Innspill til høring av: Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Utredning av Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik

Fødeavdeling UNN Narvik:

• Prosjektet bekrefter forholdene som har vært beskrevet og rapportert regelmessig til ledelsen av UNN HF og Helse Nord siden 2010 om at det verken er bemanning eller pasientgrunnlag for videre drift som fødeavdeling ved UNN Narvik.

• Det må snarest lages en plan for avvikling av eksisterende fødeavdeling og opprettelse av en jordmorstyrt fødestue med et ”God start” tilbud ved UNN Narvik.

Gynekologi UNN Narvik:

• Anbefalingen fra mindretallet i Prosjektgruppa om å etablere et dag og poliklinisk gynekologisk tilbud ved UNN Narvik basert på tre faste gynekologer tilknyttet Kvinneklinikken i UNN HF støttes.

Akuttkirurgi UNN Narvik:

• Anbefalingen fra mindretallet i prosjektgruppa om å avvikle døgnbasert gastroenterologisk kirurgi ved UNN Narvik støttes. • Anbefalingen fra mindretallet i prosjektgruppa om å styrke den elektive dag og polikliniske ortopediske aktiviteten ved UNN Narvik støttes.

• Anbefalingen fra mindretallet i prosjektgruppa om å opprette en skadepoliklinikk ved UNN Narvik støttes.

Jeg har full forståelse og respekt for at deltagere i Prosjektgruppa med tilholdssted i Narvik velger å argumentere for opprettholdelse av tilbudene som i dag begrunnet i lokaliseringspolitikk, arbeidsplasser og forventninger fra det lokale miljøet, m.m.. På samme måte håper jeg at medarbeidere, kollegaer, politikere og media respekterer at det er min plikt som ansvarlig for tilbudet til befolkninger å utrykke mine fag og kvalitetsvurderinger til rapporten.

Rapporten beskriver med solid dokumentasjon situasjonen i dag og de utfordringene som vil komme de nærmeste årene. Rapporten danner et solid grunnlag for å fatte beslutninger som kan skape ro og nødvendig grunnlag for planlegging av den videre drift av UNN Narvik. Det er avgjørende at beslutninger fattes slik at fremtidsrettede funksjoner kan planlegges og gi mulighet for faglige utviklinger og rekrutteringer til beste for å kunne ivareta befolkningens behov på best mulig måte. Fødeavdelingen UNN Narvik Rapporten beskriver en tilstand som er godt kjent for meg likesom av UNN´s og Helse Nord´s ledelse.

Siden Helse Nord utredet føde og akuttkirurgien i daværende Hålogalandsykehuset i 2003, etter Helsetilsynets systemrevisjon i 2010, ved den regionale utredningen om fødselsomsorgen i Helse Nord i 2012- er funnene som den aktuelle rapporten beskriver godt kjent lenge.

Konklusjonene har hele tiden vært at det ikke er pasientgrunnlag nok for to fødeavdelinger i Ofoten og Sør-Troms. Fødselstallene har vært stabile og lett fallende i mange år i området på omtrent 550-600 fødsler/år. Antallet fødsler og muligheten for å drifte forsvarlig to fødeavdelinger i dette området er ikke tilstede.

Det er dette og usikkerheten om avdelingens fremtid som er grunnen til at det ikke har vært mulig å etablere en avdeling i UNN Narvik med et tilfredsstillende antall gynekologer. Påstandene om at det ikke har vært gjort nok for rekruttering er feil. Det er mulig å rekruttere gynekologer til UNN Narvik hvis disse avlønnes med ikke akseptable lønns og arbeidsordninger. Det har vi ikke hatt aksept for å gjøre. Det er behov for et lokalt fødetilbud for de fødende i Ofoten som er uten risiko i svangerskapet.

Dette utgjør omtrent 100 fødsler pr år og kan på en trygg måte etableres i form av en jordmorstyrt fødestue enten i UNN Narvik eller i regi av Narvik kommune i samarbeid med UNN HF slik som det er etablert mange andre steder i Helse Nord og i landet. Et ”God start” tilbud bør etableres. Det er behov for dag og poliklinisk gynekologisk aktivitet for UNN HF i Narvik. Dette bør etableres med 2-3 gynekologer tilknyttet nettverket som Kvinneklinikken i UNN HF består av.

Akuttkirurgi Gastroenterologisk kirurgi:

Rapporten beskriver tydelig at dette er en aktivitet som ikke kan opprettholdes som døgntilbud ved UNN Narvik. Behovet er lite, kravene til spesialkompetanse er store og bemanningen er allerede marginal for å ivareta denne funksjonen. I nær fremtid må tilbudet avvikles og videreføres som dag og poliklinisk aktivitet. Ortopedisk aktivitet: Anbefalingen fra mindretallet i prosjektgruppa om å styrke den elektive dag og polikliniske ortopediske aktiviteten ved UNN Narvik støttes. Skadepoliklinikk Anbefalingen om å opprette en skadepoliklinikk ved UNN Narvik støttes.