Det dreier seg egentlig om makterobring under radaren

Karl-Wilhelm Sirkka

Karl-Wilhelm Sirkka Foto:

Av
DEL

LeserbrevI Fremover ser jeg at det spisser seg til i debatten om Narvik bør inngå en samarbeidsavtale med Sametinget eller om den nye kommunen bør søke om innlemmelse i Sametingets forvaltningsområde for samisk språk. Tidligere sametingspresident Vibeke Larsen (same Ap), vil ha en samarbeidsavtale. NSR-leder (fung.leder i IBSS/Hinnøy og omegn sameforening/NSR) Ann-Mari Thomassen, tidligere sametingsråd, anbefaler at kommunen «follow the money» og slutter seg til språkforvaltningsområdet.

Spørsmålet om samarbeidsavtale med Sametinget eller innlemmelse i Sametingets forvaltningsområde var et hett politisk tema i Tromsø i perioden 2011-2013. Før valget i 2011 søkte den rødgrønne kommuneledelsen om å melde Tromsø kommune inn i forvaltningsområdet. Opposisjonen gikk til valg på å trekke søknaden. Et stort flertall av velgerne var enig i det, og søknaden ble trukket. Dette redegjør jeg nærmere for i mitt leserinnlegg i Fremover 3. september: https://www.fremover.no/debatt/samepolitikk/sametinget/er-ogsa-innforing-av-lovfestet-konsultasjonsplikt-ment-som-ledd-i-forsoningsprosessen/o/5-17-602717?fbclid=IwAR3YjHP

Av grunner som jeg redegjør for i refererte leserinnlegg, ble innbyggerne og næringslivet i kommunen likevel, og mirakuløst, sittende igjen med en samarbeidsavtale. Velgerne reagerte ved valget i 2015. Høyreordføreren ble fratatt ordførerkjedet. 43% av velgerne forlot partiet.

Vibeke Larsen vil ha en «forpliktende samarbeidsavtale». Hva mener hun? I samarbeidsavtalen med Sametinget påtar Tromsø kommune seg alle forpliktelser. Sametinget påtar seg ingen. Eks: 21. mai 2014 skriver Sametinget i et brev til Tromsø kommune under henvisning til samarbeidsavtalen: «Sametinget mener at det foreliggende utkastet til planprogram ikke gjenspeiler intensjonene i samarbeidsavtalen». Kommunen blir bedt »å innarbeide forpliktelsene i avtalen til planprogrammet før sluttbehandling og fastsetting av planprogrammet». Videre anmodes det om «at det legges til rette for bred medvirkning fra samiske interesser i planprosessen». Fra det 7-sider lange brevet som er undertegnet av to saksbehandlere på Sametinget, fremmes flere tilføyelser av politisk karakter til planprogrammet. Under henvisning til samarbeidsavtalen, ber Sametinget om at kommunen utreder at
«Tromsø skal ha som målsetting å utvikle en tydelig samisk orientert by
gjennom avtaler med Sametinget». (altså «skal ha»!).

I januar 2019 erklærte NSR Romsa, Tromsø som «samisk by» («iTromsø» 22. januar 2019). 10. april 2019 bekrefter Sametinget at byråkrater i Sametinget har rykket inn som saksbehandler i Tromsø kommune. Under henvisning til samarbeidsavtalen igangsatte Sametinget i januar i år et næringsutviklingsprosjekt i Tromsø – Vacha – som ifølge NSR bygger på «FNs prinsipper for et bærekraftig reiseliv» (29. januar 2019. Nordlys, Nordnorsk Debatt) med «en vektlegging av etikk og forståelsen av bærekraft». Sametingsrådet/NSR har påtatt seg oppgaven å opplyse næringslivet i Tromsø om etikk og bærekraft.

Ann-Mari Thomassen argumenterer i sitt innlegg i Fremover 17. september: «Vi fire sameforeninger representerer en stor del av den samiske offentligheten i kraft av å være del av den nasjonale samiske organisasjonen (ca 600-700 medlemmer, min bemerkning) Norske Samers Riksforbund (NSR) som også styrer Sametinget». Hun burde ha tilføyd; «som også har styrende politisk innflytelse overfor regjeringsapparatet når politiske rammebetingelser for samfunnsutviklingen nord for Dovre, utvikles og iverksettes». NSR vil ha og får makt og styrende innflytelse i kommuner og fylker. Ja, for så galt er det faktisk blitt.

Sametinget brukes av samelandsideologene. Dersom de hadde jobbet med samisk språk og alminnelig forståelse av begrepet kultur, ville det ikke ha foreligget en situasjon. Men under arbeidet med kommunereformen fikk samelandsideologene med NSR i spissen, medhold i kravet om at «samene (dvs Sametinget, min bemerkning) ikke skal komme dårligere ut som følge av kommunereformen». I 2016 tildelte Solberg-regjeringen derfor Sametinget rollen som «regional samfunnsutvikler». Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fulgte opp. I 2018 fremmet hun lovproposisjonen om plikt også for kommuner og fylker å konsultere Sametinget og «samiske interesser». Dersom det planlegges eller dukker opp saker i kommune- og fylkespolitikken som «kan berøre samiske interesser» skal det konsulteres. Ja, det står faktisk «kan berøre» i lovproposisjonen (Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven (konsultasjoner). At det i mange kommuner er innmeldt personer av samisk avstamning og mange som også er innmeldt i Sametingets valgmanntall, holder ikke for samelandsideologene og Mæland. Sametinget og «samiske interesser» skal konsulteres! I NSR og regjeringsapparatet synes det å være enighet om at folkevalgte alene ikke er i stand til å ivareta innbyggernes interesser.

Innbyggerne i Tromsø ville ikke at kommunen skulle bli en del av Sametingets forvaltningsområde, og de ville heller ikke ha en samarbeidsavtale. Etter at søknaden om innlemmelse i forvaltningsområdet ble trukket, vedtok Tromsø kommunestyre enstemmig 9. november 2011 at kommunen «vil fortsatt legge til rette for samisk språk og kultur gjennom å ta vare på de eksisterende ordninger, og der det er formålstjenlig, søke å forbedre tilbudet til kommunens samiske befolkning». Ordførerens alenegang og politiske privatpraksis satt bom for oppfølging av kommunestyrets enstemmige vedtak. Sametingets inntogsmarsj i rådhuset i Tromsø var en realitet før kommunestyret fikk anledning til å følge opp vedtaket.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags