Fylkesmannen i Nordland la nylig fram forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt i fylket. Det foreslås omfattende endringer i fordelingen av områder prioritert til rovdyr og beitedyr. Rovdyr bruker store områder og dette kommer tydelig gjennom i forslaget, som nå skal behandles av rovviltnemnda for region 7 – Nordland. WWF mener forslaget er et stort skritt i riktig retning.

Enkelt forklart skal forvaltningsplanen avklare hvor rovdyra skal få lov til å oppholde seg, yngle og overleve og ha prioritet, og hvor det er beitedyra har prioritet og terskelen for å gi fellingstillatelser på rovdyr som gjør skade er lavere. I forvaltningsplanen skal man også legge til rette for å redusere eventuelle tap til beitenæringene som følge av rovdyr i nærområdet.

Det er fylkesmannen som utarbeider forslag til forvaltningsplan for rovvilt, og Rovviltnemnda i Nordland som vedtar den. I forvaltningsplanen skal hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltartene, noen steder er beitedyra prioritert, andre steder rovdyrene. Rovviltnemnda skal sikre en bærekraftig forvaltning av både gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn, samtidig som hensynet til beitenæringer og andre samfunnsinteresser ivaretas.

Dagens løsning er dårlig

Nordland skiller seg fra alle andre forvaltningsregioner ved at områdene for rovdyr er oppdelt i små og lite sammenhengende områder. Dagens forvaltningsplan legger opp til at rovvilt skal holdes unna nåværende beiteområder for sau, kalvingsland for rein eller kyststrøk, øyer, halvøyer og kystnære områder. Dette har gitt et lappeteppe av områder med ulik sonering, og påfølgende store utfordringer for både rovdyr, myndigheter og beitenæring. Særlig med tanke på behovet de store rovdyrene har for å vandre over store områder er dette lite hensiktsmessig.

God forvaltning er kunnskapsbasert, og skal man forvalte ville dyrearter må man ta høyde for deres arealbehov og adferd. Ingen av disse fragmenterte områdene er store nok til at jerv eller gaupe vil holde seg innenfor ved normal arealbruk. Med Fylkesmannens forslag til ny forvaltningsplan ser vi endelig konturen av en fornuftig løsning på nemndas oppdrag i fylket.

I stedet for å ta utgangspunkt i hver enkelt bygds utmarksbeite, foreslår Fylkesmannen at man definerer hvilke sammenhengende områder som er nødvendige for å oppnå de vedtatte bestandsmålene for jerv, gaupe og bjørn i regionen.

Sammenhengende fjellområder for jerven?

Jerven er en norsk ansvarsart, der vi har mer enn en fjerdedel av den europeiske bestanden. Om det nye utkastet går igjennom kan jerven endelig få labbe rundt i områdene mellom E6 og svenskegrensen, nesten sammenhengende fra Rombaksbotn til Børgefjell. Dette er bra for jerven, ettersom den da får naturlig kontakt med gode jerveområder på svensk side.

Armslag for lav gaupebestand?

Gaupa ble nylig oppført som sterkt trua i den nye utgaven av norsk rødliste for arter, og på landsbasis har man ligget under det nasjonale bestandsmålet i flere år. I forslaget fra fylkesmannen kan gaupa få et mye større og sammenhengende område å hente seg inn på. Gaupebestanden i Nordland er et godt stykke under bestandsmålet og trenger armslag for å klare å bygge seg opp igjen. Når forvaltningssonen blir mindre oppstykket øker gaupas sjanser for å leve i sine områder uten å havne på feil side av streker på et kart.

Bjørnen får være der den trives?

Brunbjørnbestanden i Norge ligger langt under det nasjonale bestandsmålet, og vi er avhengige av innvandring fra Sverige, spesielt av binner. Med det nye forslaget kan bjørneområdene i fylket bli flyttet lenger sør, til øst for E6 i Saltdal og Fauske, samt øst for E6 i Grane og Hattfjelldal. WWF synes det er bra at man tilpasser kartet til terrenget, altså der bjørnen faktisk trives og foretrekker å være. Saltdal/Fauske er i kontakt med kjerneområder for bjørn i Norrbotten, og Grane/Hattfjelldal vil få kontakt med det midt-svenske tyngdepunktet for bjørn i Jämtland og Västerbotten.

Et skritt i riktig retning

Fylkesmannens forslag til ny forvaltningsplan tar i langt større grad høyde for rovdyras arealbruk og behov enn dagens plan. Forslaget er derfor mer i tråd med det mandatet som er gitt de regionale rovviltnemndene. Fylkesmannens forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt er et tydelig skritt i riktig retning. WWF støtter forslaget om ny sonering og ser fram til at region 7 snart kan få en ansvarlig og helhetlig forvaltningsplan i tråd med rovviltnemndas mandat.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

For iPhone: https://itunes.apple.com/no/app/fremover.no/id675989247?l=nb&mt=8

For Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nyhetsvarsel.fremover&hl=no