Samiske krav og kommunal bakromsakrobatikk

Folkeavstemning: Sørsmålet om Narvik skal inn i samisk språkforvaltningsområde bør være gjenstand for ei folkeavstemning, mener Fred Ellingsen.

Folkeavstemning: Sørsmålet om Narvik skal inn i samisk språkforvaltningsområde bør være gjenstand for ei folkeavstemning, mener Fred Ellingsen.

Av
DEL

For mer enn tre hundre tusen år siden dukket en ny art opp, nemlig menneskearten Homo sapiens. Det hele starta i Afrika, og helt uten diverse folkeslag og språk. Det betyr at samer og nordmenn er skremmende seine «oppfinnelser» ...!

TIDEN jobber ikke for samisk språk

• Representanter i Sametinget er ikke pålagt å bruke samisk på talerstolen, rett og slett fordi ikke alle kan, eller behersker det samiske språket godt nok ...! Så det norske språket gjør god nytte for seg i Sametingets lokaler. Der alle forstår norsk ...?!

• Hva så med reindriftssamene? Vel-vel, jeg traff på et par hyggelige reindriftssamer, med kongerikets største skutere, på jobb i vinterfjellet for et par år siden. De snakket utmerket norsk ...!

• Enn dagens ungdommer med samiske aner i Narvik kommune? De har norsk som morsmål ...!

Norsk språk som forutsetning for jobb i Norge

I fjor så jeg et TV-program der en same snakka litt om gamle dager da samene blei undertrykket av den norske staten. Den debatten skal jeg ikke starte på ny, men samen fortalte iallfall at det aller viktigste som kom gjennom undertrykkinga, det var det norske språket ...! For det blei inngangsbilletten til jobb. Sånn at mange samer fikk nokka å leve av ...! Dette står selvsagt i sterk kontrast til Sametinget, som vil ha en sannhetskommisjon for å rippe opp i gamle synder fra den norske staten. Synder som den norske staten har bedt om unnskyldning for ... Men det er tydeligvis ikke nok. Heri ligger muligens også kimen til forhandlinger bak lukkede dører med Regjeringa?! Samt rettigheter som også binder opp fylker og kommunestyrer over hele Nord-Norge ...?!

Rådmannens samiske krav

Her må jeg berømme Dagny Pettersen for skikkelig research om ka som skjuler seg bak «samisk forvaltningsområde». Denne redegjørelsen bør være obligatorisk lesning for alle i kommunestyret ...! Det fremgår av hennes artikkel i Fremover den 22. november omfattende krav.

Etter beste evne (?) har vår rådmann forsøkt å gjenskape disse kravene fra samelovens språkregler, gjennom sin redegjørelse mandag 18. november i Fremover. Kort sagt, norsk lov settes til side til fordel for sameloven ...!

Skal ikke gå gjennom alle kravene som sameloven påbyr. Men nevnes bør rådmann Lars Skjønnås sitt ene punkt blant mange: «samisk i helse- og sosialsektoren». Ka betyr det? Jo, det må jo bety at fastleger og annet helsepersonell, samt sosialt personell må kunne svare på samisk ...! Men samiske ungdommer og voksne går jo ikke til legen eller helsesøster for å snakke samisk. De går for å få medisinsk hjelp ...! Og det vil de jo ha på sitt morsmål – som i Narvik er norsk og ikke samisk.

Byråkrati på kattepoter

I tillegg til sameloven som styringsredskap for Narvik kommune, så har rådmannen også søkt om midler til ei stilling som koordinator for samisk språk og kulturarbeid, samt hele resten av sameloven. Altså, denne koordinatoren kommer i tillegg til de samisktalende rundt omkring i service-kommunen – i tilfelle det skulle dukke opp et menneske som ikke kan norsk ...! Men personlig mener jeg at man da heller bør ringe fremmedpolitiet, for mennesket kan jo da ikke være samisk, for samene i Narvik kommune kan jo norsk ...!

Så her har nok rådmannen hosta opp ei byråkratistilling, som vil koste flesk ... For å få et samisk ankerfeste inne i rådhuset, for ytterligere fremstøt ...!

Den unge samen Nathaniel Holan Larsen er leder i Narvik AUF. I Fremover av onsdag 20. november sier han rett ut at forvaltningskommune-ordningen er i hovedsak byråkrati ...! Han vil heller ha konkrete tilbud for opplæring i samisk. Slik jeg ser det, er dette fullt mulig innenfor Narvik kommune som herre i eget rådhus ...! Uten koordinator fra Sametingets nettverk ...!

Ellers gir Nathaniel et spark til dem som ytrer seg kraftigst for innlemming i samisk forvaltningskommune, for de vet ikke hvor skoen trykker ...!

Samisk språk som luksusaktivitet

Som nevnt ble samene i gamle dager undertrykket til å lære norsk. Dermed åpnet det seg store muligheter for arbeid i voksen alder i kongeriket. Sånn er det nok fortsatt, med det norske språket følger mulighetene for å kunne tjene til livets opphold.

Annerledes er det med det samiske språket i dag, man trenger ikke samisk for å overleve ...! For forbindelsen mella samisk språk og arbeid er ikke lenger noen viktig faktor i kongeriket ... Herav følger at penger brukt av Narvik kommune til språkopplæring på samisk for servicepersonell, gir ingen klingende mynt tilbake til storsamfunnet. Opplæringa kan sies å være en luksusaktivitet for trengende og mette mennesker av samisk avstamning i Sametinget ...! Dog lever ikke mennesket bare av mat aleina, så opplæring i samisk språk er absolutt på sin plass, for dem som føler for det ... Da tenker jeg på barn og ungdom – som allerede snakker flytende norsk ...! For uten norsk vil deres fremtid være skrudd tilbake til 1800-tallet ...?!

Robek-lista

Robek – Register om betinga godkjenning og kontroll – er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne ta opp lån eller langsiktige leieavtaler.

Der var Narvik for ca. 2–3 år siden! Altså satt under administrasjon pga. mangelfull økonomisk styring ...! Kan det skje igjen? Absolutt ...! Se på dette:

• I Fremover av 21. november sier ordfører Rune Edvardsen at budsjettet er stramt, men at de vil snu hver stein for mer penger til Junior-VM. Nå snakkes det om kun hundre tusen kroner. Så langt er nok pengekassen tom, og oppskrapa på innsida!

• Dagen før, 20. november, var rådmann Lars Skjønnås ute i Fremover: – Narvik kommune er for dyr i drift ...! Med fare for at skoler kan bli lagt ned og elever flyttet ...!

Ka det va æ sku si, jo, man må altså sette tæring etter næring. Men det må jo også gjelde for luksusopplæring i samisk ...! Man kan ikke bare labbe inn på et opplegg med hodet under armen og armen i bind, attpåtil med koordinator i samisk og opplæring av kommunens representanter på samisk for å betjene nordmenn på samisk. I årene som kommer. Til en pris av flere millioner i utgifter ...! Hvert år!

«Slu og beregnende»

Debatten om hvorvidt Nye Narvik kommune skal innlemmes i det samiske språkforvaltnings-området, gir gufs fra fortida – skriver Randi Nymo i Fremover mandag 25. november. Videre mener hun å se at elementer fra fornorskningsarbeidet reproduseres. For hun hører at samene er «slu og beregnende» ...! Men Randi da, kor har du vært de siste to åran ...?

• Har du ikke fått med dæ nyttårstalen til sametingspresidenten om at samene kjemper med list ...?!

• Har du ikke fått med dæ at Sametinget har direktekanaler inn til Regjeringa bak lukkede dører, for bl.a. å turnere delinga av Tysfjord kommune, og grensedelinga mella Nye Narvik kommune og Hamarøy kommune. På bekostning av Fylkesmannens behandling av saken ...?!

• Har du ikke fått med dæ at det fins kun 250 innbyggere fra Narvik i samemanntallet.

• Har du ikke fått med dæ at vår rådmann har lagt til rette for innlemming i samisk forvaltning – uten at saken er behandlet i kommunestyret ...!

• Saken burde ha vært tatt opp i ei folkeavstemning, sånn at ei så viktig sak har folket bak seg ...!

• Lista kunne ha vært mye-mye lengre ...

• Vil anbefale at du viser litt større ydmykhet overfor demokratiske prosesser i åpne fora ...!

Nok en gang, husk nu at dokker foroverlente menneska i Bystyret ska hiv dokker i luggan og spreng opp ei folkeavstemning for narvikingan om de vil ha innlemming i samisk forvaltning, eller om vi skal videreføre vår arv fra Narviks begynnelse som by ...! Der Narvik var representert av innbyggere fra samtlige norske fylker, inklusiv hovedstaden. Altså, folkeavstemning som et ankerfeste for fremtida ...!

Man vil aldri angre på å slippe til folkemeninga i et levvanes demokrati ...! Alt for Narvik ...!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags