss at det etniske og demokratiske likeverdet i Norge er i ferd med å bli undergravet.
Slik er det blitt!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags