I Bodø avviklet nylig regjeringen innspills- konferanse i forbindelse med etablering av et nasjonalt olje- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen. Mens den rødgrønne regjeringen bare pratet om sårbarheten og mulighetene i nord, er det denne regjeringen som gjennomfører og etablerer Nordområdepolitiske satsninger.

Bestill Fremover+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

Undertegnede var idemaker som fikk politisk gjennomslag for ideen om olje- og miljøsenteret, noe jeg også fikk gleden av å lansere i stortingsvalgkampen 2013. Ideen er nå også blitt en del av regjeringens nasjonale politikk.

Det er hyggelig å kunne formidle at det nytter å jobbe med gode lokalpolitiske innspill fra nord og få gjennomslag - i hvert fall i Høyre. Nå er det tid for at private aktører og kunnskapsmiljøer i hele landet og landsdelen å rette blikket mot potensialet i senteret og slutte opp om etableringen. Departementets foreløpige rapport er verdt å lese og forefinnes på samferdselsdepartementets hjemmeside.

Bakgrunnen for ideen var at jeg som daværende ordfører i Lofoten lenge hadde sett meg lei på prat fra den rødgrønne regjeringen, miljøpartier – og miljøorganisasjoner om Lofoten og Nord Norges sårbarhet, mens ingenting ble gjort for å bøte på manglende beredskap og miljøkompetanse. Lofoten ble etter mitt syn kun brukt som et miljø- og klimaalibi fra miljøorganisasjoner og den rødgrønne regjeringen generelt for å hindre videre ressursutnyttelse generelt, og spesielt i nord.

Over tid har vi sett at økende kommersiell aktivitet og konflikt i utnyttelse av havområdene og kystsonen gjør at det offentlige har stort behov for å utvikle kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for bærekraftig utnyttelse av naturressurser i nord. Det er i flere rapporter avdekket et stort overordnet behov for sammenstilling av kunnskap fra ulike nasjonale aktører for å kunne sette dette i et sammenhengende system for å utvikle ny bærekraftig samhandling og økt fou-kompetanse til kystnæringene, leverandørindustrien og politisk beslutningsnivå.

Etableringen av olje og beredskapssenteret i LoVe er således et sjeldent politisk initiert initiativ som burde applauderes, og er en erkjennelse av behov for mer kunnskap og beredskap for utvikling av bærekraftig verdiskaping av ressursen i nordområdene. Etableringen vil således bedre kunne danne grunnlag for fremtidige politiske beslutninger for nasjonaløkonomien og samfunnsutviklingen.

Nordområdende har ressurser som har stor betydning for fremtidig nasjonal verdiskaping innenfor viktige næringer som - fiske, havbruk, reiseliv, maritim næring, marine arter, cruiseturisme, fornybar energi og petroleumsvirksomhet.

Nordområdene er også blitt stadig viktigere sikkerhets- og geopolitisk, men er sårbare, og risikoen for ulykker er til stede. For å sikre en omforent og miljøriktig verdiskaping basert på de maritime ressursene er det nødvendig med økt fou- og kunnskapsutvikling innen beredskap, forurensing og sameksistens til havs og i kystsonen

Vi trenger generelt økt oppmerksomhet rettet mot drivkrefter som skaper økt aktivitet, kunnskapsutvikling og samhandling i nordområdene, både når det gjelder kysttransport, reiseliv, petroleumsvirksomhet og innenfor de tradisjonelle næringene fiske og havbruk. Det er også nødvendig å fokusere sterkere på nødvendige analysekapasiteter som tar opp spørsmål knyttet til miljøriktig bruk og sameksistens av kystsonen, formidling av kunnskap og mer systematiske utdannings og opplærings- ressurser knyttet til kystnæringene.

Det blir spennende å registrere hva innholdet i senteret regjeringen skal etablere i Lofoten/Vesterålen til slutt blir. Potensialet er enormt, både nasjonalt og internasjonalt.

For å kunne fylle rollen som et fyrtårn innenfor miljø, beredskap, forurensning, opplæring og formidling blir det viktig at alle gode nasjonale krefter, ikke minst i nord -spiller på lag for å skape nødvendig innhold og bidrar til etablering av senteret. Senteret kan bli en av de viktigste drivkreftene for videre ressursutnyttelse i nord og for nasjonen, men også et internasjonalt senter for etablering av ny miljøkunnskap og bærekraftig forvaltning som kan skape nye muligheter innenfor det grønne skiftet i A/S Norge!

Sentralstyremedlem Høyre og fylkesleder i Nordland