Gjør vi de riktige valgene sammen, kan Ofoten bli mulighetens region

REKRUTTERING: Håndverk og industri er blant de yrkene hvor det i Nordland er rekrutteringsproblemer. Illustrasjonsfoto.

REKRUTTERING: Håndverk og industri er blant de yrkene hvor det i Nordland er rekrutteringsproblemer. Illustrasjonsfoto. Foto:

Av
DEL

Leserbrev«Svak befolkningsvekst er nå Nordlands største utfordring. Mye av løsningen ligger i nytenking for å øke arbeidsmarkedet. Men for å skape bredden og valgmuligheter, må det en langsiktig og omfattende satsing til for å etablere de jobbene som ungdommene våre flytter til andre steder i landet for å få. Vi står foran en rekke strategiske veivalg.» (Indeks Nordland rapport 2019.)

De siste ukene har vært preget av debatt om skolestruktur, linjevalg herunder hvor utdannelses mulighetene skal lokaliseres. Norge og ikke minst Ofoten står foran store utfordringer i arbeidsmarkedet. Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft og det vil bare forsterkes.

Bedriftsundersøkelsen som Nav har gjennomført hvert år siden 1994, fokuserer på sysselsettingsutvikling, rekrutteringsproblemer og hvilke yrkesgrupper det er størst mangel på.

Høy svarprosent i 2019, 862 svar av 1098 forespurte bedrifter, gjør at resultatene er sikrere enn tidligere år.

Hensikten med undersøkelsen er å innhente kunnskap om forventet sysselsettingsutvikling slik bedriftene vurderer den, få kunnskap om store og små rekrutteringsproblemer fordelt på bransjer, skaffe oversikt over hvilke yrker som er etterspurt og ikke minst informere utdanningssystemet om hvilke yrker som er mest etterspurt.

Her er en kort oppsummering fra undersøkelsen:

– Nordland er ett av fylkene med størst prosentvis mangel på kvalifisert arbeidskraft i landet.

– Virksomhetene i Nordland ansetter medarbeidere med lavere kvalifikasjoner for å bøte på rekrutteringsproblemene.

– Høyere etterspørsel etter arbeidskraft enn i 2018. Bedriftene forventer høyere sysselsetting om ett år sammenlignet med i dag.

– Færre bedrifter enn i fjor er pessimistiske for kommende år.

– Bedriftene i Nordland kunne ha ansatt om lag 4 874 flere i dag om det hadde vært søkere med rett bakgrunn.

– Rekrutteringsproblemer i 62 av de 246 yrkene det lyses ut stillinger i (25,2 prosent).

– Helse- og omsorgsarbeidere samt praktiske yrker innen service og varehandel, håndverk og industri topper oversikten over yrker med rekrutteringsproblemer.

Registrert ledighet i Narvik på 1,6 prosent i november er historisk lavt. Tilgjengelig forskning er oppsummert i Nav's omverden-analyse hvor det heter:

«Per i dag er det om lag én av fire som ikke fullfører videregående skole innen fem år, og mer enn en tredel av alle som tar yrkesfag fullfører ikke studiet. Samtidig venter vi størst mangel på arbeidskraft fram mot 2030 blant personer med yrkesfaglig utdanning, særlig innen helse- og håndverksfag. Det positive er at frafallsandelen har gått noe ned.»

Ifølge Indeks Nordland har Ofoten en kraftig nedgang i sysselsettingen:

«Ofoten er også den regionen som har hatt størst nedgang i syssel settingen, med 3,8 prosent eller 550 færre sysselsatte i perioden 2015–2018.» (sammenlignet med andre regioner i Nordland)

Ifølge SSB vil Norges befolkning fram til 2030 øke med 8 prosent, mye av økningen skyldes at vi blir eldre. Aldersgruppen 19 til 66 år vil øke med 5 prosent, mens gruppen 75 år og eldre øker med 58 prosent! Selv om vi ikke har eksakte tall for Ofoten, er det vel ingen grunn til å tro at tallene er bedre, heller tvert imot.

Ofoten vil med andre ord ha store utfordringer både med befolknings utviklingen og arbeidsmarkedet.

Tre måter å øke arbeidsstyrken på:

Tiltrekke arbeidskraft fra andre regioner eller utlandet

På Nordkalotten sliter både Sverige og Finland med de samme problemstillingene – mangel på kompetent arbeidskraft. Arbeidsinnvandringen vil ikke kunne fylle gapet.

– Øke rekrutteringen i regionen gjennom å stimulere ungdommer til å fullføre utdanning og bosette seg i landsdelen

Det krever både at fylkeskommunen har relevant utdannelse lokalt og at bedriftene selv blir utdanningsinstitusjoner, slik at man får det man vil ha til riktig tid. Sett i forhold til mangel på arbeidskraft fram i tid, særlig innen helse/omsorg, service og håndverksyrkene, vil man anta at vinnerne er de bedriftene som også rekrutterer og gjennomfører utdanning i egen bedrift i samarbeid med Nav og utdanningsinstitusjoner.

– Bedre utnyttelse av arbeidsreserven (redusert sykefravær, redusert uføreavgang og utsatt pensjonering)

Store muligheter

I kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Ballangen og Tysfjord er det per oktober 329 helt og delvis ledige, 52 er tiltak, 2606 uføre, 829 sykmeldte og 901 med nedsatt arbeids evne (herav 640 med arbeidsavklaringspenger) Det er en teoretisk arbeidskraftreserve på 4717 personer. (Ikke alle kan jobbe).

Det er blant annet noen av disse som er i fokus når statsministeren taler om inkludering og om de som har «hull i CV-en.»

Å komme i arbeid er viktig for den som står utenfor, og å få riktig kompetanse, er viktig for bedriftene. Til sammen trygger det velferdsstaten. En rekke bedrifter i Ofoten jobber tett med Nav, gir personer som har stått utenfor en mulighet samtidig som bedriften kvalifiserer til riktig kompetanse. Det er allikevel behov for at flere bedrifter er med på laget. Vi i Nav er helt avhengig av et særdeles godt samarbeid med bedrifter, organisasjoner og institusjoner for å få arbeidskraftreserven inkludert i en normal arbeidshverdag. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft kan minimeres gjennom et godt samarbeid. Gjør vi sammen de riktige valgene, kan Ofoten bli mulighetens region.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags