– Bebuder Mæland at Høyre nu vil sørge for at samer blir skrevet inn i Grunnloven?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Under overskriften «Lokalsamfunnet vårt er i kok» avleverer Ann-Chatrin Braseth fra Tysfjord, i et leserinnlegg 26. april i Fremover, en stemningsrapport fra berørte lokalsamfunn etter regjeringens beslutning om kommunalsammenslåingen. Hun adresserer rapporten til statsminister Erna Solberg.

Om den harmdirrende henvendelsen til statsministeren vil gjøre inntrykk, er ikke godt å si, men så lenge statsministeren og fagstatsråden lever i den demokratiødeleggende villfarelsen at samene er urfolk, og en trengende ILO-169 folkegruppe, vil overkjøringen av demokrati og folkestyre fortsette, som i Finnmark og Troms nu over tid, og nu også i Nordland. For som det heter i regjeringskretser: "Urfolksrettigheter står høyt på dagsordenen" ja, faktisk så høyt at Regjeringen i fjor under utviklingen av regionpolitikken, oppfordret nordnorske miljøer å bidra til at "samiske interesser og Sametinget" må få "koordinere sin politikk i Nord Norge". Det nordiske Samerådet - med Norske Samers Riksforbund og Norske Reindriftssamers Landsforbund som medlemmer - er blitt statens viktigste premissleverandør i politikkutvikling i nord. På bekostning av folkevalgte organer.

Da kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H) i 2005 signerte konsultasjonsavtalen med avtaleprosedyrer mellom regjeringen og Sametinget sammen med sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR), så hun kun det hun ville se. Hun så ikke samepolitikernes taktiske klokskap i sine bit-for-bit strategi i de lange linjers politikk. Solberg var derfor ikke klar over at hun, da hun - sikkert velmenende - signerte konsultasjonsavtalen (også omtalt som Kapitulasjonsavtalen), samtidig også la ned grunnsteinen for det som under minister Jan Tore Sanners regime i KMD, er blitt til NSR-Høyre-doktrinen i statens politikkutvikling her i landet.

I klart språk innebærer den eliteforankrede NSR-Høyredoktrinen, parkering av den demokratiske ide om likeverd, tilsidesettelse av demokratiske prosesser, og gir rik anledning for NSR og NRL gjennom Sametinget, til å levere premisser til regjeringsapparatet for en politikkutvikling som i sak etter sak (som ikke har med språk og kultur å gjøre) ender ut med en overkjøring av befolkningen og folkevalgte organer i kommuner og fylker. Kan en videreføring av doktrinen gå inn i historien nærmest som en demokratidødare?

Denne utviklingen vil akselerere hvis statsråd Mæland følger opp Sanners kongstanke om å lovfeste at også kommuner og fylker skal ha plikt til å konsultere Sametinget. Politiske saker som hører hjemme i kommunestyrer og fylkesting, løftes over til politisk og byråkratisk behandling i sametingssystemet og videre til sluttforhandlinger i lukkede rom med Sametinget og folk fra regjeringsapparatet.


Spørsmålet er derfor om Monica Mæland vil gå i Sanners fotspor. Svaret som hun ga stortings-representant Per Willy Amundsen (FrP) i Stortinget 25. april tyder dessverre på det. Amundsen spør: "Foreligger det en vurdering av å endre samenes status som folkegruppe, eller har det blitt tatt noen form for initiativ fra regjeringen for å vurdere en slik endring, og i så fall hvilke?" Det Mæland faktisk oppsummert sa, var at Norge er forpliktet av folkeretten til å føre en politikk her i landet i strid med folkeretten!

Men det er verre enn som så. Hun begrunner avstamningspolitikken med å vise til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, en bestemmelse som Høyesterett nylig avviste som irrelevant. Mæland nevner forøvrig ikke artikkel 26 som fastslår at det skal være likhet for loven.

Hensikten med urfolksvernet i grunnloven er å sikre samisk språk og kultur, sa Mæland i sitt svar. Utrolig! Med Høyres, FrPs og stemmene til representanter fra andre partier ble et grunnlovsforslag om å skrive inn urfolk i Grunnloven avvist av Stortinget i 2014. Bebuder Mæland med sitt svar, at Høyre nu vil sørge for at samer som urfolk blir skrevet inn i Grunnloven? Eller har taleskriveren i Politisk avdeling for samer (les urfolk) og minoriteter (SAMI) i KMD, skrevet inn en føler i svaret? SAMI er som kjent, tildelt ansvaret for å utvikle statens samepolitikk.

Eliten i Mælands Høyre har programfestet at partiet "vil mot 2030 bidra til å videreutvikle Sametingets virksomhet". Står programerklæringen fast, vil NSR-Høyredoktrinen sørge for at riksorganet Sametinget vil vokse territorielt, i saksfelt og byråkrati, - i hovedsak finansiert av ikke-samer. Denne delen av befolkningen må forøvrig nøye seg med medbestemmelse mens den samepolitiske eliten forlanger selvbestemmelse og særrettigheter.

Regjeringen gjør et forsøk på sin hjemmeside å skape et inntrykk av at samene lever i en naturbasert tilværelse. Men som folk flest vet, er storbysamer og bysamer i flertall i Sametingets valgmanntall. Jeg anbefaler statsråd Mæland å notere seg det den norskspråklige, samiske avisen "Sagat" skrev på lederplass 30. november 2013: "vi (tror) at det er positivt at det samiske samfunnet tar en debatt både om ILO-konvensjonen og andre internasjonale regler som gjelder statens forhold til urfolk. Sammenlignet med andre urfolk, lever samene i Norge et luksusliv, både materielt og med hensyn til menneskelige rettigheter. (...) samefolket i vårt land fremstår like livstrette som alle andre søkkrike og overmette nordmenn."

Hvor galt det vil gå for landet hvis Regjeringen ikke tar time-out i utviklingen av samepolitikken, kan statsråden og alle som ønsker det, orientere seg om ved å lese min bok: "Fra ide til faktura - fra samepolitikk til politikk for Sametinget". Min tredje anbefaling til statsråden er at ansvaret for å utvikle statens samepolitikk, flyttes fra KMD til der den hører hjemme, nemlig i Regjeringen og at SAMI legges ned og reetableres som en avdeling for nasjonale minoriteter, herunder den samiske minoritet, underlagt Justis-, beredskaps- og innvandringsdepartementet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken