Samisk språk, kultur og samfunnsliv i Nye Narvik/Áhkánjárga - en potensiell utviklingsmulighet for hele kommunen.

Av
DEL

LeserbrevNye Narvik kommune vil bestå av tidligere Narvik, Ballangen og deler av nåværende Tysfjord. Alle tre kommuner har samisk befolkning og bebos av nord- og lulesamer. Nåværende Tysfjord kommune er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette vil de stedlige sameforeninger: Iinná ja biras sámiid searvi /Hinnøy og omegn sameforening-NSR, Ráhkka ja biras sámiid searvi/Bjerkvik og omegn sameforening-NSR, Sálto sámesiebbre/Salten sameforening-NSR og Bálák Sámesearvi/Ballangen sameforening løfte sterkt fram.

Spørsmålet om Narvik kommune sin innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk er tatt opp i ulike sammenhenger av sameforeningene siden 2017. Sameforeningene er positive til innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Hvorfor? Fordi en innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk vil være positiv for utvikling av samisk språk og kultur, samfunnsliv og næringssammenheng.

Dokumentasjon av samisk beboelse i Nye Narvik
Sameforeningene er kjent med rapporten fra NORCE; Samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune. Den ble lagt frem på et møte i regi av Fellesnemnda 2 oktober 2019. Vi finner det positivt at det fra Narvik kommunes side er bestilt en rapport som kartlegger status for samisk språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv i området.
Sameforeningene vil understreke at samene har bebodd disse områdene i uminnelige tider. Dette påpekes også i rapporten fra NORCE. I et foredrag som Ofoten slekts- og historielag arrangerte 04.11.2019 med overskrift: Urfolk eller innflyttere. Samer langs aksen Tornedalen- Ofoten- Vesterålen i Sjømannskirka i Narvik, bekreftet historiker Johan Borgos samenes langvarige bosetning og bruk av området.
Det er nettopp dette som gjør at både Grunnloven og folkeretten forplikter kommunen, både på politisk og forvaltningsmessig nivå, til å ivareta og utvikle samisk språk, kultur, samfunnsliv og næringer. Dette på lik linje med at kommunen ivaretar og utvikler norsk språk, kultur, samfunnsliv og næringer. Dette er i samsvar med både Grunnloven og folkeretten.

Vi vil også understreke at politikernes og forvaltningens holdninger er viktige for å bidra til gode holdninger til det samiske fra majoritetsbefolkningens side. En positiv holdning fra kommunens side vil også gjøre det lettere for alle å støtte postivt opp om tiltak som styrker samisk språk, kultur, nærings- og samfunnsliv. Sameforeningene påpeker at iverksettelse av handlinger som styrker samisk kultur, språk, samfunns- og næringsliv også er det mest riktige, både utfra et rettferdighets- og et likebehandlingsperspektiv.


Momenter fra rapportens innhold
Vi har hatt en gjennomgang av rapportens innhold. Den påviser et mangfold av samisk kultur i området. Funnene tilsier at det er klare behov for styrking av tiltak for samisk språk og kultur, nærings - og samfunnsliv i Nye Narvik. Rapporten skisserer ulike løsninger, men påpeker at innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk er eneste mulighet for å unngå at samene i Tysfjord mister rettigheter som de i dag innehar.
Samtidig registrerer vi at NORCE påpeker at nåværende Narvik kommune har manglende tilbud til den samiske befolkningen.
Det resulterer i samisk kulturell ensomhet. Samene mangler møtesteder slik flere andre byer har. Dette påpekes av ungdom som er informanter til NORCE. Det er vanskelig å stå alene. En av informantene er ungdomspolitiker og bærer fram at det kan bli vanskelig å fronte samiske saker i politikken. En annen av ungdomsinformantene sier at først når hun kom til Tromsø fikk hun mulighet til å vise sin samiske identitet offentlig.
Sameforeningene vil påpeke at her har kommunens politikere et ansvar med å stå fram som veivisere for at det er trygt å være same i Nye Narvik, jmf. det som vi ovenfor har uttalt om holdninger.
Sameforeningene vil poengtere at rapportens oppgave er å presentere funnene. Sameforeningene vil anbefale at politikerne, herunder både lokale og Sametingets, og også de som handler på vegne av regjeringa, gjør beslutninger som ivaretar rapportens funn.

Ansvarsfraskrivelse fra Regjeringens side
Sameforeningene er skuffet over manglende vilje fra KMD / Regjeringens side til å bidra med løsninger som viderefører språkrettighetene for samene i Tysfjord fra 1.1. 2020. Vi er enige med sametingspresident Aili Keskitalos uttalelse om at “KMD skyver hele ansvaret for det kompliserte rettighetsbildet over på den nye kommunen. Dette er en reform som er initiert fra sentrale myndigheters side, og problemstillingen når det gjelder kommunegrenser og språkrettigheter har vært tema gjennom hele prosessen, løftet både fra Sametingets og kommunenes side, uten at vi har fått gode svar på hvordan det er tenkt løst.»

... og fra Fellesnemnda sin side
Vi er skuffet over manglende visjoner fra Fellesnemndas side i forhold til styrking av samisk innhold i Nye Narvik. Forslaget til vedtak som er oversendt kommunen er i realiteten en ansvarsfraskrivelse i forhold til samiske tilbud til kommunens samiske innbyggere.

Midlertidige løsninger frem til innlemmelse i forvaltningsområdet
Sameforeningene henstiller Narvik kommune om 1) si ja til forvaltingsområdet for samisk språk, 2) aktiv samhandling med Sametinget og KMD om midlertidige løsninger som viderefører dagens samiske rettigheter til samene i Tysfjord og 3) inngå samarbeidsavtale med Sametinget om tjenestetilbud for alle samiske innbyggere i Nye Narvik.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags