De fleste er nå kjent med at Jernbanedirektoratet er i startfasen med å utrede en ny jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø. Det er positivt at dette engasjerer.

Men at enkelte allerede nå sitter med fasiten og forteller at dette er for dyrt – over et år før utredningen skal ut på høring – er uforståelig.

 

Det er også underlig at hele Nord-Norge blir oppfordra til å samle seg om å takke nei til det som på sikt blir en nasjonal stambane, og heller innskrenke seg til å forbedre det lille som allerede fins av jernbane i nord.

Dette har ingenting å gjøre med «å lære av Vestlandet». (Arnøy i Fremover 9. feb..)

Heller tvert imot.

Både dobbeltspor på Ofotbanen og modernisering av eksisterende Nordlandsbane vil komme som et resultat av den krafta en stambane utløser. Alle som har levd ei stund, veit at jernbanekravet fra nord har versert som et aktuelt tema i årtier.

 Eksempelvis ga Nordland fylkes jernbanekomité og Troms jernbanekomité i 1980 ut en diplomoppgave fra åtte arkitektstudenter, med tittelen «Nord-Norgebanen – om å ta toget til Tromsø.»

 

Oppgaven knytter seg til NSB sitt forprosjekt av 1976 om forlenging av Nordlandsbanen fra Fauske til Tromsø, og i tillegg sidearm til Harstad. Dette er et grundig og gjennomarbeidd dokument på 330 sider, som disse jernbanekomitèene ville at «sentrale og lokale organer samt næringsliv og publikum kunne bli kjent med.»

 

På s. 146 og 147 kan en lese om svært lyse framtidsutsikter for Narvik når Nord-Norgebanen kommer:

  •  Byen vil oppleve vekst som direkte følge av nye og større jernbanefunksjoner.
  •  Raskere og bedre transport til resten av landsdelen og til landet for øvrig skaper etableringslyst og ny industri og handelsvirksomhet i kommunen.
  •  Nord-Norgebanen til Narvik vil gi byen flere bein å stå på i framtida. Byens eksistens behøver ikke bare være avhengig av malmforekomstene fra Sverige.
  •  Nord-Norgebanen vil overta mye av den trafikken som i dag skjer på E6 med trailere og fjernbusser.
  • Jernbanen åpner for nye muligheter med rask forbindelse til Evenes flyplass. Narvik flyterminal legges til jernbanestasjonen.
  •  Narvik stasjon blir en viktig knutepunktstasjon for overgang til nord- og sørgående Nord-Norgebane og jernbane til Sverige, samt lokaltog til Evenes og Harstad.
  •  Narviks sentrale beliggenhet i et framtidig nordnorsk jernbanedistrikt betyr at distriktets hovedadministrasjon med fordel kan legges her.

Dette burde være godt «nytt» for Narvik, og jeg slutter meg til Karoline Krügers sangstrofe som en hilsen til min kjære barndoms by, Narvik: «Ka e du redd for?»