Tiden hvor dagene var friere, hvor livslange vennskap ble dannet, og en tid for både sosial og faglig utfoldelse. I vår landsdel har vi omkring 16.000 mennesker som befinner seg i denne perioden av livet og som er student ved UiT Norges arktiske Universitet. Fra Hammerfest i nord til Mo i Rana i sør, bor, lever og studerer unge mennesker som i framtiden vil bidra til samfunnsutviklingen i nord.

For å best mulig ivareta disse er det helt nødvendig at man kontinuerlig jobber for å skape et best mulig tilbud for den enkelte student. UiT Norges arktiske universitet og Norges arktiske studentsamskipnad er to av de viktigste aktørene for å oppnå dette. For kvalitet i studietiden handler om mer enn fagliginnhold, studentboliger, og lånekassa. Det handler også om mobbing, det psykososiale miljøet og andre livsutfordringer studenter måtte møte. En av mange utfordringer som er viktig både for oss studenter og for Samskipnaden, er studenters forhold til både lovlige og illegale rusmidler. Gjennom et godt samarbeid mellom Studentparlament og Samskipnaden, har vi med støtte fra Helsedirektoratet etablert prosjektet «AnsvarsFull» og fått på plass prosjektleder Ingrid Rabbe Larsen. Dette med et ønske og et utgangspunkt om å sette studenters forhold til rus på dagsorden på universitetet, blant studentorganisasjoner og i samfunnsdebatten.            

Et overskuddsarbeid

Rusforebyggende arbeid er og blir ofte betegnet som et overskuddsarbeid. Dette er et arbeid som det er en felles enighet om at er viktig, men som alt for lett faller bort i det daglige virke. Fremgangsmåten, arbeidsform, og mange ulike studiesteder gjør dette til et komplekst arbeid, men gir også rom for store muligheter. Ved å ha satt i gang dette prosjektet har en fått det lille overskuddet som trengtes for blant annet å få jobbet gjennom en ruspolicy. «Ansvarsfull» er et prosjekt med overskuddet til å jobbe videre med gode rusforebyggende tiltak. Målet er at UiT skal ha en ruspolicy vedtatt før sommeren/sommerferien. Det har blitt knyttet nettverk og vært erfaringsutveksling med KoRus Nord og Lykkepromille som et ledd i dette arbeidet.

Det handler om å endre en kultur, men på studentenes premisser. 3 av 5 studenter synes det drikkes for mye i studentmiljøet og ønsker flere alkoholfrie studenttilbud (SHoT 2014). Ungdata-undersøkelsene viser at ungdom drikker mindre. Da er det viktig at de blir tatt godt imot også når de begynner å studere. I tillegg preges studentene, som andre i befolkningen, av at de tror alle andre drikker mer enn det de gjør. Dette vises ved at de svarer at de tror mange færre studenter aldri drikker eller drikker 1 gang i måneden eller mindre. Det reelle tallet for 2014 er 50 % av studentene ved UiT drikker aldri eller 1 gang i måneden eller mindre. Studentmassen er mangfoldig, da må studenttilbudet også være det.

For og av studenter 

Prosjektet «AnsvarsFull» er et prosjekt som vi ønsker skal bli viktig for den enkelte student, UiT som institusjon, og i det helhetlige arbeidet til Samskipnaden. Prosjektet ble opprettet på initiativ av Studentparlamentet og i samarbeid med Samskipnaden. Studentperspektivet er en del av alt dette arbeidet og prosjektet eies av Studentparlamentet. Dette gagner alle aktører og ikke minst den enkelte student. Gjennom tiltak som innføringen av en Ruspolicy ved UiT, forebyggende arbeid blant studentorganisasjoner, og gjennomføring av flere rusfrie arrangementer bidrar prosjektet til å gi alle studenter en ansvarsfull studenttilværelse for og av studenter.