Tema for Verdensdagen for psykisk helse er «Noe å glede seg over»: Å finne de små og store tingene rundt oss som gir glede for oss selv og andre, det styrker vår psykiske helse. Men hvordan finne tilbake til meg selv og gleden når livet treffer meg midt i magen? Hva kan jeg gjøre selv?

Ifølge Folkehelseinstituttet vil opptil 50 prosent av oss oppleve minst en psykisk lidelse gjennom livet. God psykisk helse er også mer enn fravær av sykdom – det er hvor robust jeg er i møte med ulike livsproblemer.

Selvorganisert selvhjelp går hånd i hånd med årets tema for verdensdagen for psykisk helse. Selvhjelp kan gi mestring og glede.

Norge er det eneste land i verden med en nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp, som en etablert del av folkehelsearbeidet i Norge. Visjonen er at alle skal ha kjennskap til og ved behov ta selvorganisert selvhjelp i bruk. Det er en erkjennelse av at velferdsstaten ikke kan fikse alle våre livsproblemer gjennom offentlige tjenester og tilbud.

Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i at jeg selv er sjef og ekspert i mitt liv. Jeg har ressurser og kunnskap jeg kan og må mobilisere når livet røyner på. Gjerne i samarbeid med andre, men jeg kjører selv – jeg er ikke en passiv passasjer. Selv om jeg ikke er skyld i livsproblemene jeg kjenner på kroppen, så har jeg ansvaret for hvordan jeg håndterer dem og hva jeg lar de de gjøre med meg videre. Dette er den grunnleggende selvhjelpsforståelsen – og den angår oss alle.

Selvorganisert selvhjelp er også et verktøy vi kan bruke i samtalegrupper, uavhengig av alder, kjønn, problem, med eller uten sykdom og diagnose. Det eneste kriteriet er at jeg har et problem jeg ønsker å gjøre noe med. Gruppene er drevet av deltakerne selv uten leder, de er gratis, uten henvisning og en mulighet for alle i hele Norge. Gruppene passer både som forebygging alene, samt før, under og etter offentlig hjelp.

Erfaringer fra selvorganiserte selvhjelpsgrupper viser at mennesker opplever å håndtere problemene bedre, selv om problemene ikke nødvendigvis blir borte. Mange forteller at deltakelse i en selvhjelpsgruppe fører til endring og læring. Andre kjenner glede over igjen å oppdage at de har egne ressurser, samt å kunne ta disse ressursene i bruk. Det kan være glede over å ikke være alene med det jeg baler med, og det er lettere å glede seg over små og store ting i livet fordi livsproblemet tar mindre plass. Selvhjelp åpner dermed døra for endring, mestring og glede.