Sametinget prøver å forsterke sin rolle som overkikkador i det offentlige planarbeidet

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sametinget har nå sendt ut et høringsnotat om revidering av Sametinget planveileder med høringsfrist 15. august. Dette notatet er sendt til alle instanser som må forholde seg til plan- og bygningsloven og til finnmarksloven.
Det er helt greit at Sametinget lager en planveileder for seg selv til eventuell bruk i kommuner som er innmeldt i samisk forvaltningsområde. Men denne veilederen er tydeligvis først og fremst ment som en veiledning for saksutredere og politikere i kommuner og fylkesting. Det heter i forslaget at «Kommunene (og fylkeskommunene) skal legge planveilederen til grunn i den kommunale planleggingen (..)».
Sametinget gir gjennom utkastet til veileder premisser for sitt arbeide med å følge opp forslagene som ligger i «Den nye sameretten», som det tydeligvis tar for gitt vil bli vedtatt.
Begrunnelsene som skal gi veilederen legitimitet, bygger på svermerier, feilinformasjon om samene som Norges urbefolkning, feiloversettelse av ILO-konvensjon nr. 169 om innfødte stammefolk, og feiltolkning av bestemmelsene i konvensjonen og folkerettslige erklæringer. Systematisk bruk av planveilederen i offentlig sektor, vil bety økt offentlig diskriminering av ikke-samer nordenfjells. og dermed rotfesting av en permanent verkebyll for politikerne og administrasjonen i området.
Med dette framstøtet avkler Sametinget folkevalgte ved å plassere seg i kontrollfunksjonen og slik skaffe seg en posisjon som en overkikkador når «samiske interesser» og samisk tema blir eller kan bli berørt. Sagt på en annen måte: Sametinget prøver å skaffe seg hegemoni og politisk handlingsrom i kommunene og fylkeskommunene.
De kommuner og fylkeskommuner som har fått høringsforslaget til uttalelse kan uten videre velge å se bort fra henvendelsen. Dette fordi Sametingets planveileder ikke er juridisk forpliktende for offentlige instanser i Norge. Allikevel er planveilederen gjennomsyret av påstander om at det offentlige er forpliktet i henhold til den ene og eller den andre bestemmelsen i dagens lov og regelverk.
Villedende er ordet skal benyttet hyppig. Budskapet som dermed gis, er at offentlig sektor må uansett bare avfinne seg med Sametingets oppfatning av mandat som planveileder. Hegemonikulturen i Samerådet, hvor blant annet NSR og NRL er sentrale medlemmer, er gjenkjennelig i Sametingets planveileder, som derfor gjennom praktisering over tid, vil sitte i veggene i rådhus og fylkeshus som en strukturell tvangstrøye
Innholdet i forslaget til planveileder benytter en rekke floskler (høystemt, men tom tale.) Formuleringer som for eksempel samisk kultur, samisk næringsutøvelse og samisk samfunnsliv blir benyttet uten å gi begrepsavklaringer.
Å avgi en høringsuttalelse som av Sametinget oppleves som en tilslutning til kravet om at «Kommunene (og fylkeskommunene) skal legge planveilederen til grunn i den kommunale planleggingen (..)», signaliserer folkevalgte at man er beredt til å avgi politisk makt til Sametinget. Det vil i tilfelle gjelde i plansaker som er viktig for samfunnsutviklingen, for næringsutvikling og for bygging av livskvalitet for innbyggerne i kommuner og fylker. Er man i så fall sikre på at det er det velgerne vil?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken